Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Vedení komory mělo v sobotu před Vánocemi mimořádné zasedání

27.12.2014

Vedení komory mělo v sobotu před Vánocemi mimořádné zasedání

 

Informace ze 14. (mimořádného) zasedání vedení  KZ ZZS ČR

 

V sobotu 20. prosince 2014 proběhlo v Brně v pořadí 14. zasedání vedení KZ ZZS ČR, které bylo svoláno jako mimořádné na základě rezignací prezidenta Bc Drahomíra Sigmunda a viceprezidenta Davida Kloučka na své funkce v KZ ZZS ČR.

 

Jednání se účastnili dle prezenční listiny čtyři členové předsednictva a dva členové RKK. Za předsednictvo chyběl Mgr. Martin Spurný, který si už v tak krátkém čase nemohl zajistit výměnu směny a za RKK chyběl pro účast na pohřbu v rodině Roman Pavelka, DiS.

Jednání se jako vždy řídilo schváleným programem zasedání vedení, který byl po prodiskutování a doplnění bodů jednohlasně schválen.

Protože se délka jednání dala jen stěží dopředu odhadnout, byl začátek jednání stanoven už na 9,00 hodin a veskrze konstruktivní jednání trvalo až do 16,30 hodin.  Po zahájení a schválení programu jednání přišly na řadu další body programu.

S některými z nich si vás opět dovolím seznámit podrobněji.

 

Bod 3. Zpráva o činnosti

Ve zprávě o činnosti jsme probrali zejména plnění úkolů, které jsme si stanovili na 13. zasedání vedení KZ ZZS ČR letos v říjnu a poté jsme se zabývali problematikou, kterou jsme řešili až po minulém zasedání vedení komory, kdy nás MZ ČR vyzvalo, abychom za naši profesní organizaci zaslali návrhy do materiálu Národní strategie přípravy nelékařských zdravotnických pracovníků v letech 2015 až 2020 (Národní strategie je na webu MZ ČR). Zpracovaný MATERIÁL předal prezident komory na MZ ČR osobně dne 3. 12. 2014 před zasedáním akreditační komise MZ ČR, kterého se účastnil. Naší snahou bylo zejména zjednokolejnění a zlepšení přípravy zdravotnických záchranářů a řidičů vozidel ZZS, aby vzdělání a dovednosti lépe odpovídaly nejen dnešním potřebám praxe, ale i potřebám s výhledem do blízké budoucnosti.

 

Bod 4. Rezignace prezidenta a viceprezidenta

Jak už jsem psal výše, mimořádné zasedání vedení bylo svoláno na základě rezignací prezidenta a viceprezidenta KZ ZZS ČR k datu 31. 12. 2014. Oba své důvody rezignace sdělili přítomným členům vedení komory, kteří je vzali na vědomí.

 

Bod 5. Návrhy k řešení situace po rezignaci prezidenta a viceprezidenta

Na návrh Bc. Vladimíra Jaruška vedení komory požádalo prezidenta Bc. Drahomíra Sigmunda, aby vzhledem i k rezignaci viceprezidenta setrval ve funkci prezidenta jako statutární zástupce až do připravovaného X. Sněmu KZ ZZS ČR. Prezident návrhu vedení vyhověl.

Z toho plyne, že na X. Sněmu KZ ZZS ČR se bude krom dlouhodobě plánovaných voleb předsedy RKK a členů RKK volit ještě neplánovaně nový prezident a nový viceprezident. Předsednictvo komory tak už v tuto dobu vyzývá členy komory, delegáty X. Sněmu KZ ZZS ČR 2015, aby už na jednání sněmu přijeli připraveni, aby už nyní přemýšleli nad možnými návrhy vhodných kandidátů do uvolněných funkcí. Je potřeba do funkcí prezidenta a viceprezidenta nalézt a v případě nalezení bez žabomyších válek následně zvolit takové kolegy, u kterých budeme přesvědčeni, že se orientují v problematice a nad to jsou ještě osobnostně, odborně, profesně, psychicky a ekonomicky natolik silní, aby mohli dobře prosazovat zájmy a cíle nejen komory, ale zejména profesní zájmy NLZP pracujících na ZZS, zájmy oboru a profesní zájmy zdravotnických záchranářů vůbec.

 

Bod 6. Příprava X. Sněmu KZ ZZS ČR

Nadále se budeme snažit dodržet to, co jsme si předsevzali na 13. zasedání vedení letos v říjnu. Je ale zřejmé že volbou orgánů budeme muset změnit původně předpokládaný časový harmonogram sněmu. Nadále platí, že by naše setkání mělo být jakousi oslavou deseti let fungování KZ ZZS ČR. Bohužel zatím nemáme potvrzeno místo konání a ani přesný termín (i když chceme dodržet plánovaný). Nicméně předpokládáme, že potvrzené datum a místo sněmu zveřejníme s dostatečným předstihem, aby si každý člen naši profesní organizace mohl udělat volno, aby každý člen naši profesní organizace mohl přijet volit a následně slavit.

 

Bod 7. Sponzorský řád

Na minulém zasedání jsme se dohodli, že provedeme aktualizaci sponzorského řádu komory. To jsme mezi zasedáními splnili, řád je aktualizován a novelizován. Máme tedy pro případné sponzory komory na rok 2015 připraven nový sponzorský řád.

 

Na závěr proběhla kontrola účetnictví, kterou provedla předsedkyně RKK Bc. Ivana Rokosová a stvrdila ji svým podpisem v pokladním deníku.  Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

Sigmund

 

 

Komentáře k článku
  • Lucie Plachá Reagovat 27.12.2014
    Dovolím si pro zájemce doplnit dešifrovací pomůcku k bodu č. 3:
    Na webu MZČR nehledejte dokument s názvem "Národní strategie přípravy nelékařských zdravotnických pracovníků v letech 2015 až 2020", takový tam není. Přiložené návrhy KZ reflektují položky ze stran 16 a 18 dokumentu, který je ke stažení zde: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zdravi-2020-narodni-strategie-ochrany-a-podpory-zdravi-a-prevence-nemoci_8690_3016_5.html
    ("národní strategie" jsou většinou formulovány takto vágně, aby mohly nabývat nekonečně pružného obsahu...).

    Šťastný příští rok plný zřejmých a konkrétních okamžiků Vám všem!

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.