Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Ve čtvrtek 3. 10. 2013 zasedalo v Olomouci vedení KZ ZZS ČR

05.10.2013

Ve čtvrtek 3. 10. 2013 zasedalo v Olomouci vedení KZ ZZS ČR


Ve čtvrtek proběhlo v Olomouci 12. zasedání  VIII. Sněmu  přijali jen jeden bod usnesení, který měl povahu časového splnění.

“Z důvodu možné finanční úspory pro KZ ZZS ČR, bylo delegáty KZ navrženo analyzovat možnosti snížení bankovních poplatků u stávajícího bankovního ústavu při vedení běžného účtu.“

Tento bod byl splněn. Prezident komory Bc. Drahomír Sigmund společně s členem revizní a kontrolní komise vyjednali u finančního ústavu slevu na poplatcích. Zároveň zřídili spořící účet, na který byly převedeny finanční prostředky, u kterých se v tu chvíli předpokládalo, že nebudou v letošním roce potřeba k zajištění chodu komory. Tento spořící účet vygeneruje nějakou částku na úrocích, která nám v konečném součtu také zlevní celkové náklady na vedení účtu.


Bod 4) Vyhodnocení provozu platební brány PAY-U na webu komory

Při zřizování platební brány byla představa vedení komory taková, že nejen členové, ale i ostatní zájemci o služby nabízené KZ ZZS ČR by mohli touto cestou platit například členské příspěvky, platby za vzdělávací akce (konference), sponzoring, souhlasná stanoviska a další.

Člen RKK Pavel Lampa, DiS., připravil pro členy vedení komory souhrnnou zprávu o využívání platební brány v měsíčním členění a dle druhů plateb. Společně s Bc. Sigmundem vyčíslili i dosavadní náklady na zřízení a provoz platební brány. Nejvíc plateb přes tuto bránu proběhlo v prvním Q roku, kdy byla brána využívána pro platbu členských příspěvku, ale zejména také pro platby spojené s účastí na konferenci a sněmu. Letos poprvé byla odborná konference po 1. březnu otevřena i pro nečleny komory (do 28. 2. měli přednostní právo účasti členové KZ ZZS ČR). Nakonec cca 1/3 účastníků konference byla z řad nečlenů a tito všichni využili k rychlé úhradě konference právě platební bránu.

Vedení komory se jednomyslně shodlo, že platební bránu ponechá i pro příští rok. V příštím roce klesnou i náklady s bránou spojené, protože se už bude jednat pouze o náklady provozní a nikoli o náklady s pojené s jejím zřízením.

Správcem brány PAY-U bude i nadále člen RKK Pavel Lampa, DiS., který má také on-line kontrolní náhled do účtu komory.


Bod 5) Příprava IX. Sněmu KZ ZZS ČR s 6. odbornou konferencí

IX. Sněm KZ ZZS ČR s 6. odbornou konferencí se bude konat ve dnech 28. – 29. 3. 2014 (pátek a sobota) a místem konání bude Hesperia Hotel*** v Olomouci (stejně jako v letech 2006, 2007, 2008 a 2012).
První den v pátek bude odborná konference a v sobotu proběhne jednání sněmu s volbou orgánů. I proto pro vaši lepší orientaci rozdělím tento bod na dva podbody. Na Odbornou konferenci a na Sněm.

6. odborná konference

a) 6. odborná konference na téma PROBLÉMY ZZS V ČR a hledání východisek se bude konat v pátek 28. 3. 2014 s předpokládaným zahájením v 9,00 hodin.

b) Místem konání bude Hesperia Hotel*** v Olomouci.

c) Už z tématu se dá tušit, že na konferenci pozveme velmi významné hosty, se kterými se budeme snažit pojmenovávat největší problémy zajištění ZZS a poskytování PNP v ČR a se kterými zároveň budeme hledat východiska. Předpokládáme, že bude méně příspěvků a mnohá z nich budou na vyžádání, ale že o to rozsáhlejší bude panelová diskuze k jednotlivým blokům, k jednotlivým problémům, aby se nám lépe hledala proveditelná východiska.

d) Protože předpokládáme, že o tento typ konference bude větší zájem než obvykle, uzpůsobili jsme tomu i místo konání konference ve větším a z dálnice dostupném hotelu. Kapacitu konference jsme stanovili na 140 osob + cca 10 hostů a kapacita ubytování přímo na hotelu je 120 osob se zvýhodněnou cenou. Kdo se nezaregistruje včas a nezíská ubytování v Hesperia Hotelu, bude si muset zajistit ubytování sám, v jiném hotelu za plnou cenu.

e) Členové KZ ZZS ČR budou mít opět přednostní možnost přihlásit se do 28. 2. 2014 za zvýhodněnou cenu pro členy KZ ZZS ČR. Po tomto termínu, pokud nebude konference naplněna, budou zbývající volná místa stejně jako letos otevřena pro další zájemce z řad odborné veřejnosti.

f) Cena za účast na konferenci a sněmu bude stejná jako letos. Pro členy KZ ZZS ČR za oba dny 499,- Kč + nocležné se snídaní (dle počtu nocí) - členové budou mít v ceně 499,- Kč – jmenovku, blok, propisovací pero, dárek, 3 x coffeebreak, 2 x oběd a společenský večer s rautem, hotelové služby. Z výčtu je patrné, že poplatek opět zdaleka nepokryje ani skutečné náklady a členové komory budou mít opět část nákladů dotovaných z prostředků komory. V případě účasti pouze na jednom dni, bude cena pro členy 350,- Kč za účast na konferenci a 149,- Kč za účast na sněmu.

g) Pro nečleny KZ ZZS ČR účastníky konference jsme stanovili částku na 699,- Kč + nocležné se snídaní (dle počtu nocí) - nečlenové mají v ceně 699,- Kč – jmenovku, blok, propisovací pero, dárek, 2 x coffeebreak, 1 x oběd a společenský večer s rautem, hotelové služby. Ani u nečlenů není cena stanovena pro zisk komory, ale výhradně na úhradu skutečně vynaložených nákladů. V případě, že nečlenové nebudou mít zájem o účast na společenském večeru, bude cena samotné konference stanovena na 499,- Kč.

h) Přednášející nehradí konferenční poplatky!!! (jen ubytování dle počtu nocí)

i) Pro registraci účastníků bude zveřejněna konferenční emailová adresa, která bude sloužit výhradně pro registraci na tuto akci.


IX. Sněm KZ ZZS ČR

a) IX. volební Sněm KZ ZZS ČR se bude konat v sobotu 29. 3. 2014 s předpokládaným zahájením v 8,30 hodin.

b) Místem konání bude Hesperia Hotel*** v Olomouci.

c) Orgány se budou volit na standardní volební období tří let. Vedení komory je v současné době přesvědčeno, že ještě před dvěma lety reálná hrozba vzniku „magakomory“ s povinnou účastí pro všechny NLZP pominula. Projekt je dle našeho názoru mrtev! Vedení KZ ZZS ČR to samozřejmě vítá, protože KZ ZZS ČR jako jedna z mála profesních organizací NLZP byla od prvopočátku proti tomuto záměru velmi ostře vyhraněna.

d) Delegáti budou volit poprvé podle nového volebního řádu jednotlivé orgány zvlášť. Postupně budou volit prezidenta, viceprezidenta a následně další členy předsednictva KZ ZZS ČR. Tato skutečnost byla důvodem, proč jsme na zasedání vedení této problematice věnovali velmi mnoho času.

e) V horizontu cca jednoho až dvou měsíců se pokusíme na webu komory zřídit samostatnou záložku s názvem VOLBY ORGÁNŮ 2014. Zde by měli mít uchazeči o jednotlivé posty možnost se prezentovat, měli by mít například možnost vložit svoji fotografii, životopis, své představy apod. Měla by tam také fungovat stejně jako pod jednotlivými aktualitami možnost vkládání rychlého komentáře, dotazu a reakce v podobě odpovědi atd.

f) Do té doby, ale i po vytvoření záložek lze souběžně k těmto účelům využít i diskusního fóra nebo chatu na webu komory, jak jsem už avizoval v jednom z posledních emailů určených členům komory.

g) Prezidentovi komory bylo vedením komory uloženo, aby zpracoval a uveřejnil povinnosti či jakousi „pracovní náplň“ prezidenta KZ ZZS ČR a další úkoly z funkce vyplývající, aby si případní kandidáti nejen na tuto funkci, ale i na funkci viceprezidenta (ve chvíli, kdy z nějakého důvodu přestane nebo nebude moci vykonávat funkci prezident, přebírá tyto povinnosti automaticky viceprezident) udělali představu, co by je v případě zvolení očekávalo, nebo v případě viceprezidenta mohlo očekávat.

Výčet povinností a odpovědností nemá být určen pro odrazení kandidátů, ale pro to, aby si kandidáti uměli udělat představu a mohli v klidu předem vyhodnotit, zdali by takovou funkci byli schopni z časových, materiálních, prostorových, znalostních (zejména legislativních) a dalších důvodů skloubit se svým dosavadním osobním a profesním životem.

Vedení komory také považuje za důležité, aby informaci dostaly obě strany. Jak kandidáti na funkce, tak i jejich případní voliči musí mít stejné informace. V opačném případě by jedni nemohli dobře zvážit své možnosti kandidatury a druzí by zase ne zcela přesně věděli, co jimi zvolení kandidáti budou muset zvládnout a zda jsou tedy pro funkce kandidáty vhodnými.


Bod 6) Připomínky a práce KZ ZZS ČR na přípravě legislativy

Komora záchranářů zapracovala a odeslala připomínky jak k připravovanému novému zákonu o nelékařských povoláních, tak k jeho prováděcím vyhláškám, zejména pak k vyhlášce o činnostech. Velikým úspěchem bylo, že ministerstvo i na základě zásadního nesouhlasu KZ ZZS ČR upustilo od zamýšleného zrušení vyhlášky o činnostech NLZP. KZ ZZS ČR od prvopočátku tento záměr kritizovala a byla proti. Na základě přehodnoceného úmyslu ale bylo nutné vyhlášku o činnostech předělat. Jednak aby odpovídala chytanému zákonu, ale také a by se zjednodušila a sjednotilo se názvosloví a pojmosloví. K vyhlášce proběhlo na MZ ČR jednání, kterého se za KZ ZZS ČR účastnil prezident komory Bc. Drahomír Sigmund a členka předsednictva Bc. Denisa Fertö, kde ve spolupráci se zástupci UNP a zástupci MZ ČR po dlouhém jednání našli shodu nad činnostmi pro profese řidiče DNR, řidiče ZZS, zdravotnického záchranáře a zdravotnického záchranáře pro urgentní medicínu. Opět to bylo o každém slůvku, spojce, předložce u každé jedné kompetence. Jednání na MZ ČR předcházela velmi důsledná a důkladná příprava.

Nicméně, s pádem Nečasovy vlády a současnou politickou situací se nejeví pravděpodobné, že by se po volbách na zákonu o NLZP a jeho prováděcích vyhláškách v této podobě s těmito cíly změn pokračovalo. Pokud přeci jen ano, máme něco nadpracováno. Pokud ne, tak jsou dvě možnosti. Nové vedení resortu připraví nové vize a nový materiál a začneme připomínkovat a tvořit nanovo, nebo zůstane vše při starém a současnou legislativu nikdo předělávat nebude, což není žádná hrůza. Po novelizacích, kde je mnoho potřebných úprav z pera KZ ZZS ČR, je legislativa v této oblasti zatím vyhovující.


Bod 7) Dopis novému ministru zdravotnictví, předsedovy A ZZS ČR a předsedkyni OS UM a MK ohledně úbytku lékařů na ZZS a financování vzdělávání specializace pro zdravotnické záchranáře

Řešili jsme na zasedání vedení i problematiku, která je každý týden probírána v médiích i na webu komory. Je jí pravidelný dlouholetý úbytek RLP posádek v systému ZZS a poskytování PNP, který v posledním roku a začátkem roku 2014 ještě nabere rychlejší spád z důvodu konce výjimky přesčasové práce lékařů.

Protože tak na nelékařské pracovníky ZZS, zejména pak na zdravotnické záchranáře a všeobecné sestry tento úbytek lékařů a posádek RLP v systému PNP dopadá nejvíce, je potřeba na tuto skutečnost také reagovat. Dopisem bychom chtěli oslovené vyzvat ke společnému jednání, kde bychom je chtěli přesvědčit, že je už nezbytně nutné nalézt peníze na lepší přípravu zdravotnických záchranářů, na prohloubení kvalifikace a udržování vědomostí a dovedností NLZP ze ZZS. Nalézt peníze na uhrazení specializačního vzdělávání Urgentní medicína pro NLZP záchranek. Bez toho už není možné, abychom jako nelékaři dále přebírali jakoukoliv další zodpovědnost. Jsme přesvědčeni, že není za 5 minut 12, ale že je dávno po dvanácté. Samozřejmě, že máme připraveny návrhy možného řešení a přesunu finančních prostředků.


Bod 10) Spolupráce na článcích do Rescue Reportu a Florence

Protože naše komora má navázanou letitou spolupráci s časopisem RESCUE Report a s časopisem FLORENCE, tak je potřeba v rámci partnerské spolupráce do těchto časopisů členy komory autorsky přispívat. Je to možnost, jak můžeme prezentovat svoji práci, své myšlenky, postřehy a názory. Je naší škodou, že tohoto poskytnutého prostoru nevyužíváme daleko víc.

Proto apelujeme na všechny členy komory, aby se nebáli do periodik přispívat. Připomínám ještě, že na webu komory máte i formuláře se zvýhodněným předplatným obou časopisů pro členy KZ ZZS ČR, viz. záložka DOKUMENTY


Bod 12) Projednání vyloučení členů, kteří neuradili členské příspěvky na rok 2013

Prezident komory Bc. Drahomír Sigmund předal přítomným tabulku se jmény dlužníků. Tabulka obsahovala informace o původním počtu dlužníků, o počtu dlužníků, kteří po urgencích (tři urgence, 2x email a 1x SMS) členský příspěvek dodatečně uhradili, o členech, kteří dobrovolně písemně vyjádřili svobodnou vůli z různých důvodů členství ukončit. Členové vedení přislíbili, že se některých dlužníků, které znají blíž a jsou z jejich oblastí, ještě osobně zeptají, zdali nejde jen o nedorozumění. Uvědomujeme si, že je škoda každého ztraceného člena.

Bod 13) Seznámení s plněním rozpočtu v období 1- 9/2013

Vedení komory se seznámilo s naplňováním příjmové strany a čerpáním výdajové strany rozpočtu na letošní rok k 30. 9. 2013. Příjmy byly zatím naplněny na 117,30% a výdaje činily 29,45% schváleného rozpočtu na letošní rok. Žádná výdajová položka nepřekročila schválenou částku. Jediná položka na straně příjmů, která zatím není naplněna dle plánu, je položka výběru členských příspěvků, která byla ke konci září naplněna na 99,30%. I zde je ale předpoklad, že na konci roku bude naplněna a mírně překročena.

Z čerpání výdajové stránky je patrné, že jsme se celý rok snažili hospodařit co nejhospodárněji, aby nám zůstaly v rezervě finanční prostředky na očekávané následující hubenější roky.


Na závěr zasedání provedla předsedkyně RKK Bc. Ivana Rokosová kontrolu účetnictví, kterou stvrdila svým podpisem v pokladním deníku. Při kontrole nebylo zjištěno žádných nedostatků ani účetních nesrovnalostí.Sigmund

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.