Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Úplná znění nově upravených kompetencí zdravotnických záchranářů, včetně specialistů a katalogu prací pro záchranáře a řidiče ZZS

12.12.2017

Úplná znění nově upravených kompetencí zdravotnických záchranářů, včetně specialistů a katalogu prací pro záchranáře a řidiče ZZS

 

 

 

V uplynulém období jsem v aktualitách ze dne 1. 12. 2017 a 8. 12. 2017 informoval o nové legislativě, která se bytostně pojí s výkonem našich povolání a odměňování. Obě aktuality, ale zejména aktualita o novém katalogu prací byly ve zvýšeném zájmu a vyvolaly diskuze.

 

 

Proto jsem jednotlivé změny zapracoval do stávajících textů, abych mohl zveřejnit přesná znění. U odbornosti Řidič vozidla ZZS se ve vyhlášce o činnostech nezměnilo nic. U odbornosti zdravotnický záchranář a zdravotnický záchranář se specializací v oboru Urgentní medicína ke změnám došlo. Vyhláška vstoupí v platnost 14. 12. 2017 a katalog prací bude platný od 1. 1. 2018.

 

Vyhláška o činnostech od 14. 12. 2017

 

§ 17

Zdravotnický záchranář

  1. Zdravotnický záchranář vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace vykonává činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové intenzivní péče, včetně péče na urgentním příjmu. Přitom zejména může

       a) monitorovat a hodnotit vitální funkce včetně snímání elektrokardiografického záznamu, průběžného sledování a hodnocení poruch rytmu, vyšetření a monitorování pulzním oxymetrem,
       b) zahajovat a provádět kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísicích vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu,
       c) zajišťovat periferní žilní nebo intraoseální vstup, aplikovat krystaloidní roztoky a provádět nitrožilní aplikaci roztoků glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykemií,
       d) provádět laboratorní vyšetření určená pro neodkladnou péči a hodnotit je
       e) obsluhovat a udržovat vybavení všech kategorií dopravních prostředků, řídit pozemní dopravní prostředky, a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím výstražných zvukových a světelných zařízení,
       f) provádět první ošetření ran, včetně zástavy krvácení,
       g) zajišťovat nebo provádět bezpečné vyproštění, polohování, imobilizaci, transport pacientů a zajišťovat bezpečnost pacientů během transportu,
       h) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při řešení následků mimořádných událostí, při provádění záchranných a likvidačních prací
       i)  zajišťovat v případě potřeby péči o tělo zemřelého,
       j)  přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky10), manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,
       k) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky11) a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu,
       m) provádět neodkladné výkony v rámci probíhajícího porodu a první ošetření novorozence
       n) přijímat, evidovat a vyhodnocovat tísňové výzvy z hlediska závažnosti zdravotního stavu pacienta a podle stupně naléhavosti, zabezpečovat odpovídající způsob jejich řešení za použití telekomunikační a sdělovací techniky,
       o) provádět telefonní instruktáž k poskytování první pomoci a poskytovat další potřebné rady za použití vhodného psychologického přístupu,

       p) zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou terapii

 

 (2)  Zdravotnický záchranář při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové intenzivní péče, včetně péče na urgentním příjmu může bez odborného dohledu na základě indikace lékaře vykonávat činnosti při poskytování diagnostické a léčebné péče. Přitom zejména může

       a) zajišťovat dýchací cesty dostupnými pomůckami, zavádět a udržovat inhalační kyslíkovou terapii, zajišťovat přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem, pečovat o dýchací cesty pacientů i při umělé plicní ventilaci,
       b) podávat léčivé přípravky10), včetně krevních derivátů12),
       c) asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků13) a ošetřovat pacienta v průběhu aplikace a ukončovat ji,
       d) provádět katetrizaci močového měchýře žen a dívek nad 10 let,
       e) odebírat biologický materiál na vyšetření.


 

(3) Zdravotnický záchranář dále při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním přijmu, vykonává činnosti podle § 4 odst. 1 písm. d), f), n), r).

       d) získávat osobní, rodinnou, pracovní a sociální anamnézu

       f) provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích a z permanentní tracheostomické kanyly u pacientů starších 3 let a zajišťovat jejich průchodnost,

       n) přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky, včetně návykových látek10), (dále jen „léčivé přípravky“), manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,
       r) zajišťovat stálou připravenost pracoviště včetně věcného a technického vybavení a funkčnosti zdravotnických prostředků

 

HLAVA VIII

ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ
SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ

 

§ 108

Operátor zdravotnického operačního střediska

 

        Zdravotnický záchranář po získání specializované způsobilosti vykonává činnosti podle § 17.

 

§ 109

Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu

 

        Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu vykonává činnosti podle § 17 a § 54 písm.  a) a dále poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči a neodkladnou diagnosticko-léčebnou péči při poskytování předněmocniční neodkladné péče a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu. Přitom zejména může

       a) bez odborného dohledu a bez indikace lékaře
 

    1.

zajišťovat dýchací cesty dostupnými pomůckami u pacienta staršího 10 let při prováděné kardiopulmonální resuscitaci,

    2.

zahájit a provádět kardiopulmonální resuscitaci pomocí použití přístrojů k automatické srdeční masáži, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu, a podání léčiv pro resuscitaci bezprostředně nezbytných,

    3.

odebírat biologický materiál na vyšetření,

    4.

zajišťovat stálou připravenost pracoviště, včetně funkčnosti speciální přístrojové techniky a materiálního vybavení; sledovat a analyzovat údaje na speciální přístrojové technice, rozpoznávat technické komplikace a řešit je,

    5.

v rozsahu své odborné způsobilosti provádět v místě mimořádné události 38) záchranné a likvidační práce

   6.

být vedoucím zdravotnické složky za podmínek stanovených podle § 1písm. d) vyhlášky č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě:

 

       b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře
 

    1.

provádět měření a analýzu fyziologických funkcí pomocí přístrojové techniky, včetně využití invazivních metod,

    2.

provádět externí kardiostimulaci,

    3.

pečovat o dýchací cesty pacienta i při umělé plicní ventilaci, včetně odsávání z dolních cest dýchacích, provádět tracheobronchiální laváže u pacienta se zajištěnými dýchacímu cestami,

    4.

zavádět gastrickou sondu a provádět výplach žaludku u pacienta při vědomí,

    5.

zavádět gastrickou sondu a provádět výplach žaludku u pacienta staršího 10 let v bezvědomí se zajištěnými dýchacími cestami,

    6.

provádět extubaci tracheální kanyly,

 

           c) pod odborným dohledem lékaře aplikovat transfuzní přípravky14) a přetlakové objemové náhrady

 

 

§ 36

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby


        (1)  Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby vykonává činnosti podle § 3 odst.  2 a dále pod odborným dohledem lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování neodkladné péče bez odborného dohledu může
       a) vyprošťovat osoby v havarijních situacích v součinnosti s ostatními složkami integrovaného záchranného systému,
       b) asistovat při provádění diagnosticko-třídicí činnosti v místě zásahu,
       c) provádět jednoduché výkony v rámci neodkladné přednemocniční péče; a to

 

    1.

první ošetření ran, včetně zástavy krvácení,

    2.

neinvazivní zajištění dýchacích cest a nepřímou srdeční masáž,

    3.

přemísťování a polohování pacientů,

    4.

imobilizaci,

    5.

udržování inhalační kyslíkové léčby,

    6.

sledování vitální funkce,

       d) zabezpečovat odborný transport pacientů,
       e) udržovat rádiovou komunikaci se zdravotnickým operačním střediskem, případně i s jinými složkami integrovaného záchranného systému,
       f) obsluhovat a udržovat vybavení všech kategorií zdravotnických vozidel, řídit je, a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím výstražných zařízení,
       g) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků10),
       h) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků11) a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.

        (2)  Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby může asistovat pod přímým vedením lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování neodkladné péče bez odborného dohledu při provádění dalších zdravotních výkonů v rámci přednemocniční neodkladné péče.

 

 

Katalog prací od 1. 1. 2018

 

2.19.03 ŘIDIČ ZDRAVOTNÍ DOPRAVNÍ SLUŽBY,  ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

 

5. platová třída

1. Zajišťování transportu nemocných, raněných a rodiček vozidly dopravy nemocných a raněných, provádění jednoduchých výkonů v rámci neodkladné přednemocniční péče.

6. platová třída

1. Výkon činností na úseku neodkladné péče při transportu nemocných, raněných a rodiček, například spolupráce při vyprošťování osob v havarijních situacích, provádění jednoduchých výkonů v rámci neodkladné přednemocniční péče, zabezpečování odborného transportu pacientů, udržování a obsluha komunikační techniky.

7. platová třída

1. Výkon činností na úseku neodkladné péče při provádění diagnosticko-třídících činností v místě zásahu včetně obsluhy a údržby vozidel a jejich specifického zdravotnického vybavení, provádění prvotního ošetření ran, sledování a orientační hodnocení vitální funkce pacienta, přemísťování a polohování pacientů.

8. platová třída

1. Poskytování dílčích výkonů specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče pod odborným dohledem.“.

 

2.19.26 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

 

10. platová třída

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče pod odborným dohledem.

11. platová třída

1. Provádění činností operátora na operačním středisku zdravotnické záchranné služby.

2. Poskytování specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče.

3. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní včetně péče na urgentním příjmu.

4. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace.

12. platová třída

1. Stanovování zásadní strategie a koncepce specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, účast na tvorbě traumatologických plánů poskytovatele zdravotnické záchranné služby v oblasti zvládání mimořádných událostí a krizových situací.

2. Příprava koncepce celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.“.

 

Sigmund

 

 

Komentáře k článku
  • Denisa Šrotířová Reagovat 14.12.2017
    Novinky, opět i s podrobným vysvětlením, budou již brzy zařazeny do aktualizace Legislativní brožury pro zdravotnické záchranáře a řidiče vozidel ZZS.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.