Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Ve druhém čtení důchodového zákona v PS PČR by mělo dojít ke sjednocení doby pro výpočet směny a měla by se po celou dobu počítat 1 směna = 8 hodin.

17.10.2022

Ve druhém čtení důchodového zákona v PS PČR by mělo dojít ke sjednocení doby pro výpočet směny a měla by se po celou dobu počítat 1 směna = 8 hodin.

 

Dne 24. 9. 2022 se KZ ZZS ČR dopisem jejího prezidenta Mgr. Radomíra Vlka obrátila na ministra práce a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečku se žádostí o sjednocení výpočtu hodin v návrhu důchodového zákona pro stanovení jedné směny k výpočtu odpracovaných směn pro možnost podání žádosti pro odchod do předčasného důchodu bez sankcí.

 

V návrhu, který leží v PS PČR a který prošel prvním čtení, je uvedeno, že směna v délce 8 hodin se počítá až po 1. 1. 2023, ale délka směny rpzhodná pro výpočet a stanovení 4400 odpracovaných směn v období od 1. 1. 1993 do 31. 12. 2022 uvedena není.

V těchto dnech jsme z MPSV ČR obdrželi odpověď v tom smyslu, že náš požadavek byl zapracován a pozměňovací návrh bude předložen v rámci druhého čtení v PS PČR. Tím se skutečně dostáváme k průměru, který bude u 4400 směn činit cca 20 let.

 

 

 "Vážený pan

Ing. Marian Jurečka

Ministr práce a sociálních věcí

Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 - Malá Strana

Vážený pane ministře,

chtěli bychom Vás s dovolením upozornit na několik problematických bodů, které mohou negativně ovlivnit funkčnost a praktické použití novely Zákona č. 155/1995 Sb. zákona o důchodovém pojištění. Naše náměty se týkají Dílu pátého, Zvláštního ustanovení o důchodovém věku zdravotnických záchranářů § 37d a § 37e. Budeme velmi vděční za Vaše vyjádření k níže uvedené problematice.

Obecně jako problematický a nejasný vnímáme zejména odstavec č. 3. V tomto odstavci je od doby platnosti zákona explicitně stanoveno, že směna se bude počítat 8 hodin. Jednotlivé ZZS směny počítají nejednotně, někdy podle kalendářů (směna = 12 hodin) nebo podle normy hodin (směna = 7,5 hodiny, nepřetržitý provoz). Pokud v návrhu zákona nebude explicitně uvedena také délka směny i na období 1. 1. 1993 až 31. 12. 2022, nebudou ZZS vědět, jak směnu počítat. Jestli 7,5; 8,0 nebo 12,0. Každá ze 14 krajských ZZS může směny počítat jiným způsobem.

Dovolte nám také prosím několik poznámek k písemnému vyjádření MPSV, které máme k dispozici. Domníváme se, že některé uvedené informace nejsou v souladu s praxí a mohou v budoucnu zapříčinit nesrovnalosti a komplikace v uplatňování zákona. Mimo jiné se v textu MPSV uvádí: „k uvedenému dotazu k zápočtu směn uvádím, že jednu směnu v zaměstnání zdravotnického záchranáře se bude ode dne účinnosti navrhovaného zákona považovat 8 hodin výkonu práce zdravotnického záchranáře, před účinností navrhovaného zákona se bude jednat o každou odpracovanou směnu bez ohledu na konkrétní počet hodin, neboť nemusí být k dispozici evidence konkrétního počtu odpracovaných hodin, zejména před delší dobou (viz důvodová zpráva). Zaměstnavatelé jsou schopni zpětně dohledat počet směn, nejsou však schopni konkrétně určit počet hodin. Takto koncipovaný návrh vychází z konzultací i se zástupci ZZS. Pokud by to mělo být jinak, musel by se sněmovní tisk pozměňovacím návrhem upravit.“

A) Vyjádření KZ ZZS ČR k větě: „neboť nemusí být k dispozici evidence konkrétního počtu odpracovaných hodin, zejména před delší dobou (viz důvodová zpráva)“. Ve skutečnosti zaměstnavatelé, (oddělení práce a mzdy, dále PAM) uchovávají v archivech tzv. Mzdové listy dle zákona 45 let. Je to evidence odpracovaných hodin ke stanovené roční normě.

B) Vyjádření KZ ZZS ČR k větě: „Zaměstnavatelé jsou schopni zpětně dohledat počet směn, nejsou však schopni konkrétně určit počet hodin“. Ve skutečnosti je to naopak. Zaměstnavatelé (odd. PAM), uchovávají počet směn, tzv. Evidenci odpracované doby (měsíční mzdové výkazy zaměstnanců) podle zákona jen 10 let. Z toho vyplývá, že nebudou schopni dohledat počet směn u konkrétního zaměstnance do delší minulosti než 10 let zpět, tedy nyní do roku 2011, respektive 2012. Nebude jak dohledat období od 1. 1. 1993 do 31. 12. 2012. Dvacet let nebude možnost doložit počtem směn. V minulosti, některé specifické směny na ZZS trvaly například 8 hodin (např. „příslužby“ ve výjezdu na ZOS ve všední dny od 7,00 do 15,30 hod, různé plánované transporty pacientů/inkubátorů, kdy zdravotničtí záchranáři přišli do práce mimo rozpis směn). Tyto směny nebude možné již dohledat ani v archivech.

Skutečný počet odpracovaných hodin v každém roce po odpočtu všech překážek v práci by dle zákona měl být evidován po dobu 45 let. Pokud by tedy v návrhu zákona byla explicitně uvedena i délka směny v období od 1. 1. 1993 do 31. 12. 2022, tak by všechny ZZS, všichni zaměstnavatelé museli při výpočtu postupovat stejně. Vzali by počet hodin daného zaměstnance za potřebné období a podělili v zákoně uvedenými hodinami (tak to budou dělat s obdobím po 1. 1. 2023). Výsledkem bude počet odpracovaných směn. Jako spravedlivé se tento výpočet jeví v případě osob, které měli více přesčasů a byly méně nemocné, (dosáhnou stanoveného počtu 4400 směn dříve), než osoby, které z nějakých důvodů pro překážky v práci na straně zaměstnance ve sledovaném období odpracovali méně.

Velmi složité bude výpočet u zdravotnických záchranářů, kteří jsou již v pracovním poměru např. na třetí či čtvrté ZZS. Takové osoby musí požádat každou ZZS jednotlivě. Může se tak stát, že jedna z organizací spočítá počet směn z délky směny 7,5 hodiny, druhá z délky směny 8 hodin a třetí bude počítat směnu v délce 12 hodin.

V neposlední řadě jako problematické vnímáme i praktické dopady navrhované novely zákona, kdy se směny od 1. 1. 1993 po 31. 12. 2022 budou počítat jako 12 hodinové. V tomto případě zdravotnický záchranář bude mít možnost odejít do předčasného důchodu přibližně po 30 letech náročné práce na zdravotnické záchranné službě. Naše členská základna nevnímá tyto dopady pozitivně. Po několika letech jednání o předčasném odchodu do důchodu, výsledná situace zdravotnické záchranáře velmi frustruje. Chápeme, že Česká republika je ve složitější situaci a problému k řešení máte více. Budeme naše povolání vykonávat vždy s největším nasazením. Máme však obavy, aby nás na tuto náročnou práci bylo v budoucnu dost. Navrhujeme, aby se směna po celou dobu výkonu počítala jako 8 hodinová a průměrný nárok na odchod do předčasného důchodu o 2,5 roku by tak vznikal přibližně po 20 letech výkonu profese zdravotnického záchranáře.

Návrh řešení:

Úprav samotného znění zákona by nemusela být složitá. Navrhujeme, aby se směna zdravotnického záchranáře počítala 8 (8,5 nebo 7,5) hodin po celou dobu, tedy již od 1. 1. 1993!

Upravený odstavec (3), Zvláštní ustanovení o důchodovém věku zdravotnických záchranářů v § 37d, by po úpravě mohl znít takto:

(3) Směnou v zaměstnání zdravotnického záchranáře se rozumí 8 hodin výkonu práce zdravotnického záchranáře. Počet směn v zaměstnání zdravotnického záchranáře se stanoví způsobem uvedeným v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení53).

Děkujeme Vám za Váš čas, vyjádření a přejeme dostatek sil a pevné zdraví k Vaší další náročné práci.

V úctě

Mgr. Radomír"

 

Za výraznou pomoc vedení KZ ZZS ČR děkuje i panu senátorovi MUDr. Lumíru Kantorovi, Ph.D., který se s námi v této věci velmi angažoval.

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.