Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Zdravotnický záchranář – ARO ano/ne, JIP ano/ne. Co z toho plyne?

01.12.2015

Zdravotnický záchranář – ARO ano/ne, JIP ano/ne. Co z toho plyne?

Zdravotnický záchranář

možnost výkonu profese na ARO ano/ne, JIP ano/ne. Co z toho plyne?

 

V nedávné aktualitě, která se týkala zasedání vedení KZ ZZS ČR jsem v bodu č. 3 písm. h) informoval, že se brzy samostatným článkem vrátím k problematice výkonu profese zdravotnického záchranáře na odd. ARO a JIP. Dnes tak tímto článkem činím.

 

Hned v úvodu pro lepší pochopení celé problematiky a významu rozšířených možností výkonu profese zdravotnického záchranáře tam či onde, je potřeba se vrátit do ne zase tak vzdálené historie. Stačí se vrátit do pololetí roku 2004, kdy spatřil světlo světa první zákon, který samostatně upravoval nelékařské zdravotnické pracovníky zvlášť od lékařů, byl to zákon č. 96/2004 Sb. V něm měl zdravotnický záchranář výkon profese stanoven pouze ve výjezdových posádkách ZZS, včetně LZS (zdravotnické operační středisko už NE) a na odděleních urgentního příjmu. ARO v první platné verzi nebylo! Krom toho byly činnosti nebo chcete-li kompetence zdravotnického záchranáře stanovené tímto zákonem v prováděcí vyhlášce č. 424/2004 Sb. stanoveny také velmi nešťastně, protože z velké části neodpovídaly potřebám a skutečně vykonávaným činnostem zdravotnických záchranářů, zejména pak při práci v posádkách RZP na ZZS. Tyto skutečnosti se staly jedním z hlavních důvodů, proč jsme do roka a do dne od nabytí účinnosti zákona, již v roce 2005, založili Komoru záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky. Správně jsme předpokládali, že jedině vlastní profesní sdružení nám dá jakési možnosti samosprávy, možnosti vyjednávání s MZ ČR a zapojení se do legislativního procesu, který tyto věci upravuje. Chtěli jsme si prostě své profesní záležitosti v co možná největší míře spravovat sami, aby co nejlépe odpovídaly našim potřebám.

Ale teď se vrátím k problematice samotné. Hned při první novelizaci zmiňovaného zákona o nelékařích v roce 2008 se nám podařilo MZ ČR přesvědčit, aby se výkon zdravotnického záchranáře rozšířil i na oddělení anesteziologicko-resuscitační péče. V tu dobu nás mimo jiné trápilo, že velké množství zdravotnických záchranářů nemělo po ukončení studia na trhu práce uplatnění. Oddělení urgentních a centrálních příjmů bylo (a de facto stále ještě je) málo, záchranky měly plné stavy a v tu dobu ani nevznikalo moc nových stanovišť ani nijak výrazně nepřibývaly počty posádek. Díky komoře záchranářů se zdravotnickým záchranářům v roce 2008 rozšířil pracovní trh řádově o tisíce (cca 5000) potenciálních míst na odd. ARO v rámci 188 nemocnic po celé ČR. Před touto změnou zůstávalo po škole bez uplatnění každoročně kolem 200 až 250 zdravotnických záchranářů. Také se v této novele podařilo odstranit ty největší nesmysly, které se vyskytovaly v popisu činností zdravotnického záchranáře. Byl to nesmírný a nepopiratelný úspěch!!! Od té doby našlo na odd. ARO mnoho našich kolegů velmi dobré pracovní uplatnění. Pokud také záchranář při následném hledání zaměstnání na záchranné službě v životopisu uvede, že už pracoval na odd. ARO a má praxi z ARO, je to zpravidla považováno za výhodu před ostatními uchazeči, kteří takovou zkušenost nemají. Praxe z odd. ARO se prostě zcela oprávněně stále cení.

Další rozsáhlá novela zákona o nelékařích proběhla v roku 2011, kdy se například podařilo znovu upravit a sjednotit kompetence pro zdravotnické záchranáře a všeobecné sestry při výkonu profese na ZZS, podařilo se vyjednat podmínky pro výkon profese zdravotnického záchranáře na ZOS. Připravit a zrealizovat studium specializace pro zdravotnické záchranáře a v neposlední řadě se podařilo zrovnoprávnit postavení záchranářů a sester v rámci výkonu profese na ZZS. Jedno nedlouhé souvětí a obsáhne tolik let nesčetných hodin poctivé práce, příprav, jednání, vyjednávání, úspěchů i neúspěchů.

V návrhu nového zákona o nelékařích, který se už připravuje přes tři roky a stále jaksi není u konce, a který jsme už za KZ ZZS ČR ve dvou připomínkových řízeních připomínkovali, se ovšem zase objevila myšlenka zrušit zdravotnickému záchranáři výkon profese na ARO. V první variantě návrhu zákona nebylo dokonce počítáno se zdravotnickým záchranářem ani na OUP (urgentní příjmy). Hned při prvním připomínkovém řízení jsme proti tomu protestovali a možnost výkonu na OUP se pro zdravotnické záchranáře podařilo zachovat hned na prvním jednání v březnu 2013. Vysvětlili jsme na MZ ČR, že OUP jsou brány jako přednemocniční péče. Nicméně udržení pozice zdravotnického záchranáře na odd. ARO se nám při tomto jednání udržet nepodařilo a MZ ČR trvalo na svém. Předpoklad vyřazení záchranáře z odd. ARO tak přišel i ve druhém návrhu zákona o nelékařích letos v květnu a my jako Komora záchranářů jsme s takovým návrhem v připomínkách opět nesouhlasili a v červnu jsme v rámci vypořádání připomínek zaslali požadavek na zachování možnosti výkonu profese zdravotnického záchranáře na odděleních ARO s jasnou argumentací proč. Dokonce jsme navrhli, aby se výkon profese zdravotnického záchranáře v nové legislativě rozšířil i na oddělení JIP (jednotky intenzivní péče).

Z toho vyplývá, že KZ ZZS ČR v současné době opět pracuje na udržení a případném rozšíření pracovního trhu pro všechny zdravotnické záchranáře a studenty oboru. Snažíme se udržet oněch před téměř osmi lety vybojovaných tisíce míst na odd. ARO a k tomu přidat možnost dalších tisíců pracovních míst na odd. JIP. A to i s vědomím toho, že od roku 2008 se v mnohém pracovní trh pro zdravotnické záchranáře změnil. Jednak v nemocnicích přibylo OUP, také díky plánu pokrytí ZZS a z důvodu nárůstu výjezdové činnosti došlo během tohoto období také k nárůstu počtu výjezdových stanovišť a počtu výjezdových posádek ZZS. Mezitím ale také došlo a dochází k úbytku všeobecných sester v nemocnicích. V posledních několika málo letech je tedy pro zdravotnické záchranáře daleko jednodušší najít zaměstnání v oboru než tomu bylo v minulosti. I přesto je ale velké množství kolegů, kteří na odděleních JIP pracují, ale pouze jako asistenti s nižšími kompetencemi a za podstatně nižší plat. Pokud by se zástupcům komory při jednáních podařilo vyjednat i výkon profese zdravotnického záchranáře na odd. JIP, byl by to ať pro stávající kolegy, kteří na těchto odděleních v nižší pozici už pracují, tak i pro kolegy a kolegyně, kteří o práci na JIP uvažují, obrovský přínos. Nicméně nesmíme zapomínat, že naší základní prioritou stále zůstává vyjednat alespoň udržení zdravotnického záchranáře na odd. ARO.

Sami můžete na této jedné problematice, na tomto malém segmentu jednoho z mnoha problémů vidět, jak je důležité mít svoji profesní komoru a podporovat ji. Musíme si uvědomit, že KZ ZZS ČR není zřízena automaticky ze zákona a dotována z veřejných prostředků, musíme si uvědomit, že jsme si ji zřídili sami pro nás a za naše peníze a proto se bez podpory záchranářů, řidičů vozidel ZZS a studentů oboru tvořících členskou základnu neobejde a klidně bez našeho zájmu může také jednoho dne zaniknout. Kdo pak bude hájit naše zájmy? Kdo pak vyjedná například ta zmiňovaná místa na trhu práce? Existuje taková jednoduchá rovnice. Dokud bude na trhu práce víc záchranářů než volných pracovních míst, každý si s námi může …! Až bude na trhu práce více volných pracovních míst než samotných záchranářů ochotných onu práci vykonávat, pak si budeme snáz diktovat podmínky my. Popřemýšlejme o tom.

Málokterá profese mezi nelékaři zatím nemá svoji profesní organizaci. Naposledy na skutečnost, že se bez své profesní organizace neobejdou, přišli zdravotničtí asistenti, kteří na vzniku své profesní komory usilovně pracují. Takovou zajímavostí je, že každý zdravotnický záchranář získal automaticky také odbornou zpúsobilost zdravotnického asistenta a pravděpodobně se tak bude moci stát i členem této nově vznikající komory. Ale samozřejmě je potřeba vyčkat na Stanovy a jejich znění.

Asistenti jsou na začátku dlouhé cesty, kdežto Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky má za sebou desetiletou cestu. Že ta cesta byla nastavena dobře, dokládá udělené ocenění, kterého se jí letos symbolicky k desátému výroční založení KZ ZZS ČR dostalo.

 

Sigmund

Komentáře k článku
 • Pavel Kurek Reagovat 01.12.2015
  Dovolím si reagovat a být poměrně kritický k danému tématu hned z několika důvodů dále uvedených. Na začátek musím říct, že možnost výkonu práce pro zdravotnické záchranáře i mimo záchrannou službu plně kvituji. Je zde však ono pomyslné ale… A ne jedno. Záchranáři mají legislativní možnost výkonu práce na ARO, což však samo o sobě nezavdává zaměstnavateli povinnost uchazeče záchranáře přijmout. A také že nepřijímají. Ptáte se proč? Ze stejně prozaického důvodů, jak je uvedeno v článku. Stejně jako chtějí záchranné služby všestrannější, zkušenější, zaučenější pracovníky (nejlépe s praxi z ARO), stejně postupují managementy ARO a poptávají pracovníky ze sesterské oblasti, tedy oblasti ošetřovatelské. A světe div se, ono místo už v budoucnu pro záchranáře nebude ani na ARO. Fakticky. Teoreticky, v zákonné úpravě bude svět růžový, v praxi člověk spláče nad výdělkem. Pozapomíná se totiž na důležitou skutečnost. Na trhu práce se objevují kvalifikovanější pracovníci pro akutní oddělení. Sestry pro intenzivní péči. Pokud bude mít management na výběr z 3 uchazečů – zdravotnický záchranář vs. všeobecná sestra pro intenzivní péči vs. všeobecná sestra, jak volba dopadne? Ano, záchranář bude ten poslední, koho budou přijímat. Akutní neakutní nedostatek sester.

  Co z uvedeného tedy plyne pro nově studující záchranáře. Jediné. V případě touhy práce na ARO nutnost duplicitně doplnit zdravotnické vzdělání pro splnění požadavků, tedy minimálně ošetřovatelský studijní program. Co to má za další následky? Nutnost dvojí registrace, nutnost dvojího sbírání kreditních bodů. Ono nejenom kolegům záchranářům na JIPce hrozí přeřazení na pozici asistenta. Toto je reálie všedních dnů i na ARO, byť ze zákona tam mohou pracovat už dnes. Bohužel se s tímto setkávám v čím dál větším měřítku napříč ČR.

  Poslední dobou proto nabývám dojmu o nelogickém až kontraproduktivním systému vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Následky pocítí nejvíce nově příchozí záchranáři, kteří již neměli tu možnost vystudovat na „zdrávkách“ sestru.

  Osobně považuji za největší chybu legislativní odlučování pracovníků z ARO a záchranné služby, když právě naopak by se měly tyto 2 jednotky více prolínat.

  Ve finále je tedy jedno, zda záchranáři dostanou zákonem možnost práce i mimo záchranné služby, protože dnes jsou téměř neuplatnitelní mimo ZZS bez dalšího rozšíření svého vzdělání.

  Pavel Kurek
  • Drahomír Sigmund Reagovat 01.12.2015
   Pavle,

   to je Tvůj pohled na věc. Já mám jiný. Trh práce je o nabídce a poptávce a NIKDE nemůže být napsáno, že uchazeče s potřebnou kvalifikací, MUSÍ přijat do pracovního procesu. Já znám spoustu zdravotnických záchranářů, kteří na odd. ARO pracují a vím, jak si jich na těchto odděleních váží a jsou za ně rádi.

   Zákon může a nemusí dávat možnosti. My chceme, aby je dával. Jen pokud v zákoně možnosti budou, budou se moci záchranáři o místa ucházet. Pokud by tam nebyly, neměli by záchranáři ani tu možnost.

   Neslučujme prosím dva rozdílné problémy:

   a) Možnost výkonu profese tam či onde – to jsou ta pomyslná pracovní místa

   b) Jestli to které zdravotnické zařízení tu či onu skupinu NLZP na místa berou

   Je známo, že FN OL nebere ZZ na OUP, pokud nejsou i sestrou. To ale neznamená, že bychom kvůli tomuto jednomu případu měli rezignovat na legislativní možnost výkonu profese zdravotnického záchranáře na OUP obecně.

   Drahoš
   • Pavel Kurek Reagovat 01.12.2015
    Děkuji Drahoši za reakci,

    co se uplatnění záchranářů týče, vycházím z četných rozhovorů s pracovníky napříč ČR. A mají jednoho společného jmenovatele. Zřizovatel.

    Bylo by zajímavé uvést, jaký druh záchranáře (záchranář x záchranář-sestra) v jakém nemocničním zařízení pracuje, zda v soukromém či státním, protože od toho se odvíjí mnohé. Pokud takovou statistiku nikdo nepředloží, bude to jen mlácení prázdné slámy. Chaos v pracovních zařazeních je už tak velký, že jakékoliv zevšeobecnění není platné.

    Jak známo, soukromé nemocnice mají daleko nižší mzdy a právě z toho důvodů tyto nemocnice opouští mnoho sester. Záchranáři jsou zde přijímání jako levná náhrada, což znevažuje profesi jako takovou, za kterou bojujeme. O čemž svědčí i Tvůj příspěvek, kdy záchranář dobrovolně vykonává práci asistenta na JIP.

    Zažil jsem mnoho kolegů, kteří si naopak raději dostudovali všeobecnou sestru. Kolegů, kteří již neměli tu možnost být sestrou ze střední. Proto tyto 2, tebou pojmenované problémy, nelze striktně oddělit.

    Trocha statistiky, bohužel značně stará, zkreslená, neboť obsahuje údaje před nucenou změnou pracovní pozice ZZ na všeobecné sestry. Využitelnost práce ZZ v nemocnici byla 10 % z celkového počtu ZZ (1)(2) statistika rok 2013, z toho v r. 2012 pracovalo na OUP v celé ČR 44 ZZ (3). Snad se nebudu mýlit tipnu-li si, že k dnešnímu dni již tato čísla budou zcela rozdílná, ve špitálech může pracovat max 5 % všech ZZ, z toho valná většina dnes bude právě na OUP. Jestli se mýlím či nikoliv napoví data příští, přespříští rok.


    Samozřejmě jsem pro ponechat v legislativě alespoň teoretickou možnost práce na ARO (byť v praxi nevyužitelnou). Jen bychom měli jít poněkud jiným směrem, abychom potenciálním zájemcům přijetí do pracovního procesu usnadnili. Víme-li o aktuálním problému s přijímáním ZZ na ARO, ponecháním stávajícího stavů se nic moc nezmění. Pro iluzi dobrého povolání s širokým uplatněním jde však o dobrý marketingový tah.

    I proto si pohrávám s kacířskou myšlenkou na přetransformování vzdělávání, kdy základním a výchozím pilířem by bylo Bc. studium všeobecného zdravotního směru (všeobecné sestry) s možnosti nadstavbového Mgr. studia ve směrech záchranář, dětská sestra, intenzivní, geriatrická apod.

    Budu se opakovat, ale striktní rozlišení prosazované v posledních letech (sestry=špitál / ZZ=PNP, UP) je jedním z hřebíčku do rakve českého zdravotnictví, spolu se zničením původního systému vzdělávání zdravotníků.

    Pavel Kurek

    ----------------------------------------------------------
    (1) http://www.uzis.cz/rychle-informace/nemocnice-ceske-republice-roce-2013
    (2) http://www.uzis.cz/rychle-informace/pracovnici-ve-zdravotnictvi-31-12-2013
    (3) https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/2226/Bc%20prace-%20Janda.pdf?sequence=1
 • kuba Reagovat 02.12.2015
  Pokud bude vzdělání přesunuto na Mgr. titul, bude se to líbit lékařům na zzs a bude zzs platit odpovídajícím způsobem vysokoškoláky?
 • Vladimír Reagovat 02.12.2015
  Pavle, Vaše informace, že na OUP v celé ČR pracovalo v r.2012 pouze 44 ZZ, je nepřesná. Data jsou pouze z traumacenter v ČR, které měli v té době zřizeno OUP.
 • Pavlína Reagovat 02.12.2015
  A co se stane s těmi záchranáři, kteří již na ARO pracují, pokud projde novelizace s tím že budou smět pracovat pouze na ZZS? Vyhazov???

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.