Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Historie komory

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky (KZ ZZS ČR) umožňuje od roku 2005 zdravotnickým záchranářům, všeobecným sestrám, řidičům vozidel ZZS, operátorům, ale také zdravotnickým záchranářům pracujícím v nemocnicích a studentům oboru zdravotnický záchranář, sdružovat se v jedné profesní organizaci a spravovat své profesní věci samostatně a odpovědně.

Ve spolupráci s ústředními orgány, články státní správy a samosprávy, vládními institucemi, odbornými organizacemi a spolky, se KZ ZZS ČR podílí na rozvoji odbornosti a zlepšení pracovních podmínek NLZP. Za dobu své existence se podařilo KZ ZZS ČR splnit několik důležitých úkolů, které měly přímý vliv, nejen na výkon povolání na ZZS, ale i na výkon povolání zdravotnických záchranářů v lůžkových zařízeních, studentů oborů Zdravotnický záchranář, Řidič vozidla ZZS a navazujícího specializačního vzdělávání. 

2023

 • Jsme stálý člen Akreditační komise pro nelékařská povolání s účinností na pět let, od 1. února 2024 do 31. ledna 2029.
 • Účast podzimního jednání členské schůze Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR a prezentace výsledků Průzkumu nedostatku NLZP u poskytovatelů realizovaný na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 • Odbornou záštitu a spolupráci na tvorbě programu jsme poskytli XIX. Pelhřimovskému podvečeru.
 • Setkání pracovní skupiny pro nastavení systémových změn odbornosti zdravotnický záchranář, která byla zřízena příkazem ministra zdravotnictví.
 • Na výzvu NCO NZO proběhla aktualizace aprobačních otázek pro obory Zdravotnický záchranář, Řidič vozidla ZZS a Řidič ZDS.
 • Pořádali jsme v měsíci září XVI. sněm KZ ZZS ČR a XII. odbornou konferenci KZ ZZS ČR.
 • Komora záchranářů ZZS ČR, předložila návrh k zařazení nového oboru specializačního vzdělávání, a to pro zdravotnické záchranáře pracující u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících akutní lůžkovou péči intenzivní. Název SV: Zdravotnický záchranář – Intenzivní péče. Specializovaná způsobilost: Zdravotnický záchranář pro intenzivní péči.
 • Člen odborné rady projektu "Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby", který realizuje Centrum paliativní péče s podporou Nadace Komerční banky a. s. – Jistota, ve spolupráci s krajskými ZZS.
 • Setkání pracovní skupiny pro metodické řízení poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, podání návrhu na zrušení povinnosti absolvovat 1 rok výkonu povolání při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu pro zdravotnické záchranáře (Zákon 96/2004 Sb. Zákon o NLZP, § 18, odstavec (4)).
 • Setkání pracovní skupiny pro metodické řízení poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, podání návrhu k úpravě úhradové vyhlášky na rok 2024 – přidání sledovacího kódu pro posádku RZP se Zdravotnickým záchranářem pro urgentní medicínu. Ohledně zmiňovaných bodů dále aktivně jednáme s odbornými společnostmi a MZČR.

2022

 • Iniciace vzniku Pracovní skupiny pro nastavení systémových změn odbornosti zdravotnický záchranář, která byla zřízena příkazem ministra zdravotnictví.
 • Setkání pracovní skupiny pro metodické řízení poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, která byla zřízena příkazem ministra zdravotnictví č. 14/2020, vydaným 20. března 2020 a je jeho poradním orgánem.
 • Odbornou záštitu a spolupráci na tvorbě programu jsme poskytli XVIII. Pelhřimovskému podvečeru.
 • Návrh na doplnění znění Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě, NV č. 222/2010 Sb., v platném znění. Navrhujeme: doplnění kategorie 2.19.26 zdravotnický záchranář, která zní: „Provádění činností zdravotnického záchranáře pro urgentní medicínu, při poskytování  přednemocniční neodkladné péče a akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu, na základě získané specializované způsobilosti v oboru zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu“
 • Návrh doplnění znění Zákona z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. V § 29 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 49 zní: „(5) Pojištěnec, který splňuje podmínky stanovené v odstavci 1, má nárok na předčasný starobní důchod, který se nesnižuje podle § 36, jestliže v době vzniku nároku na předčasný starobní důchod odpracoval nejméně 36000 hodin (tedy 3000 dvanáctihodinových směn) ve výjezdových skupinách, nebo na operačním středisku a v den žádosti byl v pracovně právním vztahu se základní složkou integrovaného záchranného systému49) (dále jen „IZS“).
 • Účast na připomínkové řízení návrhu novely NV č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání. Návrh nového specializačního vzdělávání pro zdravotnické záchranáře pracující u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících akutní lůžkovou péči intenzivní.
 • Účast na připomínkové řízení návrhu novely Zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů. Návrh v plném rozsahu zrušit odst. (4) § 18 Odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického záchranáře Zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
 • Nesouhlas s návrhem MZČR, aby se do vzdělávacího programu Ošetřovatelská péče v intenzivní péči implementovala problematika přednemocniční neodkladné péče a operačního řízení a to ideálně s minimálním navýšením časové dotace programu.

2021

 • Odbornou záštitu a spolupráci na tvorbě programu jsme poskytli XVII. Pelhřimovskému podvečeru.
 • Setkání pracovní skupiny pro metodické řízení poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, která byla zřízena příkazem ministra zdravotnictví č. 14/2020, vydaným 20. března 2020 a je jeho poradním orgánem.
 • Pořádali jsme v měsíci září XIV. sněm KZ ZZS ČR a XI. odbornou konferenci KZ ZZS ČR. Hlavními tématy podařené akce byla forenzní témata, krizová připravenost, zejména aktivní střelec ve FN Ostravě a ohlédnutí za tornádem 2021.
 • Pracovní jednání skupiny zabývající se evaluací vzdělávacích programů pro zdravotnické záchranáře, kompetencemi zdravotnických záchranářů a přípravou návrhu změn ve vzdělávání a v související legislativě. 
 • Účast na připomínkové řízení návrhu novely vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Podáno celkem 36 připomínek a návrhů. 
 • Vypořádání připomínek k Národnímu ošetřovatelskému postupu Prevence poranění kůže způsobené ochrannými pracovními prostředky.
 • Stali jsme se přizvaným členem výboru ČLS JEP Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků. Cílem je úzká spolupráce nad některými odbornými tématy a zlepšování kvality ošetřovatelské práce NLZP v PNP.

2020

 • Odvrátili jsme spolu s dalšími nelékařskými spolky hrozící vznik jednotné zákonem řízené profesní komory pod vedením ČAS.
 • Podařilo se spolu s Asociací zdravotnických záchranných služeb ČR vyzat ministra zdravotnictví ČR, o uvolnění finančních prostředků na ocenění pracovníků zdravotnických záchranných služeb, kteří se podíleli na boji s pandemií COVID 19. Tyto mimořádné odměny byly vyplaceny v průběhu června a července 2020.
 • Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb ČR se stala právoplatným členem Pracovní skupiny pro metodické řízení poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, která byla zřízena příkazem ministra zdravotnictví č. 14/2020, vydaným 20. března 2020 a je jeho poradním orgánem.
 • Spuštění mediální kampaně "Chraň svého záchranáře", která vybízela spouobčany využívající služeb ZZS k nezatojování příznaků souvisejících s onemocněním Covid 19.

 • KZ ZZS ČR přijala pozvání od slovenských kolegů a její zástupci se s vyzvanou přednáškou zúčastnili IX. konference záchranárov IZS, Rescue Day 2020, která se konala v Popradě. Prezident Mgr. Radomír Vlk prezentoval vyzvanou přednášku na téma Kompetencie a sociálne zabezpečenie záchranárov v ČR.
 • Byli jsme požádáni o revizi písemných testových otázek pro aprobační zkoušku oboru zdravotnický záchranář. Provedli jsme revizi a doplnění těchto otázek tak, aby odpovídaly aktuálním doporučeným postupům.
 • Stali jsme se členem redakční rady odborného časopisu pro nelékařské zdravotnické pracovníky Florence

2019

 • Národním centrem elektronického zdravotnictví MZČR jsme v rámci vnitřního obligatorního a fakultativního připomínkového řízení byli vyzváni k připomínkám návrhu zákona o elektronickém zdravotnictví. Shledali jsme několik připomínek, které jsme předali ke zpracování.
 • Měsíc říjen 2019 byl věnován X. odborné konferenci KZ ZZS ČR na téma "Co nás pálí?". Hlavním tématem letošního ročníku bylo „Ponechání pacienta na místě posádkou RZP, a dále předávání pacientů, indikace výjezdů, vzdělávání záchranářů, krizová připravenost a další“.
 • Následující sněm Komory záchranářů ZZS ČR byl určen pouze pro členy KZ ZZS ČR. Delegáti XIII. Sněmu KZ ZZS ČR hlasovali zejména o navržených změnách ve stanovách a volebním řádu a také zvolili svého nového prezidenta a celou RKK. Novým prezidentem KZ ZZS ČR se stal Mgr. Radomír Vlk.

 • Byli jsme požádáni ve spolupráci s dalšími profesními organizacemi, odbornými společnostmi, vzdělavateli, poskytovateli zdravotních služeb o vytvoření Plánu celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV) pro jednotlivé nelékařské zdravotnické profese s návrhem intervalu pravidelně se opakujících školení. I přesto, že bude mít plán formu pouze nezávazného metodického doporučení a nebude dávat povinnost zaměstnavatelům (poskytovatelům zdravotních služeb) se plánem CŽV řídit, věnovali jsme připomínkám náležitou pečlivost a připravili několik návrhů. Odbor ONP MZ však žádá souhlasné stanovisko všech, kteří se podíleli na připomínkách.
 • Za KZ ZZS ČR byl jmenován ministrem zdravotnictví další člen atestační komise. Celkem má KZ ZZS ČR již čtyři členy atestační komise pro obor URGENTNÍ MEDICÍNA. Když atestují zdravotničtí záchranáři v tomto oboru, nesedí v komisi lidé, kteří se v problematice neorientují, ale lidé, kteří slouží ve výjezdových skupinách zdravotnické záchranné služby.

2018

 • V průběhu roku 2018 zástupci KZ ZZS ČR pracovali na připomínkách ke Kvalifikačnímu standardu přípravy na výkon zdravotnického povolání Zdravotnický záchranář, a to v souvislosti s ukončením kvalifikačního studia na VOŠ. Od roku 2019/2020 se bude obor ZZ vyučovat pouze na VŠ v akreditovaných studijních oborech. MZ ČR společně s MŠMT vydalo nový kvalifikační standard a vzdělavatelé jsou povinni se tímto kvalifikačním standardem řídit. KZ ZZS ČR se materiálem velmi podrobně zabývala a vznesla k materiálu 33 připomínek. Začátkem roku 2019 byla problematika Kvalifikačního standardu MZ opět otevřena a KZ ZZS ČR opět na materiálu velmi podrobně participovala. Opakovaným jednáním se podařilo zapracovat mnoho z připomínek, které KZ ZZS ČR vznesla. Za zcela zásadní považujeme zvýšení počtu hodin odborné praxe ve výjezdových skupinách ZZS,
  a také počet hodin výuky předmětu Urgentní medicína. Další vznesené požadavky lze nalézt v dokumentu odeslaném na MZČR.
 • Od srpna 2018 spolupracovala KZ ZZS ČR na vypracování novelizovaných vzdělávacích programů specializačního vzdělávání dle novely NV č. 31/2010 Sb. Zástupci KZ ZZS ČR se zúčastnili několika jednání na novelizaci specializačního vzdělávání v oboru Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu.

 • V květnu 2018 odeslala KZ ZZS ČR dopis se stanoviskem, v němž žádala dodržení slibu o navýšení tarifních platů o 10 % i v roce 2019, jak bylo dříve slíbeno. Bohužel i po dlouhých jednáních se nepodařilo tento zásadní požadavek naplnit. Navýšení tabulkových tarifů od ledna 2019 proběhlo, i když pouze ve výši 7 %, a dále dochází k navýšení rozpětí příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
 • KZ ZZS ČR se podílela na změně a novelizaci nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády se týká oborů specializačního vzdělávání a označení odborností zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. Díky tomuto NV si mohou nyní zdravotničtí záchranáři rozšířit specializovanou způsobilost v oboru perfuziolog a získat tak opět širší pole působnosti. Nařízení vlády je platné od září 2018.
 • V březnu 2018 zaslala KZ ZZS ČR návrh úpravy §18 odstavce 4, Zákona č. 96/2004 Sb. Návrhy komory byly částečně akceptovány a řidiči vozidel ZZS, kteří si studiem zvýšili a v budoucnu zvýší kvalifikaci a získali nebo získají odbornou způsobilost zdravotnického záchranáře, nemusejí na rok nastoupit do nemocnic, pokud pracovali jako řidiči ZZS minimálně na poloviční úvazek po dobu alespoň 5 let v posledních 7 letech. Schválení alespoň tohoto ustanovení považujeme za obrovský pokrok pro naše kolegy záchranáře, dříve řidiče ZZS, kterým působilo skloubení dvou úvazků a praxe v nemocnici veliké problémy.
 • V únoru 2018 provedla KZ ZZS ČR revizi a aktualizaci otázek pro aprobační zkoušku u povolání zdravotnický záchranář, řidič vozidla ZZS a také řidič DZS. Od poloviny roku 2018 probíhají aprobační zkoušky podle námi předloženého a schváleného materiálu.

2017

 •  21. 9. 2017 byl na XII. Sněmu zvolen novým prezidentem KZ ZZS ČR pan Bc. Tomáš Ježek. Viceprezidentem KZ ZZS ČR byl zvolen: Mgr. Vladimír Jarušek.

 • KZ ZZS ČR připravila a uveřejnila na webu LEGISLATIVNÍ BROŽURU PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. Brožura je volně ke stažení a je v ní myšleno i na studenty. Tato brožura je s novou legislativou pravidelně aktualizovaná. Na webu KZ ZZS ČR je uveřejněna vždy poslední aktuální verze.

 • V posledním čtvrtletí 2017 se KZ ZZS ČR podílela na přípravě novelizace vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech NLZP, aby reflektovala změny, které přinášela desátá novela zákona č. 96/2004 Sb. Návrhy a připomínky, které jsme na MZ ČR zaslali, byly z drtivé většiny vypořádány kladně. Nejdůležitější bylo doplnění výkonu profese zdravotnických záchranářů na všechny JIP. Například provedení intraoseálního vstupu patří již mezi základní výkony prováděné bez indikace lékaře.

2016

 • V dubnu roku 2016 spustila KZ ZZS ČR zcela nové webové stránky, které jsou přehlednější a dá se v nich vyhledávat v minulosti po jednotlivých letech a podle typu aktuality. Hlavní změnou bylo zpřístupnění webu přes mobilní telefony, což předchozí webové stránky neumožňovaly.

 • Na jaře roku 2016 uspořádala KZ ZZS ČR v rámci XI. Sněmu KZ ZZS ČR svoji 8. Odbornou mezinárodní konferenci. Tentokrát po předchozí návštěvě z Polska a Velké Británie přišli na řadu kolegové ze Slovenska a Rakouska. Měli jsme tak možnosti srovnávat podmínky výkonu práce ZZ napříč Evropou. Díky kolegovi npor. Bc. Martinu Türkemu bylo na konferenci k vidění video ze zásahu nehody SC Pendolino, a to přímo z vnitřku vagonů, které v té době nebylo možné jinde spatřit. Workshop obstarali kolegové vojáci ze spřátelené organizace CACM.

2015

 • Na X. Sněmu KZ ZZS ČR byla zvolena histroricky druhou prezidentkou organizace Mgr. Marinella Danosová, DiS. Viceprezidentem KZ ZZS ČR byl zvolen: Mgr. Josef Škroch.

 • KZ ZZS ČR byla odměněna za dlouhodobě kvalitně odvedenou práci a činnost v rámci předávání zlatých záchranářských křížů za rok 2014 udělením Čestného uznání za výjimečný přínos pro záchranářství. Toto ocenění bylo představitelům KZ ZZS ČR předáno na Pražském hradě z rukou prezidenta republiky. 

 • V roce 2015 se při připomínkách do poslední novelizace zákona č. 96/2004 Sb., mimo jiné podařilo prosadit:
  • jednokolejnost vzdělávání v bakalářském programu na VŠ od akademického roku 2019/2020. Odborná způsobilost se díky tomu získává jen jedním způsobem, a to vysokoškolským studiem, což má pozitivní dopad i v tom, že zdravotnickým záchranářům je platový stupeň krácen méně než v případě získání odborné způsobilosti na VOŠ.
  • snadnější získání odborné způsobilosti všeobecné sestry pro Zdravotnického záchranáře, a to ve zkráceném studiu na VOŠ (uchazeč bude v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., - školský zákon, přijat do vyššího ročníku než prvního). Bude-li mít zdravotnický záchranář potřebu získat odbornou způsobilost všeobecné sestry, má snadnou a rychlou cestu k jejímu získání. ZZ tak získává další odbornou profesi a širší uplatnění.
  • udržení výkonu profese zdravotnického záchranáře na oddělení ARO, což se zejména později ukáže jako zásadní.
  • automatickou odbornou způsobilost řidiče DZS pro řidiče vozidel ZZS. Mohou tak v případě potřeby vykonávat profesi i na DZS, aniž by museli absolvovat akreditovaný Kurz řidiče DZS.

2014 – 2005

Roky 2014 - 2005 jsou uváděny pouze ve stručném přehledu.

 • KZ ZZS ČR ve spolupráci s UNP připravila a prosadila při novelizaci vyhlášky č. 424/2004 Sb. O činnostech NLZP, kterou nyní známe pod č. 55/2011 Sb. platné od března 2011 výrazné změny v kompetencích zdravotnických záchranářů. Tato úprava přinesla zdravotnickým záchranářům dvě velmi podstatné a zásadní změny. První změnou bylo rozšíření kompetencí o výkon profese na zdravotnickém operačním středisku, kde do této úpravy mohly vykonávat činnosti pouze všeobecné sestry se specializací. Druhou změnou, rozšířením, přesunutím a lepším nastavením kompetencí získali zdravotničtí záchranáři lepší oporu v legislativě pro každodenní výkon činností na ZZS v posádkách RZP.
 • KZ ZZS ČR má od roku 2013 svého člena zkušební komise pro aprobační zkoušky pro povolání zdravotnického záchranáře a řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby. Aprobační zkoušku musí vykonat žadatelé, kteří získali způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v některém mimočlenském státě EU a chtějí získat uznání způsobilosti vykonávat dané nelékařské zdravotnické povolání
  na území ČR.
 • KZ ZZS ČR má od roku 2012 jmenované ministrem zdravotnictví své tři členy v atestační komisi pro obor URGENTNÍ MEDICÍNA. Takže když atestují zdravotničtí záchranáři v tomto oboru, nesedí v komisi lidé, kteří se v naší problematice neorientují, ale lidé, kteří slouží ve výjezdových posádkách zdravotnické záchranné služby.

 • KZ ZZS ČR v roce 2011 podpořila při novelizaci Nařízení vlády č. 184/2009 Sb.
  o výši úhrad za zkoušky změnu v novém Nařízení vlády č. 225/2011 Sb. o výši úhrad, návrh na podstatné snížení úhrad za jednotlivé zkoušky a za jejich případné opakování. Velmi výrazně tím přispěla ke snížení poplatků a k ušetření financí všem NLZP.
 • KZ ZZS ČR navrhla při novelizaci zákona č. 96/2004 Sb. platné od dubna 2011 vložení ustanovení do § 18, které praví, že odbornou způsobilost zdravotnického záchranáře získává automaticky také všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v intenzivní péči, která ve výjezdových skupinách na ZZS odpracuje nejméně v rozsahu poloviny týdenní pracovní doby 5 let v posledních šesti letech. Tímto krokem se podařilo sjednotit kompetence všeobecných sester
  a zdravotnických záchranářů na záchranné službě a všeobecným sestrám ze ZZS toto ustanovení umožňuje studium specializace zdravotnického záchranáře pro urgentní medicínu. Dále §29 ods. 2 a) rozšířila zdravotnickému záchranáři možnost dalšího zaměstnání v nemocnicích získáním automatické odborné způsobilosti v oboru praktická sestra. Rozšířila zdravotnickým záchranářům možnost uplatnění na pracovním trhu
 • KZ ZZS ČR podpořila při další novelizaci zákona č. 96/2004 Sb. platné od dubna 2011 odstranění generální indikace lékaře, zubního lékaře a farmaceuta k činnostem nás NLZP. Naše povolání se tak stala více svobodná. Dále KZ ZZS ČR podpořila prodloužení registrace k výkonu povolání NLZP bez odborného dohledu z 6 na 10 let a zlevnění registrace z 600,- Kč na 100,- Kč. Tím umožnila zlevnění registrace všem NLZP
 • V samém úvodu V. Mezinárodního kongresu udělila Komora záchranářů za pět let své existence historicky první Čestné členství. Ocenění a pamětní dar z broušeného skla si za celoživotní přínos PNP a za odbornou edukační činnost pro nelékařské zdravotnické pracovníky převzala z rukou prezidenta komory pana Drahomíra Sigmunda a z rukou viceprezidenta komory pana Bc. Radka Bendy paní Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., která se tak tímto aktem stala historicky první čestnou členkou Komory záchranářů ZZS ČR. Za přijetí čestného členství v naši organizaci pani docentce děkujeme. Bereme to i jako projev toho, že svoji práci děláme dobře a organizaci vedeme správným směrem.

 • KZ ZZS ČR v roce 2010 ve spolupráci s UNP připravila nové osnovy pro Akreditovaný kvalifikační kurz Řidič vozidla ZZS. Ve věstníku vyšel v roce 2011. Tímto snížila hodinovou dotaci původních osnov ze 780 hodin na 600 hodin. Došlo tím ke zkrácení a zlevnění kurzu a díky lepším osnovám přispěla i ke zkvalitnění kvalifikačního vzdělávání řidičů vozidel ZZS.
 • KZ ZZS ČR v roce 2010 ve spolupráci s UNP připravila osnovy specializačního vzdělávání pro zdravotnické záchranáře v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA a soubor nových kompetencí pro její absolventy do vyhlášky o činnostech. Ve věstníku vyšel v roce 2011. Umožnila tak zdravotnickým záchranářům další profesní růst.
 • KZ ZZS ČR se snažila společně s dalšími zainteresovanými subjekty prosadit v letech 2007 a 2008 sociální program do tehdy připravovaného zákona o záchranné službě. Nejednalo se o torzo, které je v zákoně dnes. Tehdy se jednalo také o výsluhách, ozdravných pobytech atd.
 • KZ ZZS ČR má od roku 2008 svého člena v Akreditační komisi MZ ČR. Máme tak možnost kontrolovat a eliminovat vzdělavatele, kteří žádají o akreditaci pro vzdělávání našich profesí.
 • KZ ZZS ČR přišla v roce 2007 jako první s vizí potřeby specializačního vzdělávání pro zdravotnické záchranáře. Touto myšlenkou připravila půdu pro vznik specializačního vzdělávání zdravotnickým záchranářům.

 • KZ ZZS ČR se zasadila o to, aby byl úpravou novely zákona č. 96/2004 Sb. od roku 2008 výkon profese zdravotnického záchranáře rozšířen o anesteziologicko-resuscitační oddělení. Tímto krokem zvýšila možnost získání zaměstnání zdravotnickým záchranářům ve svém oboru řádově o stovky pracovních míst.
 • KZ ZZS ČR se od svého vzniku aktivně podílela na všech legislativních změnách spojených s výkonem povolání NLZP a zdravotnických záchranných služeb takovým způsobem, aby změny v novelách lépe odpovídaly výkonům našich povolání a potřebám našich profesí. Tím přispívá ke zkvalitnění a optimalizaci legislativy spojené s našimi profesemi a vylučuje, aby o našich povoláních rozhodovali lékaři, úředníci a nelékaři jiných profesí, kteří toho o naší práci moc nevědí a ani ze své podstaty vědět nemohou.
 • KZ ZZS ČR v roku 2007 zajistila a garantovala pro ZZS HMP celý program sekce NLZP při třídenní konferenci k 150. výročí vzniku záchranné služby na území hl. města Prahy. Byla to v té době jedna z mála konferencí, která měla část společného programu pro lékaře a NLZP a poté dva sály pro souběžný program sekce lékařů a sekce NLZP. Toto se podařilo právě i díky KZ ZZS ČR a vynikající spolupráci s ředitelem tehdy ÚSZS HMP MUDr. Zdeňkem Schwarzem. Tam jsme si prvně vyzkoušeli, že jsme schopni zvládnout zajištění programu po odborné stránce, a tak jsme v roku 2009 přidali i stránku organizační a uspořádali svoji první vlastní odbornou konferenci.
 • KZ ZZS ČR byla od roku 2007 oprávněna vydávat souhlasná stanoviska ke vzdělávacím akcím zařazeným do systému celoživotního vzdělávání (CŽV) pro naše profese. Významně tak přispívala k CŽV nejen našim členům, ale i tisícům našich kolegů a kolegyň. Vydávání souhlasných stanovisek bylo legislativně ukončeno k 1. 9. 2017.
 • KZ ZZS ČR během prvních deseti let navázala smluvní partnerskou spolupráci s Ochranou obyvatel (OO), Czech Association of Combat Medics (CACM), časopisem RESCUE report a časopisem Florence. Spolupráce s CACM členům komory přináší i možnost účasti na jimi pořádaných vzdělávacích akcích, spolupráce s časopisy členům komory přináší možnost publikační činnosti a zlevněné předplatné.
 • KZ ZZS ČR vyhlásila finanční sbírku „Naučme se pomáhat sami sobě“ pro kolegyni ze ZZS Jihočeského kraje ze stanoviště v Táboře, která po nehodě sanitního vozidla zůstala ochrnuta. V této sbírce, do které se zapojili také studenti škol, se vybrala solidní částka 118.520,- Kč.
 • KZ ZZS ČR pro Vás po celou dobu existence provozuje webové stránky, které vám umožňují sledovat dění na záchranných službách a ve zdravotnictví, kde naleznete potřebnou legislativu a kde se můžete v diskuzích vyjadřovat k různým tématům. O vysoké úrovni našich webových stránek svědčí i skutečnost, že od roku 2010 jsou na žádost Národní knihovny ČR archivovány jako součást státního kulturního dědictví.
 • KZ ZZS ČR od roku 2009 pořádá pro své členy každoročně vzdělávací akci typu odborná konference nebo mezinárodní kongres. Umožňuje tím možnost celoživotního vzdělávání (CŽV) nejen všeobecným sestrám a zdravotnickým záchranářům, ale například i řidičům vozidel ZZS, kterým se v rámci CŽV moc vzdělávacích akcí nevěnuje.
 • KZ ZZS ČR umožnila a umožňuje výše uvedeným profesím se navzájem poznávat na akcích naší organizace a vyměňovat si mezi členy postřehy, poznatky a zkušenosti z různých ZZS.
 • KZ ZZS ČR svým vznikem v roce 2005 umožnila všeobecným sestrám, zdravotnickým záchranářům a řidičům ZZS ze záchranných služeb, dále zdravotnickým záchranářům pracujícím v nemocnicích a studentům oboru zdravotnický záchranář sdružit se v jedné profesní organizaci, a tím si spravovat své profesní věci samostatně. Před vznikem KZ ZZS ČR o našich profesích a legislativě nám určené rozhodovali lidé, kteří o výkonu našich profesí neměli optimální povědomí, a proto ani legislativa nemohla odpovídat potřebám našich profesí.
Poslední úprava dokumentu 09.04.2024

Hlavní sponzor

Naši sponzoři

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.