Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Ve čtvrtek 28. června 2012 zasedalo vedení KZ ZZS ČR

01.07.2012

Ve čtvrtek 28. června 2012 zasedalo vedení KZ ZZS ČR V Olomouci proběhlo letos už druhé zasedání vedení KZ ZZS ČR, tentokrát ale v VII. Sněmu delegátů KZ ZZS ČR

Z jednání se omluvil Mgr. Martin Spurný, který v době zasedání čerpal ŘD a byl s rodinou v zahraničí a Mgr. Radek Benda, který jako důvod nepřítomnosti uvedl časovou zaneprázdněnost spojenou s plněním pracovních povinností.

Zasedání vedení KZ ZZS ČR se řídilo programem zasedání vedení, jehož návrh byl po zahájení a doplnění programu jednohlasně schválen.

S některými body jednání si vás dovolím seznámit podrobněji.

Po zahájení v 11,00 hodin a po doplnění a schválení programu jednání, přišly na řadu další body programu:


Bod 3) Přednesení plnění usnesení VII. Sněmu KZ ZZS ČR

a) Předání stanoviska k účasti v ČKZP
Mgr. Martin Spurný předal koncem května osobně na zasedání přípravného výboru ČKZP dopis se stanoviskem delegátů VII. Sněmu KZ ZZS ČR. Bod usnesení delegátů VII. Sněmu KZ ZZS ČR byl splněn.

b) Změny stanov a schválení MV ČR
Prezident KZ ZZS ČR provedl změny ve stanovách dle schválených znění delegáty VII. Sněmu KZ ZZS ČR a tyto odeslal na Ministerstvo vnitra ČR k potvrzení. Nové Stanovy byly MV ČR bez připomínek schváleny a zaslány zpět na komoru záchranářů. Ihned byly dodány na webové stránky KZ ZZS ČR. Bod usnesení delegátů VII. Sněmu KZ ZZS ČR byl splněn.

c) Změna volebního řádu
Byla prezidentem Bc. Drahomírem Sigmundem na webu komory provedena. Bod usnesení delegátů VII. Sněmu KZ ZZS ČR byl splněn.

O splnění bodu b a c jsem členy informoval emailem a také jsem informace sdělil v aktualitě z 15. 5. 2012.


Bod 4) Ustanovení komise pro vzdělávání

Vedení komory se shodlo na potřebě, ustanovit vzdělávací komisi, která bude pomocným orgánem předsednictva komory. Měla by se zabývat zejména problematikou e-learningového vzdělávání na portálu KZ ZZS ČR, která v posledním roce zaznamenala jistou stagnaci. Projekt by měl být znovu plně nastartován, rozšířen a zpřístupněn za určitou platbu i nečlenům komory a širší veřejnosti. Dále by se komise měla věnovat vzdělávání zdravotnických záchranářů, s důrazem na vzdělávací programy a závěrečné zkoušky absolventů vzdělávání. V neposlední míře by měla komise zajišťovat a být garantem odborných konferencí pořádaných KZ ZZS ČR.

Vedení komory se po konzultaci s navrženými kandidáty shodlo na této podobě komise:

Předseda:

Bc. Aleš Koranda – ZZS Olomouckého kraje, vrchní sestra LZS a člen atestační komise jmenovaný ministrem zdravotnictví

Členové:

Ing. David Machálek – ZZS Moravskoslezského kraje, zdravotnický záchranář, autor e-lerningového projektu KZ ZZS ČR a člen atestační komise jmenovaný ministrem zdravotnictví

Mgr. Radek Benda – ZZS Asociace samaritánů Praha Západ, inspektor provozu, viceprezident KZ ZZS ČR a člen atestační komise jmenovaný ministrem zdravotnictví

Mgr. Pavel Böhm, DiS. – České vysoké učení technické Praha, zdravotnický záchranář

Mgr. Petr Matouch – ZZS Olomouckého kraje, zdravotnický záchranář, manažer krizové připravenosti, externě Ostravská univerzita a dále autor a garant soutěží studentů oboru ZZ při Ostravské univerzitě - Den první pomoci.


Bod 5) E - learning na webu komory, jeho možnosti, zpřístupnění, platby

Jak jsem se zmínil už předchozím bodu. Vedení komory se shodlo, že oblast e-leraningu na webu KZ ZZS ČR je potřeba oživit a zpřístupnit daleko širšímu okruhu možných uživatelů. Vedení se dále dohodlo, že se správou vzdělávacího portálu pomůže Ing. Machálkovi člen RKK Pavel Lampa, DiS., který dostal za úkol i problematiku přímé platby na webu (PaySec), který by měl na webu komory fungovat například i k možnosti placení členských příspěvků, konferenčních poplatků a podobných plateb. Odbornou stránku věci bude možné rozložit na další členy jmenované vzdělávací komise. Vedení komory je přesvědčeno, že právě posílením personální a technické oblasti se záměr na oživení a rozšíření e-learningu podaří.


Bod 6) Příprava VIII. Sněmu KZ ZZS ČR s 5. odbornou konferencí, návrhy členů vedení na spoluúčast, technické zajištění a další

Přítomní členové vedení se shodli na těchto parametrech:

a) VIII. Sněm KZ ZZS ČR se bude konat ve dnech 28. – 29. 3. 2013
b) Místem konání bude Hotel Akademie na Hrubé Vodě
c) Sněm bude dvoudenní s odbornou konferencí
d) První den bude jako letos jednání sněmu a druhý den odborná konference
e) Členové KZ ZZS ČR budou mít možnost se přihlásit do 28. 2. 2013, po tomto termínu, pokud nebude konference naplněna, budou zbývající místa otevřeny pro další zájemce z řad odborné veřejnosti
f) Konference bude příští rok zpoplatněna pro členy KZ ZZS ČR částkou 499,- Kč + nocležné (dle počtu nocí) a pro nečleny částkou 699,- Kč
g) Pavel Lampa, DiS. zajistí pro registraci účastníků emailovou adresu
h) Dominik Horn, DiS. zajistí pro registraci on-line přihlášku s automatickou odpovědí
i) Denisa Fertö, DiS. se zhostí registrací a komunikace s přihlášenými
j) Ivana Rokosová, DiS. bude kontrolovat platby přihlášených a řešit jejich urgence
k) Na konferenci budou poprvé jmenovky
l) Téma konference se připravuje
m) Kapacita konference 100 osob (kapacita ubytování 76 osob)

Bod 7) Příprava Pracovního dne u Jihlavy ve spolupráci s firmami

Prezident Bc. Drahomír Sigmund přítomným přednesl, jak by měla OUTDOOROVÁ akce vypadat, časový harmonogram a zajištění akce, jak je dohodl se sponzory. O celé akci se zde nebudu rozepisovat podrobněji, protože ohledně akce bude cca do 10 dní samostatná, velmi podrobná aktualita se všemi podrobnostmi. Zatím umožním k nahlédnutí LETÁK a prozradím, že na akci se budou moci přihlásit z každého kraje tři dvoučlenná družstva (muži, ženy a smíšené) a že celá akce bude probíhat v malebné přírodě bez civilizačních vymožeností a pro účastníky bude zcela ZDARMA.


Bod 8) Projekt „CO DĚLAT – LABYRINT krizových situací“

Na základě partnerství a spolupráce s Centrem pro bezpečný stát - Ochranou obyvatel, kde se podílíme na projektu BOKR, byla naše komora opět oslovena ke spolupráci na dalším projektu, který nese název „CO DĚLAT – LABYRINT krizových situací“. Jeho cílem je vývoj nové formy přípravy obyvatelstva realizované aplikací vizuálního vnímání konkrétního řešení mimořádné události kombinované s moderním multimediálním vzdělávacím programem. Potvrzení o absolvování kurzu bude vystaveno po úspěšném průchodu labyrintem krizových situací formou certifikátu o absolvování „Základního kurzu ochrany obyvatel“ s roční platností.

V rámci onoho labyrintu bude i první pomoc a to je ta oblast, na které se bude podílet právě komora záchranářů. Zástupcem komory pro tento projekt byl vedením komory určen člen předsednictva komory Dominik Horn, Dis. Až bude projekt hotov a bude spuštěn, tak vás budu opět informovat formou aktuality, stejně jako v případu projektu BOKR.


Bod 9) Připomínky KZ ZZS ČR k novým zákonům o zdravotních službách

Vedení komory má k zákonům o zdravotních službách, které začaly platit letos v dubnu zpracované připomínky, ale protože v minulém týdnu byla vládou schválena jejich novelizace, kdy ale zatím neznáme výsledek změn, tak se vedení komory rozhodlo zatím počkat, až novelizace vyjde ve sbírce zákonů. Poté změny zkonfrontujeme s připravenými připomínkami, provedeme případné korekce připravených připomínek a teprve poté naše připomínky a stanoviska odešleme na ministerstvo zdravotnictví.


Bod 10) Interní záležitosti vedení KZ ZZS ČR

V tomto bodu se probíraly interní záležitosti vedení, které nejsou určeny ke zveřejňování.


Bod 11) Spolupráce na článcích do RR a Florence

Protože naše komora má navázanou letitou spolupráci s časopisem RESCUE Report a nově i s časopisem FLORENCE, tak je potřeba v rámci partnerské spolupráce do těchto časopisů také členy komory dodávat články. Bc. Sigmund přítomné členy vedení informoval, že v posledním čísle RESCUE Reportu je konečně první článek, který jasně deklaruje postoj KZ ZZS ČR ke vzniku jen jedné povinné komory pro všechny nelékaře. Ostatní média, která jsem s postojem a protinázorem kontaktoval, nechtěly článek proti megakomoře otisknout. To také jistě o lecčem svědčí. Dále informoval, že počínaje příštím číslem časopisu Florence, by měl prezidentovi vycházet článek na pokračování, právě k nesmyslnosti některých ustanovení zákonům o zdravotních službách. Rozdal přítomným tematický plán RR a vyzval vedení k publikování do zmíněných časopisů. Touto aktualitou apeluji i na členy komory, aby se nebáli do periodik přispívat. Připomínám ještě, že na webu komory máte i formuláře se zvýhodněným předplatným obou časopisů pro členy KZ ZZS ČR, viz. záložka DOKUMENTY


Bod 12) Ocenění kpt. Lebedy od KZ ZZS ČR, byl komorou nominován na Zlatý záchranářský kříž a obdržel jej

V tomto bodu se přítomní členové vedení shodli, že bylo úspěchem, že hned první nominace KZ ZZS ČR byla proměněna ve Zlatý záchranářský kříž. Samozřejmě, že to bylo dáno hlavně velmi obětavým a statečným činem kpt. Lebedy, kterého jsme navrhovali. Dále se přítomní členové vedení shodli, že vzhledem ke skutečnosti, že kpt. Lebeda nemá jinak žádnou spojitost se záchranářstvím a oceněn již byl, tak že komora již žádné další ocenění kpt. Lebedovi udělovat nebude.


Bod 13) Návrhy členů vedení k chodu komory, jejich přednesení, diskuze nad nimi a hledání jejich implementace do dokumentace a práce komory

Spousta nápadů a námětů byla během schůze vedení vypořádána nebo zakomponována přímo do některých předchozích bodů. Ať už se jednalo o sněm, e-learning, vzdělávací komisi apod. Jeden návrh, a sice návrh Ivany Rokosové byl přesunut k jednání až do budoucnosti, dle vývoje situace kolem megakomory.

Z dalších návrhů byl například přijat návrh Dominika Horna, DiS, aby případní zájemci o členství v komoře mohli zasílat své přihlášky elektronicky bez podpisu, protože ten se dá nahradit odeslanou platbou členského příspěvku, která by sloužila jako doklad toho, že přihlášku zaslal skutečně uchazeč uvedený na přihlášce bez podpisu.


Bod 14) Sponzoři

Prezident přítomné seznámil se situací, která nás stran financí už pro příští rok čeká. Z různých důvodů nám ubydou významní sponzoři. Proto vyzval k velmi aktivnímu hledání jak sponzorů, tak možných zdrojů financí pro financování chodu komory. I to je jedním z důvodů zpoplatnění konference. Musíme všichni velmi aktivně hledat jak nové zdroje, tak i úspory při vlastní správě.


Po všeobecné diskuzi, kde jsme si mimo jiné i určili datum podzimního zasedání vedení KZ ZZS ČR na 9. - 10. 11. 2012 došlo na kontrolu účetnictví.


Bod 16) Kontrola účetnictví předsedou Revizní a kontrolní komise

Vedení komory se seznámilo s naplňováním příjmové strany a čerpáním výdajové strany rozpočtu na letošní rok k 26. 6. 2012. Příjmy byly zatím naplněny na 118,06% a výdaje činily 41,57% schváleného rozpočtu na letošní rok. Žádná výdajová položka nepřekročila schválenou částku. Jediná položka na straně příjmů, která zatím není naplněna dle plánu, je položka výběru členských příspěvků, protože zatím někteří členové ani po první upomínce členský příspěvek na rok 2012 neuhradili. Samozřejmě, že ještě budou následovat dvě upomínky. Poté se na podzimním zasedání vedení komory bude jednat o vyloučení těch členů, kteří ani po třetí upomínce členské příspěvky neuhradí, nebo pokud sami neoznámí ukončení členství v komoře.

Poté předsedkyně RKK Ivana Rokosová, DiS. provedla kontrolu účetnictví bez zjištěných závad.


Celé jednání skončilo před osmnáctou hodinou, takže někteří okamžitě odjížděli na noční směnu. Nutno dodat, že další zase na jednání přijeli rovnou z noční směny. Nebylo totiž lehké, najít vhodný termín. Jednání mělo takovou pracovní atmosféru, se kterou jsem se již dlouho nesetkal. Proto bych chtěl ještě jednou všem členům vedení, kteří se schůze vedení KZ ZZS ČR účastnili za aktivní přístup poděkovat.


Sigmund
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.