Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Výtky odborů jsou neopodstatněné. Krajská kontrola podpořila vedení záchranky

18.11.2016

Výtky odborů jsou neopodstatněné. Krajská kontrola podpořila vedení záchranky

 

Výtky odborů k vedení jihomoravské záchranné služby jsou neopodstatněné. To je výsledek krajské kontroly provedené jako odezva stávkové pohotovosti, kterou odbory vyhlásily letos v červenci.
 

Její výsledky předneslo vedení záchranné služby na úterní tiskové konferenci. Kontrola skončila již v říjnu. „Výsledek kontroly ukázaly, že informace, kterými argumentují odboráři, jsou většinou lživé a zkreslené," uvedl ředitel záchranné služby Milan Klusák.

Poukazuje tak například na velmi dobré hodnocení komise v oblasti komunikace se zaměstnanci a také odbory. „Chceme s odbory jednat. Nabídli jsme jim jednání o výsledcích kontroly. Zatím ale nemáme odezvu," řekla náměstkyně pro zdravotní péči Hana Albrechtová, která na pozici vystřídala Rudolfa Zvolánka poté, co kvůli vyostřené situaci v září z funkce odešel.

Předseda základní organizace odborového svazu Bohuslav Zrza ale odmítá setkání, dokud nedojde k jednání s nově jmenovaným hejtmanem Bohumilem Šimkem a Radou kraje. „Původní dohoda byla taková, že výsledky dostaneme od komise a vyjádříme se k nim, následně se sejdeme na jednání u kulatého stolu a pak vyjdeme se společnými závěry. Klusák dohodu nedodržel," prohlásil Zrza. Ředitel záchranné služby Klusák ale dohodu popírá.

Odboráři i po uveřejnění výsledků krajské komise trvají na odstoupení Milana Klusáka z vedení organizace. Podle jejich tvrzení právě kvůli němu odchází od záchranné služby lékaři. „Dvanáct z dvaceti lékařů, kteří v poslední době odešli a uvedli důvod, neopustilo své místo kvůli problémům s vedením. Někteří přešli k jiné záchranné službě či odešli do důchodu," řekl Klusák.

Další co Klusák odmítá, je podpora stávky dvě stě padesáti z téměř pěti set zaměstnanců záchranné služby. „Podle mých zjištění čísla nesedí. Například ve Vyškově stávku nepodpořil nikdo. Neviděl jsem také nikdy znění hlavičky podpisového archu," prohlásil Klusák.

Brání se také tvrzení, že některé výjezdové základny nemají dostatek lékařů. V tom ho podpořil i výsledek kontroly, který označil plošné pokrytí kraje záchrannými službami za velmi dobré.

BARBORA TICHÁ

Zdroj: brnensky.denik.cz

 

TZ - Výsledky kontroly a vyvrácení lživých informací OO

15.11.2016

Kontrola jednoznačně vyvrátila kritiku odborářů

Předáním vypořádání připomínek k námitkám podaným vedením organizace ke kontrolním zjištěním předsedou kontrolní komise JUDr. Romanem Heinzem dne 14. 10. 2016 skončila v organizaci hloubková kontrola KrÚ JmK. Tato kontrola neprokázala pochybení organizace ve stěžejních oblastech kritizovaných odborovými organizacemi, které byly zároveň důvodem k vyhlášení stávkové pohotovosti dne 28. 7. 2016.

V souladu s platnou legislativou a potřebami organizace i jako oprávněná opatření, zavedená ke zlepšení kvality péče a zajištění BOZP v náročných podmínkách poskytování ZZS, byly hodnoceny oblasti zavedení rychlostních limitů i zřízení institutu inspektorů provozu. Jako neoprávněná kritika odborů byla vyhodnocena rovněž komunikace v organizaci, včetně komunikace vedení právě s odborovými organizacemi. Naopak, z některých kontrolních zjištění vyplývá, že jsou to odbory, které v rámci svých aktivit šíří lživé informace a zaměstnance informují nedostatečně a svým jednáním právě ony vytvářejí v organizaci „špatnou“ náladu. Kontrola neprokázala ani problémy v plošném pokrytí území obcí kraje výjezdovými základnami a naopak konstatovala velmi dobré pokrytí včetně plošného zajištění lékařské ZZS na naprosté většině území JmK. Kontrola neprokázala ani tvrzení odborů, že by do pracovního poměru byli přijímáni zaměstnanci, kteří mají problémy s alkoholem, a neshledala pochybení organizace ani v případě účtování administrativního poplatku za soukromé hovory rodinných příslušníků zařazených do VPN organizace.

Kontrola tedy jednoznačně ukázala na neoprávněnost kritiky odborářů, protože všechny z jimi kritizovaných oblastí byly kontrolními skupinami vyhodnoceny jako nedůvodné, tedy ve prospěch vedení ZZS.

Přes řadu oblastí, kde nebyly problémy identifikovány, byly organizaci předloženy i kontrolní zjištění a doporučení, kterými se nyní vedení bude zabývat:

1) Škodní události

Jde o dvě pochybení, kdy organizace nesprávně ocenila OOPP při stanovení náhrad za jejich ztrátu, čímž došlo ke škodě 703,- Kč a dále nezajistila dostatečně ochranu majetku tím, že inventarizací zjištěnou jeho ztrátu (jde o majetek v celkové hodnotě 53 tis. Kč) neřešila podáním trestního oznámení orgánům činným v trestním řízení.

2) Soudní spory a dopravní nehody

Organizace dosud nesplnila svoji povinnost prokázat zavinění zaměstnanců (prokazování stále probíhá uplatněním této záležitosti u obecných soudů) v případě jedné z dopravních nehod. Naopak je organizaci vytýkáno, že celou záležitost řešila uplatněním u soudů až s ročním odstupem od vyplacení částečných pojistných plnění z titulu svého havarijního pojištění a neuplatnila svoje práva na doplatek bezprostředně po tomto vyplacení. Dále je v této souvislosti organizaci vytýkáno, že se vystavila riziku bezdůvodného obohacení tím, že po obdržení částečného plnění ze strany pojišťovny iniciátora této dopravní nehody ihned nesnížila svou pohledávku za touto osobou. Chybou byla rovněž skutečnost, že soudní spory nebyly uvedeny ve Zprávě o činnosti organizace za rok 2015.

3) Řízení interních předpisů

Pochybením organizace bylo, že interní předpisy, a to směrnice č. 3/2015 Pracovní řád a příkaz ředitele č. 3/2015 Rychlostní limity nebyly projednány s odbory před jejich vydáním.

4) Komunikace

Tato oblast byla kontrolní skupinou vyhodnocena velmi pozitivně (viz níže). Kontrolní zjištění se týkala pouze neinformování odborů v letech 2014 a 2015 v rozsahu dohodnutém kolektivní smlouvou.

5) Odtahy vozidel

Zde jde o pochybení v oblasti vnitřní kontroly organizace, kdy bylo dodavateli, v souladu se smlouvou, proplaceno i mýtné, které však nebylo ve fakturách výslovně vykázáno a doloženo počtem km.

6) Pracovně personální oblast

V této oblasti je vytýkána absence vnitřního předpisu pro hodnocení zaměstnanců a s tím související stanovení osobních příplatků, včetně závazných pravidel k rozdělení objemu finančních prostředků určených pro jednotlivá územní oddělení. V souvislosti s touto oblastí však nebylo zjištěno žádné pochybení organizace, bylo jen organizaci doporučeno vymezení pravidel. Kontrolní skupina upozorňuje i na oblast snižování a odebírání osobních příplatků, zároveň také na nesprávnou terminologii užívanou zaměstnavatelem v případě porušení pracovních povinností zaměstnance a opět doporučuje uvést tuto oblast do souladu se zněním platných právních předpisů.

Ke kontrolním zjištěním podala organizace ve lhůtě námitky, které byly vypořádány kontrolní skupinou dopisem ze dne 14. 10. 2016. Tímto aktem zároveň kontrola skončila. Námitky byly sice kontrolním orgánem zamítnuty, nicméně z jejich vypořádání vyplývá, že z velké části šlo o pouhá doporučení, nikoliv o konstatování porušení platných zákonů či dalších legislativních norem, ani vnitřních předpisů organizace. Organizaci v tuto chvíli běží tříměsíční lhůta pro přijetí opatření k nápravě nedostatků, které kontroly konstatovaly.

S výsledky kontroly byli zaměstnanci seznámeni prostřednictvím intranetu a emailu.  Po dohodě s vedením Krajského úřadu JmK a vzhledem k povolební situaci vyzvalo v tomto týdnu vedení ZZS JmK předsedy odborových organizací ke společné jednání, kde budou řešeny otázky závěrů kontroly, která v organizaci proběhla, a hledány možnosti další vzájemné spolupráce a komunikace.

Aktuální situace v ZZS JmK a vyvrácení lživých informací

Kontrola v organizaci prokázala, že jde o dlouhodobou kampaň ze strany některých zaměstnanců postavenou na lživých informacích. Toto jednání některých členů odborových organizací vyvolává mezi mnoha zaměstnanci značnou nevoli. Tito zaměstnanci z řad lékařů, záchranářů i THP s kroky a názory odborářů nesouhlasí, není jim jedno, jak je jejich práce zdravotnických záchranářů prezentována široké veřejnosti, včetně uvádění nepravdivých a zavádějících informací prostřednictvím sdělovacích prostředků, a volají po sjednání nápravy. Někteří zaměstnanci dokonce kvůli nesouhlasu s vedením kampaně ze strany odborářů vystoupili z OO. 

Dále uvádíme příklady lživých informací, které v posledních měsících poskytli zástupci OO médiím:

Lživá nebo zkreslená tvrzení:

  • „Z organizace odešlo ke dni vyhlášení stávkové pohotovosti 22 lékařů, a to všichni z důvodu nespokojenosti s vedením a špatnou atmosférou v organizaci.“

Z organizace v dané době odešlo 20 lékařů, důvody odchodu známe u 12ti z nich: 2 pro problém s alkoholem, 2 do starobního důchodu, 1 zemřel, 3 odchod do zahraničí, 1 odchod do soukromé sféry, 1 následování partnera do jiného kraje, 1 pro pracovní vytížení u jiného zaměstnavatele, 1 odchod z organizace na doporučení vedoucího lékaře ÚO. Každoročně z organizace lékaři odcházejí a do organizace přicházejí, jde o běžnou fluktuaci ve všech ZZS v republice. Zkreslená je i informace, že do doby červencové TK odborů odešlo z organizace během roku 2016 6 lékařů. Výpověď ve skutečnosti dalo 5 lékařů, navíc lékařka, která dala v dubnu výpověď z důvodu nabídky na primariát u soukromého ZZ, se do organizace ještě před TK odborů znovu vrátila. Zástupci odborů navíc s těmito informacemi nakládali natolik manipulativně, že záměrně nezveřejnili čísla nově příchozích lékařů. Nově nastoupilo do organizace v letošním roce 8 lékařů, 2 lékaři si navýšili úvazek, 3 lékaři přešli z DPČ na HPP a 5 lékařů nastoupilo nově na DPČ.

  • „Ředitel nerovným způsobem přistupuje k zaměstnancům, u kterých byl zjištěn alkohol.“ „Ředitel přijímá do pracovního poměru lékaře, kteří jsou bývalými alkoholiky.“

I tato informace se nezakládá na pravdě. Alkohol na pracovišti považuje vedení organizace za nepřípustný, jde o hrubé porušení pracovní kázně s tím, že pokud jde o opakované porušení, je to jednoznačně důvod k ukončení pracovního poměru se zaměstnancem výpovědí. Všechny případy jsou řešeny stejně. Samotný alkohol není důvodem pro projednání s odbory, tím důvodem je absence zaměstnance na pracovišti, ať už z jakéhokoli důvodu, tedy i z důvodu, že je pod vlivem alkoholu a je nadřízeným zaměstnancem ve směně vystřídán. Takto nám to ukládá ZP a takto taky ve všech případech vedení postupuje. Kritiku odborářů, že by měli být do pracovního poměru přijímáni lidé s problémy s alkoholem, vyvrátila i samotná kontrola KrÚ.

  • Odbory dále nepravdivě informovaly o nezajištěných službách na VZ Hodonín a Bučovice a z dopisů starostů na Hodonínsku vyplývá, že tito byli odbory nepravdivě informováni o důsledcích neobsazení nočních služeb VZ Hodonín lékařem s tím, že tímto opatřením má docházet k přímému ohrožení životů obyvatelstva v regionu. Toto vedení organizace odmítá a dává podnět k prošetření, zda došlo k naplnění skutkové podstaty šíření poplašné zprávy. Za období od provedení změny v roce 2013 se nevyskytl ani jeden případ, kdy by lékař nebyl k dispozici v případě, že pacient jeho péči potřeboval. Pan Zrza byl opakovaně vyzván k doložení těchto svých nepravdivých tvrzení, ten však nikdy informace konkrétními podklady nedoložil.
  • OO vyhlásily stávkovou pohotovost s údajnou podporou víc než 250ti zaměstnanců ZZS JmK, kterou doložily podpisovými archy. Ty však nebyly s žádnou hlavičkou a není tak jasné, co vlastně zaměstnanci podepisují. Vedení organizace má důvodné podezření, že jde o podvrhy, protože z průzkumu počtu těch, kteří se od stávkové pohotovosti distancovali, vyplynulo, že na některých výjezdových základnách byla podpora stávkové pohotovosti nulová nebo minimální. I pokud průzkum započítal v plném rozsahu i ty základny, kde nebyla míra podpory zjištěna, nemohly počty podporovatelů ani zdaleka dosáhnout udávaných 250ti.
  • Únik informací v případu Tvarožná – Zde došlo k cílenému zveřejnění informací ze zdravotnické dokumentace, které měly v manipulativním podání vyvolat dojem, že postup KZOS a samotný zásah posádek nebyl dostatečný. Tím měla být podpořena kritika nedostatku lékařů. Přitom zásah lékařů i NLZP byl vyhodnocen úsekem zdravotním péče i externím odborníkem jako naprosto excelentní, plně odpovídající řešené situaci. S tímto naprosto neetickým a hyenistickým jednáním OO a jejich sympatizantů vůči pozůstalým se vedení organizace odmítá ztotožnit, a proto v této souvislosti podalo podnět k prošetření k Městskému státnímu zastupitelství v Brně, nejen pro únik informací ze zdravotnické dokumentace, ale také proto, jestli i v této souvislosti nedošlo k naplnění podstaty trestného činu šíření poplašné zprávy. K nahlédnutí je reakce na zpracování rozhovoru pro ČT Prof. Danuše Táborské.
  • OOPP – Ze strany odborářů i některých dalších zaměstnanců jsou často kritizována některá OOPP. Oblast BOZP je jednou z těch, které musí organizace zabezpečovat, ukládají jí to příslušná ustanovení ZP. Každoročně jsou identifikována rizika a probíhají prověrky BOZP a vedení musí ze zákona na tato rizika reagovat. Jestliže bylo jedním z identifikovaných rizik postižení kotníku dolní končetiny, a byla doba, kdy byl v ZZS JmK trojnásobný počet případů úrazů oproti zbytku republiky, muselo přijít opatření ve formě vysoké pracovní zimní obuvi. Oproti dříve používané plátěné obuvi je u nových kožených bot možná dezinfekce a očista. Když jsme zjistili, že stávající složení OOPP, zejména barva kalhot a použití reflexních prvků, naplňuje ustanovení české normy pro reflexnost v ZZS jen za použití bundy oranžové barvy a u zaměstnanců nižšího vzrůstu ani tak ne, museli jsme na to reagovat zařazením nových  kalhot tak, abychom normu naplňovali.

V Brně dne 15.11.2016

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.