Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

X. novela zákona č. 96/2004 Sb. ruší kreditní systém pro získávání Osvědčení k výkonu profese bez odborného dohledu

15.06.2017

X. novela zákona č. 96/2004 Sb. ruší kreditní systém pro získávání Osvědčení k výkonu profese bez odborného dohledu

 

 

Pokud prezident republiky podepíše novelu zákona č. 96/2004 Sb., tak krom jiných ustanovení týkajících se různých zdravotnických profesí je tam jedno pro všechny NLZP, kteří vykonávají profesi bez odborného dohledu společné. Tím ustanovením je zrušení registrace nelékařských zdravotnických pracovníků vykonávajících povolání bez odborného dohledu a to k datu 1. 9. 2017.

 

Nejedná se o zrušení celoživotního vzdělávání (CŽV), ale jen registru, který vydává Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu. Celoživotní vzdělávání bylo (zatím ještě je) před novelou zákona povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky ale jeho systém byl spjat s pojetím odborného dohledu a nutností za registrační období získat určitý počet kreditů a potvrzení zaměstnavatelů o aktivním výkonu povolání, aby pracovník mohl získat či obnovit osvědčení, které mu umožnilo pracovat bez odborného dohledu. Kontrolu prováděl stát prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví, Uznávací jednotky Brno. Z této kontroly se vymykali nelékařští pracovníci pracující pod odborným dohledem nebo přímým vedením (v podmínkách ZZS řidiči vozidla ZZS). MZ ČR po připomínkách z praxe usoudilo, že kreditní systém není dostatečně motivační a nestimuluje roli zaměstnavatele/poskytovatele zdravotních služeb ani pracovníků samých. Dále MZ ČR došlo k závěru, že Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v dosud platným zákoně č. 96/2004 Sb. je určitým torzem a přináší řadu aplikačních problémů a nejasností. Stávající systém registrace zdravotnických nelékařských povolání se dle předkladatele změn jeví především pro samotné zdravotnické pracovníky jako neefektivní. Také připomněl, že v souvislosti se schválením zákona č. 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, který umožňuje mj. vybudovat funkční Národní zdravotnický informační systém, jehož důležitou součástí bude také nový Národní registr zdravotnických pracovníků, je třeba přehodnotit nezbytnost existence Registru stávajícího, který je ministerstvem spravován pod NCONZO v Brně.

Nově zákon uvádí, které profese automaticky po získání odborné způsobilosti pracují bez přímého vedení nebo odborného dohledu a registrace všech NLZP se přesune do Národního registru zdravotnických pracovníků, který vznikl novelou zákona o zdravotních službách (zákonem č. 147/2016), jak uvádím výše.

 

§4 odst.3

Za výkon povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu (dále jen „výkon

povolání bez odborného dohledu“) se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý); tento zákon a prováděcí právní předpis stanoví činnosti, které zdravotnický pracovník může vykonávat bez indikace, které vykonává na základě indikace a které pod přímým vedením lékaře, zubního lékaře, farmaceuta klinického psychologa nebo klinického logopeda. Součástí výkonu povolání bez odborného dohledu je též kontrolní činnost podle jiného právního předpisu7).

§4 odst.6

Zdravotnický pracovník, který vykonává povolání uvedené v hlavě II

a) dílu 1, je způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu v rozsahu vyplývajícím z tohoto zákona po získání odborné způsobilosti,

 

Národní registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bude obsahovat údaje o zdravotnických pracovnících, včetně hostujících osob a osob, které způsobilost k výkonu zdravotnického povolání získaly mimo území České republiky, a to jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, pohlaví, rodné číslo, státní občanství, odbornost vč. specializace a informaci o tom, kde pracovník získal vzdělání a další údaje. Některé z těchto údajů budou veřejně přístupné. Do Národního registru zdravotnických pracovníků budou předávat údaje především školy, které tímto provádějí prvotní zápis zdravotnického pracovníka do registru, a dále kromě dalších institucí i zdravotnický pracovník dobrovolně. Zdravotnický pracovník vedený v Národním registru zdravotnických pracovníků bude povinen bez zbytečného odkladu oznámit statistickému ústavu, zjistí-li, že jsou v tomto registru o něm vedené chybné údaje. (více §§ 76 a 77 Zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. v platném znění).

Potvrzení o účasti na vzdělávacích akcích nevyhazujte. Jak jsem psal už výše, CŽV se neruší a jistě tato potvrzení budeme v budoucnu potřebovat. I v budoucnu budou pořadatelé vzdělávacích akcí vydávat potvrzení o účasti, ale nebudou už před pořádáním vzdělávacích akcí žádat o vydání souhlasného stanoviska pro konání takové akce, jak je tomu doposud. I Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky byla u MZ ČR registrována jako místo pro posuzování a vydávání souhlasných stanovisek pro vzdělávací akce.

 

Jak o CŽV nově hovoří zákon?

 

Díl 2

Celoživotní vzdělávání

§ 53

(1) Celoživotním vzděláváním se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky v zájmu zachování bezpečného a účinného výkonu příslušného povolání. Ministerstvo oznámí Evropské Komisi znění právních předpisů upravujících celoživotní vzdělávání.

(2) Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky.

§ 54

(1) Formy celoživotního vzdělávání jsou

a) specializační vzdělávání,

b) certifikované kurzy,

c) inovační kurzy v akreditovaných zařízeních, která jsou akreditována pro vzdělávací program, kterým se získává odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost pro konkrétní činnosti, v nichž si má zdravotnický pracovník obnovit znalosti a dovednosti; inovační kurzy pro činnosti, které jsou součástí odborné způsobilosti, mohou pořádat také poskytovatelé zdravotních služeb, kteří zajišťují praktické vyučování pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy v příslušném oboru,

d) odborné stáže v akreditovaných zařízeních, která jsou akreditována pro vzdělávací program, kterým se získává odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost pro konkrétní činnosti, v nichž si má zdravotnický pracovník stáží prohloubit znalosti a dovednosti,

e) účast na školicích akcích, konferencích, kongresech a sympoziích),

f) publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost, vypracování standardu nebo nového postupu,

g) e-learningový kurz, nebo

h) samostatné studium odborné literatury.

(2) Za celoživotní vzdělávání se pro účely tohoto zákona považuje také studium navazujících studijních programů. Navazujícím studijním programem se pro účely tohoto zákona rozumí akreditovaný doktorský studijní obor, akreditovaný magisterský nebo akreditovaný bakalářský studijní obor nebo studijní obor vyšší odborné školy, který je zdravotnického zaměření nebo svým zaměřením úzce souvisí s odborností příslušného zdravotnického pracovníka a je absolvován po předchozím získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

(3) Celoživotní vzdělávání podle odstavce 1 písm. a) až d) uskutečňují akreditovaná zařízení; ostatní formy celoživotního vzdělávání podle odstavce 1 mohou zabezpečovat poskytovatelé zdravotních služeb nebo jiné fyzické nebo právnické osoby, včetně právnických osob v působnosti jiných resortů než ministerstva.

(4) Účast na celoživotním vzdělávání podle odstavce 1 písm. a) až e) se považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu.6)

(5) O účasti v jednotlivých formách celoživotního vzdělávání podle odstavce 1 písm. a) až e) pořadatel vydá potvrzení. Pořadatel celoživotního vzdělávání podle odstavce 1 písm. c) až e) vede evidenci účastníků celoživotního vzdělávání jím organizovaného a na základě žádosti ministerstva, popřípadě pověřené organizace, poskytne údaje z této evidence.

 

Jak se nová ustanovení nakonec projeví v každodenní praxi, na to si budeme muset počkat. Trochu se obávám, aby se u každého zaměstnavatele nedokládalo CŽV jinak. Aby při změně zaměstnavatele bylo CŽV mezi nimi navzájem uznatelné, jako je tomu doposud.

 

Sigmund

 

 

 

 

 

Komentáře k článku
 • Anežka Lídlová Reagovat 25.07.2017
  Dobrý den, proč by CŽV mělo být mezi zaměstnavateli uznatelné? Zaměstnavatel má povinnost prohlubovat znalosti, dovednosti, atd. každého zaměstnance podle potřeb místa, na kterém u něm pracuje. Tam přeci žádná uznatelnost není třeba. Nebo se mýlím?
  Děkuji za odpověď.
  AL
 • Drahomír Sigmund Reagovat 27.07.2017
  To zcela jistě, každý vzdělává dle svých potřeb a o tom to je, ale co při změně zaměstnavatele. To je dnes celkem běžná věc. Dnes jsme všichni doložili dle zákona a nikdo nemohl nic namítat. Obávám se, že například záchranář ukončí poměr u jedné ZZS a nastoupí k jiné ZZS, doloží CŽV z minulé ZZS a v nové mu řeknou, že to tam dělali špatně a aby mohl "plnohodnotně" pracovat u nich bude muset nějakou dobu (xy měsíců) projít jejich CŽV apod. Třeba je to zbytečná obava, ale?
  • Anežka Lídlová Reagovat 14.08.2017
   A proč bych měla u nového zaměstnavatele dokládat CŽV? Musím dokládat kvalifikaci, ev. praxi, ale CŽV? Proč? Nový zaměstnavatel mě samozřejmě může/musí poslat na školení podle toho, jakou činnost ode mě bude vyžadovat. Co je na tom špatného, že by mě nový zaměstnavatel měl v rámci CŽV proškolit? Nějak tomu nerozumím. CŽV je celoživotní vzdělávání. Tak mi asi nemůže stačit, že jsem už někdy někde byla a už jen předkládat papíry.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.