Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

V pátek 7. prosince 2018 se v Brně uskutečnilo 20. zasedání vedení KZ ZZS ČR

14.12.2018

V pátek 7. prosince 2018 se v Brně uskutečnilo 20. zasedání vedení KZ ZZS ČR

 

 

 

Minulý pátek 7. 12. 2018 proběhlo v prostorách NCO NZO Brno 20. zasedání vedení Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky. Jednalo se o druhé letošní zasedání vedení. Zasedání se účastnili všichni členové předsednictva a Revizní a kontrolní komise.

 

 

Prostory NCO NZO v Brně byly zvoleny záměrně, protože o den dřív se v těchto prostorách konalo jednání ohledně připravovaných změn vzdělávacího programu specializačního vzdělávání pro NLZP v oboru Urgentní medicína, kterého se účastnil viceprezident KZ ZZS ČR Mgr. Vladimír Jarušek a člen RKK KZ ZZS ČR Mgr. Radomír Vlk. O jednání jste byli informování v AKTUALITĚ.

 

20. zasedání vedení KZ ZZS ČR se řídilo na začátku jednání schváleným programem. S některými body jednání si vás dovolujeme seznámit podrobněji.

 

Přepis organizace na nového statutárního zástupce (prezidenta)

Protože v posledních letech došlo ke změně legislativy v evidování organizací u Krajských rejstříkových soudů, došlo i u přepisu naší organizace na nového prezidenta Bc. Tomáše Ježka ke zdržení. Toto zdržení bylo dáno i prezidentovou adresou, na kterou bude nově KZ ZZS ČR evidována a protože se jedná o družstevní byt, bylo zapotřebí schválení registrace organizace na danou adresu od představenstva bytového družstva. Tento souhlasný dokument byl prezidentem ne jednání vedení komory předložen. Na základě toho bylo na zasedání provedeno online vyplnění žádosti změn u Krajského rejstříkového soudu. Nyní probíhá zákonná lhůta k provedení změn a vypořádání případných nedostatků. Předpokládáme, že nejpozději začátkem roku 2019 by tato přeregistrace měla být hotova.

 

Seznámení s čerpáním rozpočtu v roce 2018

V letošním roce bylo plnění i čerpání z rozpočtu minimální, zaplatil se zejména webhosting a náklady na dvě setkání předsednictva, které v roce 2018 proběhly. Dále navázala diskuze na stav darů komoře záchranářů od subjektů, prezident p. Ježek provede revizi uzavřených smluv.

 

Naše společná budoucnost

Dále probíhala diskuze na téma budoucnosti komory, kdy se každý člen z předsednictva a revizní komise vyjádřili ke své činnosti v komoře. Poté p. Sigmund upozornil na nutnost zajištění správného každodenního fungování agendy potřebné k chodu komory ze strany prezidenta. Důrazně upozornil, že nelze neplnit usnesení ze sněmu a ze zasedání vedení. Připomněl, že je třeba pečlivě evidovat členskou základnu, komunikovat s členskou základnou a informovat členskou základnu a odbornou veřejnost na webu komory o činnosti komory. V diskuzi se dále každý z přítomných vyjádřil ke komunikaci a práci v předsednictvu, vyjasnily se komunikační kanály. Jarušek navrhnul alespoň jedenkrát za 14 dnů být v kontaktu a řešit na sdíleném rozhraní úkoly na Google disku.

 

Členská základna

Evidenci členské základny, přijetí nových členů a evidenci plateb členských příspěvků si převezme paní Denisa Šrotířová a nápomocen ji bude p. Spurný. Provedou revizi členů, aktualizaci členů a revizi členských příspěvků. Z důvodu přenesení evidence členské základny a přijímaní nových členů na p. Šrotířovou dochází ke změně v zasílání žádostí o členství nových členů, kdy toto bude probíhat výhradně elektronicky na email registrace@komorazachranaru.cz, viz POKYNY . Členská přihlášky jsou na webu v sekci PŘIHLÁŠKY.

 

Komunikační kanály

Bylo na místě provedeno zrušení všech neaktuálních emailových adres komory a nastavení platných, viz například bod výše, nové přihlášky.

 

Legislativa

Prezident podal informaci o činnosti komory při připomínkování legislativy (novelizace zákona č. 96/2004). Podle dostupných informací už novelu podepsal i prezident a v PS PČR došlo na popud Senátu zejména k odstranění ustanovení týkajících se léčitelů čínské medicíny a nedošlo k odstranění či zmírnění ustanovení povinné praxe. Komora proto uvažuje, že se ve věci nutné praxe u lůžka u zdravotnických záchranářů, kteří získali odbornou způsobilost po 31. 8. 2017, obrátí na úřad ombudsmana. Stanovisko KZ ZZS ČR bylo prezentováno. 

Za KZ ZZS ČR jsme v rámci znovuotevření zákona č. 96/2004 Sb. zaslali na MZ ČR a do PS PČR žádost o zrušení celého ustanovení, nebo alespoň jeho úpravu, kdyby čerstvý absolvent mohl onu spornou roční praxi získat i pod odborným dohledem na ZZS:

ODESLANÉ NÁVRHY:

Návrh první: odstranit z § 18 zákona 96/2004 Sb. celý odstavec 4) a z přechodných ustanovení bod 21) které zní:

4) Zdravotnický záchranář může bez odborného dohledu činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče provádět až po 1 roce výkonu povolání při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu.

21) Ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, se nepoužije pro zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnický záchranář přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Návrh druhý: v případě nesouhlasu s odstraněním celého odstavce 4) § 18 tento upravit následovně:

4) Zdravotnický záchranář může bez odborného dohledu činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče provádět až po 1 roce výkonu povolání při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu, nebo po 1 roce výkonu povolání zdravotnického záchranáře pod odborným dohledem, povolání řidiče ZZS nebo operátora ZOS pod odborným dohledem na zdravotnické záchranné službě.

Dále na poslední straně zákona Přechodná ustanovení bod 21) doplnit následovně:

21) Ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění tohoto zákona, se nepoužije pro zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnický záchranář přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a na zdravotnického pracovníka, který získal nebo získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnický záchranář během výkonu povolání řidiče vozidla ZZS.

 

Prezentace KZ ZZS ČR

Jarušek společně s p. Šrotířovou předložili grafické návrhy informativního letáku KZ ZZS ČR a dále p. Šrotířová předložila návrhy na PF 2019, vedení komory schválilo z každého dokumentu vždy jeden z předložených návrhů.

Dále bylo dohodnuto, že se autorskými články na webu komory zvýší informovanost o dění v organizaci a o vykonané práci a plněných úkolech.

 

Plnění úkolů z XII. Sněmu KZ ZZS ČR a z 19. zasedání vedení KZ ZZS ČR

Bylo shledáno, že plnění těchto se zaseklo a proto byla provedena jejich revize a jmenovité přidělení úkolů konkrétním osobám s datem splnění úkolu. K lepší přehlednosti vytvořil p. Klouček na sdíleném prostředí tzv. úkolovník.

 

GDPR

David Klouček přednesl problematiku GDPR ve vztahu ke KZ a vzal si tuto oblast do svého portfolia.

 

Poté probíhala diskuze nad chystaným XIII. Sněmem KZ ZZS ČR, na kterém se bude volit předseda RKK a členové RKK. Variant chystaného sněmu je velmi mnoho, které nakonec budou vybrané, záleží do jisté míry a na splnění některých úkolů (např. revize členské základny´). O konání akce a v jakém formátu, kdy a kde budou členové dle stanov včas informováni.

 

 

Závěrem bychom jako vedení KZ ZZS ČR chtěli požádat nejen členy, ale i celou záchranářskou obec o podporu a přízeň naší organizaci. Nejlepším vyjádření přízně a podpory je členství v KZ ZZS ČR. Bez podpory členské základny se velmi těžko prosazují naše oprávněné zájmy a nároky.

 

Vedení KZ ZZS ČR

 

 

 

Komentáře k článku
  • Evžen Novák Reagovat 17.12.2018
    https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96/zneni-20181228 Změně zákona 96/2004 § 18 odst. 4 ohledně praxe zdravotnických záchranářů. Již se nebude týkat všech.
    • Drahomír Sigmund Reagovat 17.12.2018
      Je to v dnešní aktualitě. Bohužel je to jen drobná úprava a ruší z povinnou praxi u lůžka jen u řidičů ZZS, kteří během výkonu profese řidiče ZZS získali odbornou způsobilost zdravotnického záchranáře.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.