Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Studenti oboru zdravotnický záchranář se budou připravovat podle nových osnov, podle nového kvalifikačního standardu. Bohužel není dobrý!

13.12.2018

Studenti oboru zdravotnický záchranář se budou připravovat podle nových osnov, podle nového kvalifikačního standardu. Bohužel není dobrý!

 


Mnoho let byla požadována aktualizace zastaralého kvalifikačního standardu, který by odpovídal potřebám současnosti a blízké budoucnosti. Bohužel rychlost přípravy a potřeba jeho rychlého vydání naprosto potlačila kvalitu a nebyly při jeho tvorbě přijaty návrhy a připomínky nejen odborníků z praxe, ale ani vzdělavatelů. Proto se KZ ZZS ČR od schváleného materiálu distancuje.

 

 

Komora záchranářů ZZS ČR byla v měsíci červnu 2018 oslovena ze strany MZ ČR, aby zpracovala připomínky k úpravě kvalifikačního standardu (KS) Zdravotnický záchranář (ZZ) pro studijní /vzdělávací program v oboru zdravotnický záchranář (Vyhláška č. 39/2005 Sb. kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání).

Tento KS podrobně specifikuje minimální požadavky na bakalářský studijní program. Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje vysokým školám pro získání souhlasu Ministerstva zdravotnictví podle zákona o vysokých školách (Zákon č. 111/1998 Sb.), se tímto kvalifikačním standardem při přípravě studijního programu řídit.

Bylo pro nás velkou ctí a závazkem zodpovědně a věcně vypracovat připomínky k tomuto KS. S respektem k autonomii vysokých škol jsme připravili návrhy 33 změn. Návrhy vychází z odborné praxe výkonu povolání ZZ a z praktické realizace forem celoživotního vzdělávání (specializační a kvalifikační vzdělávání, certifikované kurzy, inovační kurzy, povinné vzdělávání apod.), s kterými máme na ZZS velké a dlouholeté zkušenosti. Navrhované změny vychází dále z legislativních norem (Zákon č. 239/2000 Sb., Zákon č. 240/2000 Sb., Zákon č. 372/2011 Sb., Zákon č. 374/2011 Sb., Vyhláška č. 240/2012 Sb., Vyhláška č. 55/2011 Sb. a další). Předpokládáme, že byly s připomínkami osloveny i další profesní a vzdělávací instituce a organizace, které stejně jako KZ ZZS ČR vznesly do připravovaného materiálu své odborné připomínky.

Kvalifikační standard vydaný MZ ČR bohužel obsahově, odborně a metodicky nereflektuje některé činnosti a povinnosti kladené zákonnými normami na ZZ. Obáváme se, že tyto minimální požadavky KS připraví ZZ do praxe nedostatečně. Domníváme se také, že odborníci z praxe mohou k této problematice zaujmout odborná a kvalitní doporučení, a že "rozhodnutí od stolu", se nám všem brzy může vrátit. My budeme s absolventy na ZZS pracovat a jednou budeme i sami jejich pacienty.

Výsledný KS byl na webových stránkách MZČR publikován dne 06. 12. 2018 a bohužel kromě několika formálních připomínek nebyla přijata žádná námi navrhovaná odborná připomínka.

Velmi nás mrzí, že jsme zpětně neobdrželi stanovisko týkající se přijetí, či nepřijetí našich návrhů a připomínek, ani žádné odůvodnění, jak bývalo při předchozích připomínkových řízeních dobrým zvykem. Rovněž nám chyběla odborná diskuse nad podanými návrhy při vypořádávání připomínek a návrhů. Tento kvalifikační standard v příštích mnoha letech zásadně ovlivní obsah a kvalitu vzdělávacího programu, respektive připravenost našich budoucích kolegů zvládat svůj výkon povolání v PNP kvalitně a bezpečně. ZZS tak budou muset opět dlouhá léta narovnávat a doplňovat chybějící odborné nedostatky v přípravě ZZ.

Níže si můžete přečíst některé z navrhovaných změn a případně posoudit jejich relevantnost či odbornou kvalitu a porovnat je se schváleným kvalifikačním standardem. Pro účely sdělení několik návrhů formálních změn neuvádíme a text jsme upravili do přehledné tabulky. Komora záchranářů ZZS ČR je dále připravena spolupracovat a o svých návrzích racionálně jednat.

 

 

 

 

Připomínky ke kvalifikačnímu standardu přípravy na výkon zdravotnického povolání zdravotnický záchranář

Komora záchranářů ZZS ČR

Doplnit do poslední věty (vyznačeno tučně): "Název studijního programu/oboru vzdělávání: Za praktické vyučování se s odkazem na ustanovení §3 odst. 5 a §17odst. 3 písm. b)vyhlášky č. 39/2005 Sb. pro účely i tohoto kvalifikačního standardu považuje nejenom ta část výuky, která probíhá ve zdravotnickém zařízení poskytujících zdravotní péči, ale i výuka na pracovištích škol nebo školských zařízeních určených pro praktické vyučování, pokud odpovídá náplni příslušného oboru a disponuje adekvátním věcným a technickým vybavením a zázemím pro praktickou výuku."

Nereflektováno

Změnit v kapitole I. Cíle studia studijního programu, změnit odstavec 1. (Vyhláška 55/2011 Sb. § 17): "Cíle týkající se vzdělání a získání profesní kvalifikace k činnostem v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké výjezdové skupiny, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu specifickou ošetřovatelskou péči v oboru zdravotnické záchranářství"

Nereflektováno

Změnit v kapitole I. Cíle studia studijního programu, změnit odstavec 2.(Zákon č. 372/2011 Sb. § 34, Zákon č. 374/2011 Sb., § 18 a Zákon č. 372/2011 Sb., §29 odst. (2): Cíle směřující k získání znalosti právních předpisů v oblasti poskytování zdravotních služeb a zdravotní péče v České republice a se zaměřením např. na poskytování zdravotních služeb se souhlasem a oprávněním a povinnostmi členů výjezdových skupin.

Nereflektováno

V kapitole II. Cíle studia studijního programu, změnit odstavec 1. (Vyhláška 55/2011 Sb. § 17): Cíle týkající se činností v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké výjezdové skupiny, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu specifickou ošetřovatelskou péči. v oboru zdravotnické záchranářství.

Nereflektováno

Doplnit do kapitoly II. Cíle studia studijního programu v odstavci 1. další body (1.7. a 1.8.), které jsou pro výkon profese klíčové. Zdravotničtí záchranáři se úzce podílejí na operačním řízení PNP, na operačních střediscích vedou týmy operátorů, podílejí se na vědecko-výzkumné činnosti. V rámci krizového řízení řeší ve vedoucích funkcích likvidaci těchto událostí, plánují a realizují cvičení a metodická zaměstnání.
Návrh bodů:
1.7. Absolvent/ka je schopen/schopna provádět telefonní instruktáž k poskytování první pomoci a poskytovat další potřebné rady za použití vhodného psychologického přístupu.
1.8. Absolvent/ka je schopen/schopna provádět v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při řešení následků hromadných neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému,

Komentář: tyto klíčové činnosti a výkony dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. §17, provádí ZZ bez odborného dohledu a bez indikace lékaře, proto by měl být k těmto činnostem připraven.

Nereflektováno

Doplnit do kapitoly II. Cíle studia studijního programu v odstavci 1.bod:
1.9. Absolvent/ka je schopen/schopna při poskytování specifické ošetřovatelské péče neodkladné jednat samostatně v rámci svých kompetencí, na základě získaných vědomostí a dovedností.
Komentář: klíčové činnosti a výkony dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. §17, provádí ZZ bez odborného dohledu a bez indikace lékaře, proto by měl být k těmto činnostem připraven.

Nereflektováno

Změna bodu 2.5. v odstavci 2. Cíle týkající se rozvoje profese na text: Absolvent/ka je schopen/schopna pracovat se specifickými informačními systémy, radiofonickými a komunikačními systémy používanými v přednemocniční neodkladné péči.
Komentář: V PNP se používají specifické informační systémy např. digitální radiový systém Pegas (Zákon č. 2/1969 Sb., Vyhláška č. 328/2001 Sb.), analogové radiové stanice, pagerový systém, dálkové přenosy dat z místa zásahu do cílového zdravotnického zařízení (telemedicína) a speciální elektronická zdravotnická dokumentace apod. https://www.zzshmp.cz/aktuality/konec-doby-papirove-zachranka-presla-na-elektronickou-zdravotnickou-dokumentaci/

Nereflektováno

Doplnit do odstavce 2. Cíle týkající se rozvoje profese bod:
2.7. Absolvent/ka je schopen/schopna  podílet se na vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví v rámci odborných stáží a adaptačního procesu na pracovištích neodkladné, akutní lůžkové péče včetně urgentního příjmu..
Komentář: Zdravotničtí záchranáři se během výkonu své profese věnují vzdělávání studentů v rámci kvalifikačního, specializačního vzdělávání a nových zdravotnických pracovníků v rámci adaptačního procesu.

Nereflektováno

Změna věty (druhá věta) v kapitole III. Profil absolventa studijního programu (dle Zákona č. 374/2011 Sb.§ 2) na: Zdravotnický záchranář musí umět samostatně řešit úkoly v souvislosti s poskytování specifické ošetřovatelské péče, diagnostické a léčebné péče a přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života.
Komentář: klíčové činnosti a výkony dle č. 55/2011 Sb. §17, provádí ZZ bez odborného dohledu a bez indikace lékaře, proto by měl být k těmto činnostem připraven.

Nereflektováno

Doplnit odstavce v kapitole III. Profil absolventa studijního programu v odstavci 1. Autonomní kompetence zdravotnických záchranářů doplnit body:
1.1.8. Vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při řešení následků mimořádných událostí při provádění záchranných a likvidačních prací v rámci integrovaného záchranného systému,
1.1.9. Přijímat, evidovat a vyhodnocovat tísňové výzvy z hlediska závažnosti zdravotního stavu pacienta a podle stupně naléhavosti, zabezpečovat odpovídající způsob jejich řešení za použití telekomunikační a sdělovací techniky, provádět telefonní instruktáž k poskytování první pomoci a poskytovat další potřebné rady za použití vhodného psychologického přístupu.

Komentář: Vyhláška 55/2011 Sb. § 17, písmeno h), n), o).

Nereflektováno

Doplnit odstavce v kapitole III. Profil absolventa studijního programu v odstavci 1. Autonomní kompetence zdravotnických záchranářů doplnit bod:
1.1.10. Provádí další činnosti dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. § 17, odst.2) a odst.3)

Komentář: klíčové činnosti a výkony dle č. 55/2011 Sb. §17, provádí ZZ bez odborného dohledu, na základě indikace lékaře, proto by měl být k těmto činnostem připraven.

Nereflektováno

Změna minimálního počtu hodin předmětu Urgentní medicína z 45 na 150 hodin v tabulce Povinné oborové předměty – kategorie A
Tvořící základ ošetřovatelství a klinických oborů.

Komentář: jedná se o klíčový předmět celého vzdělávání zahrnující širokou problematiku PNP z oblastí koncepce zdravotnické záchranné služby a specifických postupech a činnostech rozdílných od běžné klinické medicíny, jako je diagnostika, monitoring, vyšetření, Farmakologie v urgentní medicíně, Elektrokardiografie, elektroimpulzoterapie, resuscitaci, zprůchodnění a zajištění dýchacích cest dostupnými pomůckami, zajištění cévního řečiště, umělá plicní ventilace a oxygenoterapie. Dále ošetřovatelské péče o pacienty v bezvědomí, o pacienty s onemocněním kardiovaskulárního systému, s onemocněním respiračního systému, o pacienty s traumaty, s bolestmi břicha, s akutní intoxikací, s náhlými stavy v gynekologii a porodnictví, s duševním onemocněním apod.
Navržená časová dotace vychází z kompromisu mezi dvěma existujícími vzdělávacími programy. A to AKK Řidič vozidla ZZS, který je nejnižší kvalifikací na ZZS a přidělená časová dotace by neměla být nižší, než je u tohoto kurzu, která je 60 hodin. Dále ze vzdělávacího programu specializačního vzdělávání Záchranář pro urgentní medicínu, kde je časová dotace tohoto předmětu 120 hodin. V současnosti na VOŠ je časová dotace předmětu 202 hodin.

reflektováno částečně, zvýšeno ze 45 na 70

Přidání nového předmětu KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A CBRNE v tabulce Povinné oborové předměty – kategorie A
Tvořící základ ošetřovatelství a klinických oborů
s minimálním počtem hodin 40.
Komentář: Krizové řízení, příprava na mimořádné události s hromadným postižením osob je stěžejní činností ZZS v ČR (Zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě) a činnosti spojené s těmito událostmi jsou zdravotnickým záchranářům dány legislativními normami (Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, Vyhláška č. 55/2011 Sb.). Dále viz připomínka níže.

Nereflektováno

Změna minimálního počtu hodin u předmětu Operační řízení přednemocniční neodkladné péče z 30 na 80 hodin v tabulce Povinné oborové předměty – kategorie A
Tvořící základ ošetřovatelství a klinických oborů.

Komentář: Operační řízení PNP je primární činností ZZS v ČR (Zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě) a činnosti spojené s těmito událostmi jsou zdravotnickým záchranářům dány legislativními normami (Vyhláška č. 55/2011 Sb., § 17, odst.1), písm. n, o). Zdravotničtí záchranáři plynule přecházejí mezi operačním střediskem a výjezdovými skupinami a věnují se tak všem těmto činnostem současně. Vzdělávací program certifikovaného kurzu Operační řízení přednemocniční péče obsahuje 80 hodin teoretické výuky. Minimální požadavky na VŠ by tak neměly být pod časovou dotací tohoto programu.

Nereflektováno a sníženo ze 30 na 25

Změna minimálního počtu hodin u předmětu KOMUNIKACE z 15 na 40 hodin v tabulce Povinné základní předměty – kategorie A
Znalosti ze sociálních a dalších souvisejících oborů viz návrh změny anotace předmětu KOMUNIKACE níže.

Částečně reflektováno a zvýšeno z 15 na 30

Změna v Odborné ošetřovatelská praxi, v Doporučených pracovištích pro odbornou praxi na:
Zdravotnická zařízení poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb
- Chirurgické oddělení
- Interní oddělení
- Jednotky intenzivní péče (chirurgie, interna, apod.)
- Anesteziologicko-resuscitační oddělení
- Urgentní příjem
- Pediatrie
- Psychiatrické oddělení
- Gynekologicko porodnické oddělení
(na základě Vyhlášky č. 55/2011 Sb. § 17, písmeno m)
- Zdravotnická záchranná služba výjezdové skupiny,
- Zdravotnická záchranná služba operační středisko
(na základě Vyhlášky č. 55/2011 Sb. § 17, písmeno n) a o)

Reflektováno částečně,

přidáno Gynekologicko porodnické oddělení

Změnit anotaci předmětu Urgentní medicína v kapitole Povinné oborové předměty – kategorie A
Tvořící základ ošetřovatelství a klinických oborů
na:
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický komplex. Připravuje zdravotnického záchranáře pro teoretické a praktické zvládnutí poskytování specifické ošetřovatelské péče a neodkladné diagnosticko-léčebné péče na úseku přednemocniční neodkladné péče o pacienta, u kterého dochází k selhání základních životních funkcí nebo kde toto selhání hrozí.

Nereflektováno

Doplnit předmět Krizové řízení a CBRNE a jeho anotaci v kapitole Povinné oborové předměty – kategorie A
Tvořící základ ošetřovatelství a klinických oborů.
Anotace: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Studenti se seznámí s problematikou právních aspektů, systémem veřejné správy, systém krizového řízení, základní terminologie, psychologickými aspekty MU a krizových situací, psychosociální intervenční službou zaměstnancům IZS a obyvatelstvu, prováděním a organizací záchranných a likvidačních prací.  Seznamují se s taktikou zásahu v závislosti na typu mimořádné události a aktuálních podmínkách, zdravotnickou dokumentací v podmínkách mimořádné události, prostředky osobní ochrany. Součástí jsou modelová řešení mimořádné události s využitím metod třídění pacientů při MU a třídících karet.

Komentář: tyto činnosti jsou vykonávány na základě vyhlášky č. 55/2011 §17, písmeno h). Obor Havarijní plánování a krizové řízení (VŠ Olomouc), Plánování a řízení krizových situací (ČVUT), jsou samostatnými obory na VŠ. Problematika krizového řízení je vysoce odborná a specifická (Zákon č. 240/2000 Sb., Zákon č. 239/2000 Sb., Zákon 374/2011 Sb. o ZZS, nebo Vyhláška č. 240/2012 Sb.). Z těchto důvodů navrhujeme vznik samostatného specializovaného předmětu, který dostatečně pokryje problematiku HN, HPO a MU.

Nereflektováno

Doplnit předmět ŘIDIČSKÉ A NAVIGAČNÍ SCHOPNOSTI a anotaci v kapitole Povinné oborové předměty – kategorie A
Znalosti z dalších souvisejících oborů
v rozsahu 25 hodin.
Anotace: předmět je koncipován jako teoretický. Student se seznámí s principy řízení vozidla s právem přednosti jízdy, technikou bezpečné defenzivní jízdy a jízdy za obtížných podmínek, krizovým brzděním, řešením krizových situací a navigačními systémy používanými ve výjezdových skupinách ZZS.
Komentář: obsluhovat a udržovat vybavení všech kategorií dopravních prostředků, řídit pozemní dopravní prostředky, a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím výstražných zvukových a světelných zařízení má zdravotnický záchranář dány Vyhláškou č. 55/2011, §17, písmeno e). Tyto činnosti záchranáři provádějí během výkonu svého povolání, ale nejsou na ně ani v rámci jiného předmětu připravováni.

Nereflektováno

Změnit anotaci předmětu INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM v kapitole Povinné oborové předměty – kategorie A
Tvořící základ ošetřovatelství a klinických oborů
na:
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Studenti se seznámí s problematikou IZS se specifikací na jeho kooperaci v rámci krizového managementu. Seznamuje se všemi složkami IZS, jeho pracovníky, systémem jejich vzdělávání, spoluprací s nezdravotnickými tísňovými službami.

Reflektováno částečně

Změnit anotaci předmětu OPERAČNÍ ŘÍZENÍ PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE v kapitole Povinné oborové předměty – kategorie A
Tvořící základ ošetřovatelství a klinických oborů
na:
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Podává ucelené informace o zdravotnickém operačním středisku, jeho historii, významu a vývoji, právních aspektech operačního řízení, psychologickými aspekty práce na ZOS. Obsah předmětu je zaměřen na specifika práce na ZOS. Primárním cílem je pochopení základních principů vedení telefonického hovoru, příjmu tísňové výzvy, lokalizace, navigace, využívání geografických informačních systémů, příjmu tísňové výzvy, klasifikací událostí, indikacemi a její významem, stupni naléhavosti. Student je dále seznámen s telefonicky asistovanou první pomocí, úkoly operačního řízení. Metodami optimální alokace zdrojů, specifikami řízení LZS, činností ZOS při MU, s komunikačními technologie a management a řízení kvality práce ZOS.
Komentář: anotace odpovídá moderním trendům a metodikám operačního řízení PNP viz O. Franěk, 2018, Manuál operátora zdravotnického operačního střediska, Ondřej Franěk, ISBN 978-80-905651-2-8

Reflektováno částečně

Vypustit předmět LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE v kapitole Povinné oborové předměty – kategorie A
Tvořící základ ošetřovatelství a klinických oborů,
jehož náplň nespadá do činností zdravotnických záchranářů. Přestože je uvedena ve vyhlášce č. 39/2005 Sb., což  považujeme za nesmyslné.

Nereflektováno

Změna v kapitole Povinné základní předměty– kategorie A
Tvořící základ pro poskytování neodkladné a ošetřovatelské péče
a v kapitole Povinné oborové předměty – kategorie A Tvořící základ ošetřovatelství a klinických oborů,
 ke každému předmětu připojit výstupní kompetence (dovednosti).
Komentář: Současný trend vzdělávání dospělých směřuje k modelu řízení kompetencí (ve smyslu dovedností) - knowledge management (Armstrong: Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy, 2007). Přidáním výstupních kompetencí (dovedností) ke každému předmětu získá jak vyučující, tak student jasný cíl, ke kterému směřuje, čímž se zvýší motivace studentů a usnadní plánování výuky pro pedagogy. Zároveň je explicitně řečeno, jaké dovednosti mají studenti nabýt pro budoucí výkon povolání a jsou tedy schopni lépe přenést teoretické poznatky do praxe. Stanovením kompetencí již v tomto dokumentu dosáhneme praktického sjednocení výuky na VŠ v ČR. Podobně jsou kompetence stanoveny např. u jednotlivých modulů specializačního vzdělávání.

Poznámka: v příloze byl dodán návrh konkrétních výstupních kompetencí!

Nereflektováno

Doplnit anotaci předmětu KOMUNIKACE v kapitole Povinné oborové předměty – kategorie A
Znalosti z dalších souvisejících oborů
na:
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek a navazuje na poznatky z obecné psychologie. Problematika komunikace tvoří základ profesionálních znalostí a dovedností zdravotnického záchranáře při navazování kontaktu a získávání důvěry pacienta/klienta pro další účinnou a kvalitní péči. Naučí zásadám a dovednostem adekvátní komunikace s pacienty/klienty, se spolupracovníky, popř. s rodinnými příslušníky a dalšími osobami. Naučí základům prevence násilí prostřednictvím komunikace, verbální sebeobrany a zvládání krizových a stresujících situací v komunikaci, komunikaci ve specifických situacích s handicapovanými osobami, příbuznými, dětmi, agresivními a psychiatrickými pacienty (J. Pekara, 2015, Komunikace jako sebeobrana zdravotníka, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, ISBN 978-80-87023-46-4).

Nereflektováno

Změna textu Obsahu kvalifikačního standardu v Příloze č. 1 §17, odst.3, písm. a) bod 2. v požadavku vyhlášky Poskytování PNP při mimořádných událostech a krizových stavech na: Krizové řízení a CBRNE, Urgentní medicína, První pomoc

Nereflektováno

 

Vedení KZ ZZS ČR

 

 

Komentáře k článku
 • Jan Žoha Reagovat 15.12.2018
  Takt to je snad výsměch. Asi nejlepší by bylo zcela vymazat z povrchu zemského obor zdravotnický záchranář a zapomenout, že něco takového kdy existovalo. Celé mi to připadá jako špatný vtip. Vždyť to více odpovídá studiu všeobecné sestry (viz minimální hodinová dotace pro urgentní medicínu a maximální nášup ošetřovatelství). Neuvěřitelné...o budoucnosti naší profese stále rozhodují sestry...a co je nejhorší...sestry teoretičky. Sám nikdy nezapomenu na přednášky z ošetřovatelství, kdy některé přednášející byly schopny vyprodukovat čtyř hodinovou přednášku na stlaní postele. Sice jste se dozvěděli, jakým tlakem (kPa) má být napnuto prostěradlo, aby se klient cítil v pohodě ale v praxi však sice bude mít ustláno, ale zemře na podvýživu,bo mu nikdo nedá nažrat. Pro záchranáře zcela stěžejní. A já se ptám...nastane někdy čas, kdy se zdravotnický záchranář stane zcela autonomním oborem, o kterém budou rozhodovat zase jen erudovaní záchranáři a nikoli sestry? Zdravotnický záchranář je tu přeci již dostatečně dlouho na to, aby měl své plně erudované a kompetentní "předáky", kteří již vědí, co je pro záchranáře to gró a v čem tkví podstata jejich práce. Práce záchranáře a sestry je diametrálně odlišná. Nebo ne? Proč MZ nereflektuje názory odborníků z oboru?
  Hnus...velebnosti.
  • Jan Žoha Reagovat 15.12.2018
   Záchranář stojí na čtyřech pilířích - urgentní medicína, farmakologie, základy klinických oborů a arip. Na tyto obory by se měli "nabalovat" další tak, aby byl záchranář po ukončení studia schopen rozeznat wohnouta od nemocného a s nemocným následně naložit tak, nikoli aby ho vyléčil (léčení přenechme lékařům), ale aby byl schopen toho nebožáka dopravit do zdravotnického zařízení ve stavu, kdy je ho možno ještě léčit (a ne jen na něho hodit deku a převést do mrazáku). A k tomu vám, jisto-jistě, dopomůže moloch jménem ošetřovatelství nebo nedej bože léčebně rehabilitační péče.
   Proč nám ta ohromná metastatická masa jménem ošetřovatelství stále užírá hodinové dotace????

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.