Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Všeobecné sestry budou moci získat další specializaci snáze

05.07.2023

Všeobecné sestry budou moci získat další specializaci snáze

Text z externího zdroje:

 

Nová metodika Ministerstva zdravotnictví a Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) umožní usnadnit všeobecným sestrám započítávání části dříve absolvovaného studia. Získání další specializace v případě změny pracoviště nebo oboru by tedy pro všeobecné sestry mělo být o poznání jednodušší a především rychlejší.

 

„Metodické doporučení k využívání započítávání dříve absolvovaného studia při částečné provázanosti a prostupnosti některých oborů specializačního vzdělávání všeobecných sester nebo využívání dovzdělávání prostřednictvím certifikovaných kursů“ (viz QR kód) vydalo Ministerstvo zdravotnictví spolu s NCO NZO s cílem přiblížit všeobecným sestrám i poskytovatelům sociálních služeb co vše je možné započíst z jedné specializace do druhé.

Provázanost a prostupnost specializací

Jednotlivé obory specializačního vzdělávání všeobecných sester mohou být provázány a činnosti sester specialistek se mohou prolínat. Funguje zde tedy částečná zastupitelnost specialistek. „V určité míře existují průniky mezi jednotlivými specialisty, činnosti jednoho specialisty se v různé míře překrývají s činnostmi a znalostmi jiného specialisty,“ vysvětluje Ministerstvo zdravotnictví. To znamená, že například sestra se specializací pro péči v interních oborech může shodně vykonávat některé činnosti jako sestra pro péči v geriatrii. Ostatně právě mezi těmito dvěma obory existuje dle metodiky jeden z největších průniků (podrobně viz QR kód, příloha č. 2 metodiky). Na druhou stranu většina sester specialistek, které chtějí získat druhou specializaci v oboru intenzivní péče, musí počítat s tím, že bude třeba, aby absolvovaly většinu odborných modulů. Z předchozí specializace se jim však započte například základní modul „Role specialistky v poskytování zdravotních služeb“, tedy 24 hodin teoretické části. Nové metodické doporučení se týká částečné provázanosti a prostupnosti mezi obory: Ošetřovatelská péče v interních oborech, Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, Ošetřovatelská péče v geriatrii, Domácí a hospicová péče a Intenzivní péče.

Zkrácení vzdělávací cesty

Započítávání dříve absolvovaného vzdělání umožňuje zákon, konkrétně § 56 odst. 4 a 5 zákona 96/2004 Sb. Ministerstvo doporučuje, aby v případě zájmu sester získat v pořadí druhou a další specializaci byla tato zákonná možnost využívána. Může se tak významně zkrátit vzdělávací cesta k získání specializace u všech všeobecných sester, které již specializovanou způsobilost v jednom vybraném oboru specializačního vzdělávání získaly nebo absolvovaly certifikované kursy, které jsou součástí vzdělávacího programu daného specializačního oboru. Metodiku lze ale uplatnit i u sester, které absolvovaly jiné studium než specializační vzdělávání nebo certifikovaný kurs, které však odpovídá rozsahu některé části vzdělávacího programu specializačního vzdělávání, ve kterém je žádáno o zápočet.

Zkrátit vzdělávací cestu ke specializaci mohou tedy pomoci také certifikované kursy, které umožní sestrám získat chybějící vědomosti a dovednosti. „Certifikovaným kursem sice nelze nahradit získání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, nicméně zdravotnický pracovník, který nemá specializovanou způsobilost v příslušném oboru specializačního vzdělávání, může vykonávat jednotlivé činnosti zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí, ke kterým získal zvláštní odbornou způsobilost absolvováním certifikovaného kursu,“ vysvětluje ministerstvo a NCO NZO. Znamená to, že pokud všeobecná sestra, která je současně specialistkou v jednom oboru, absolvuje kurs, kterým si doplní chybějící vědomosti a potřebné dovednosti k provádění daných činností, bude oprávněna tyto výkony provádět, jako by měla potřebnou specializaci.

Více na tribune.cz

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.