Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Zasedání Předsednictva KZ ZZS ČR

05.12.2023

Zasedání Předsednictva KZ ZZS ČR

 

Předsednictvo organizace spolu s členy Revizní a kontrolní komise zasedalo ve dnech 23. – 24. 11. 2023 v Konferenčním hotelu LUNA v Koutech. Hlavním úkolem jednání bylo projednávání klíčových systémových a organizačních otázek, plnění úkolů a bodů usnesení z posledního sněmu delegátů a odborných témat. Vzhledem k aktivní účasti zástupců KZ ZZS ČR ve dvou pracovních skupinách MZČR byla pozornost soustředěna na témata vyplývající zejména z těchto pracovních skupin.

 

Mezi diskutované body patřilo riziko snížení celkových personálních kapacit ZZS, tvorba národních standardů a doporučených postupů. Zvláštní důraz byl kladen na postgraduální a pregraduální vzdělávání, a úpravu současných vzdělávacích programů. Jako potenciální a částečné řešení nedostatku kvalifikovaných sil na ZOS byla diskutována možnost rozšíření odborností NLZP, které by mohly absolvovat CK Operační řízení, který by jim umožnil vykovávat činnosti na ZOS, ale kde by tito pracovníci vykonávali svoji práci výhradně pod odborným dohledem. Tím by se docílilo toho, že by na ZOS i nadále pracovali výhradně zdravotníci. Dále bylo zdůrazněno, že v ČR zcela chybí navazující magisterský obor v oblasti Zdravotnického záchranářství, který by se zaměřil na rozšíření kompetencí, komunitní péči a další související aspekty.

Viceprezident prezentoval výsledky průzkumného šetření ohledně možného nedostatku NLZP na ZZS, který může obor potkat v následujících letech, pokud nebudou přijata dostatečná opatření. Zjištění ukázala, že je celkově méně absolventů než pracovních nabídek. V následujících pěti letech odejde do důchodu přibližně 5 %  pracovníků na ZZS, přičemž dalších 8 % NLZP zaměstnanců může splnit zákonem stanovené podmínky pro odchod do dřívějšího důchodu. Očekává se, že v průběhu následujících 10-15 let může být celkový odchod až 27 % pracovníků (včetně uvedených 8 %). Přičemž nástup nových absolventů na ZZS je komplikován roční praxí v nemocnicích a dalšími faktory, které byly prezentovány.

Jako jedno z opatření k řešení těchto výzev bylo navrženo navýšení kapacity na vysokých školách pro obor Zdravotnický záchranář, a to i doplněním Úhradové vyhlášky na rok 2025 o nové kódy pro posádku RZP UM. Dále by mělo být podporováno rozšíření výjezdových skupin, zejména jednočlenných výjezdových skupin (VS UM a VS týmu specializovaných činností). V rámci legislativních změn by mohlo být vhodné zahrnout návrh obecným ustanovením: "speciální výjezdové skupiny".

Sněm delegátů rozhodl zavázat prezidenta KZ ZZS ČR k jednání s AZZS ČR a ZZS s cílem vyřešit problémy týkající se porušování legislativy na některých ZZS. Konkrétně se jedná o zaměstnávání zdravotnických záchranářů na smlouvu v pracovní kategorii Řidič vozidla ZZS, pokud dotyčný nemá odbornou způsobilost v daném oboru před získáním této smlouvy. Dále se řeší i zařazení v 8. platové třídě a obsazování míst v kategorii Řidič vozidla ZZS řidiči, kteří nenavštívili Akreditovaný kvalifikační kurz (AKK), což je v rozporu s § 35 zákona č. 96/2004 Sb. Někteří členové organizace vnímají tuto situaci jako problematickou a prezidenta zavázali k nalezení řešení. Postup, jakým bude tento bod vyřešen, byl projednán během schůze.

Mezi stále aktuální body programu patří návrh na novelizaci zákona č. 96/2004 Sb. s cílem vypustit odstavec 4 v § 18 (týkající se povinné praxe). Tento návrh byl několikrát projednán na pracovních skupinách MZČR s hlavní sestrou ČR. Návrh projednán s profesními organizacemi, s nimiž je KZ ZZS ČR v zásadě v souladu.

Dalším významným bodem jednání bylo vyhodnocení letošní konference a sněmu KZ ZZS ČR a zahájení plánování konference na rok 2024. Bylo rozhodnuto vrátit termín konference do měsíce března, ve kterém byla tradičně připravována od dob založení KZ ZZS ČR. Témata konference budou zahrnovat krizovou připravenost biohazard týmů, Studentské práce, Kazuistiky, zdravotnické záchranářství v interakci s UP, PL, VNN a také blok na volná témata (Varia). V rámci sněmu proběhnou nové volby do předsednictva. Současný prezident oznámil, že nebude v příštím volebním období již kandidovat na post prezidenta.

Pracovní skupina se rovněž věnovala organizačním záležitostem, jako jsou úpravy webových stránek KZ ZZS ČR, aktualizace Sponzorského řádu a Legislativní brožury, marketingu a náboru nových členů, a také návrhu aktualizace stanov umožňujícího online hlasování během sněmu organizace. Viceprezident organizace osloví členy KZ ZZS ČR s nabídkou vytvoření tematických pracovních skupin, jež se budou aktivně podílet na plnění úkolů KZ v rámci pracovních skupin MZ ČR.

 

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.