Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Shrnutí činnosti KZ ZZS ČR v roce 2018

10.01.2019

Shrnutí činnosti KZ ZZS ČR v roce 2018

 

 

Komora záchranářů se během roku 2018 opět zabývala mnoha důležitými tématy přímo ovlivňujícími práci zdravotnických záchranářů a řidičů ZZS, ale i problematikou kvalifikační a specializační přípravy absolventů studia. Mezi tato témata patřila např. podpora podmínek pro výkon povolání zdravotnického záchranáře a řidiče ZZS a několik témat z oblasti kvalifikačního, pregraduálního a specializačního vzdělávání. Rok 2018 se také nesl v duchu převodu KZ na našeho nového prezidenta.

Zásadní momenty činnosti předsednictva se dotýkaly převážně účasti Komory záchranářů na změnách, aktualizacích a inovacích vzdělávacích programů, podmínek k uznávání výkonu povolání zdravotnického záchranáře a dalších souvisejících záležitostí. Ne vždy naše úsilí a mnoho hodin práce pro všechny bylo korunováno úspěchem, ale KZ bude i nadále hájit oprávněné zájmy široké záchranářské obce v ČR.

Již koncem roku 2017 byla KZ oslovena z úseku regulace nelékařských povolání s prosbou o aktualizaci testových otázek pro aprobační zkoušku u povolání zdravotnický záchranář, řidič vozidla ZZS a také řidič DZS. Komora záchranářů koncem února předložila požadovaný materiál, který byl celý bez připomínek zapracován a v současné době je již používán při aprobačních zkouškách všech výše uvedených zdravotnických povolání.

V březnu odeslala KZ na MZ ČR návrh úpravy §18 odstavce 4, a odstavce 21 zákona č. 96/2004 Sb. Návrhy Komory záchranářů (naleznete v aktualitě) na zmírnění opatření v zákoně byly částečně akceptovány, a tak alespoň řidiči vozidel ZZS, kteří si studiem zvýšili a v budoucnu zvýší kvalifikaci a získali nebo získají odbornou způsobilost zdravotnického záchranáře, nemusejí na rok nastoupit do nemocnic, pokud pracovali jako řidiči ZZS minimálně na poloviční úvazek po dobu alespoň 5 let v posledních 7 letech. Schválení alespoň tohoto ustanovení považujeme za obrovský pokrok pro naše kolegy záchranáře, bývalé řidiče, u kterých jak víme ze svého okolí působilo skloubení dvou úvazků veliké problémy.

Rovněž v březnu obdržela KZ z MZ ČR k vnitroresortnímu připomínkovému řízení materiál týkající se novely nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010Sb. Nařízení vlády se týká oborů specializačního vzdělávání a označení odborností zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. Komora záchranářů k zaslanému materiálu vyjádřila souhlas a po zpracování ze strany Ministerstva zdravotnictví uvedené Nařízení vlády č. 164/2018 Sb. vstoupilo v platnost dne 1.9.2018. Díky tomuto NV si mohou nyní zdravotničtí záchranáři rozšířit vzdělání v oboru perfuziolog. Absolvováním specializačního vzdělávání v oboru Perfuziologie, získá absolvent/ka specializovanou způsobilost s označením Perfuziolog. Pro mnohé kolegyně a kolegy to může být další stupínek na profesní dráze, zejména, pokud někdo přemýšlí o tom, že záchranka se dneska do důchodu jezdit nedá a vážně přemýšlí jak  později naložit se svým dalším profesním životem.

V dubnu proběhlo 19. zasedání vedení KZ ZZS ČR

Začátkem května odeslala Komora záchranářů dopis se stanoviskem, v němž žádala dodržení slibu o navýšení tarifních platů o 10 % i v roce 2019, jak slíbili předchozí ministr zdravotnictví a bývalý předseda vlády ČR v letech 2016 a 2017. Jak jsme vás již na stránkách informovali, navýšení tabulkových tarifů od ledna 2019 proběhlo, i když pouze ve výši 7 % a dále dochází k navýšení rozpětí příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Velmi nás mrzí, že se pohybujeme v prostředí, v němž si zákonodárci, ale mnohdy ani veřejnost neváží práce zdravotníků. Proto pokud vnímáte potřebu bojovat za nás za záchranáře, sestry, za řidiče a operátory připojte se ke Komoře záchranářů a pomozte formovat naši budoucnost, protože jinak to za nás udělají jiní, kteří tomu nerozumí a udělají to špatně. To se nám zase nebude líbit.

V červnu 2018 zaslalo MZ ČR Komoře záchranářů k připomínkám Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání Zdravotnický záchranář. Kvalifikačním standardem jsou podrobněji stanoveny minimální požadavky na studijní program. A to v souvislosti s ukončením kvalifikačního studia na VOŠ. Od roku 2019/2020 se bude obor ZZ vyučovat pouze na VŠ. MZ ČR společně s MŠMT doporučuje se tímto kvalifikačním standardem řídit. KZ se materiálem velmi podrobně zabývala a vznesla k materiálu 33 připomínek. Jak jednání dále probíhala a zda a v jakém rozsahu byly námi přednesené připomínky přijaty či zamítnuty, jsme se ze strany MZ ČR dodnes nedozvěděli. Jaké bylo naše překvapení při zveřejnění Kvalifikačního standardu, jste se již mohli dočíst dříve v aktualitě, ve které naleznete i těch 33 připomínek KZ. V současnosti byla problematika Kvalifikačního standartu MZ opět otevřena a KZ si velmi váží opětovného oslovení a možnosti tento program znovu připomínkovat.

V srpnu zaslalo MZ ČR na dotčené orgány včetně Komory záchranářů materiál, kterým ukládá vypracování novelizovaných vzdělávacích programů specializačního vzdělávání dle novely NV č. 31/2010Sb. Zástupci KZ se zúčastnili již prvního jednání na novelizaci specializačního vzdělávání v oboru Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu, a to dne 6.12.2018 na půdě NCO NZO Brno.

Následující den 7.12.2018 jsme se společně sešli na posledním 20. zasedání vedení Komory záchranářů v roce 2018 a vytyčili si další cíle a úkoly pro následující období.

V prosinci také KZ ZZS ČR pro vás aktualizovala Legislativní brožuru pro záchranáře, řidiče ZZS a studenty oboru.

 

 

Pokud Vás dění v Komoře záchranářů ZZS ČR zajímá a rádi byste přispěli svojí aktivitou, či jen pasivním členstvím, neváhejte se na kohokoliv z nás obrátit a staňte se členem komory. Na příštím sněmu pak můžete být zvoleni delegáty sněmu do některého z orgánu vedení KZ a přímo se tak účastnit na jednáních a spolupracovat na tvorbě budoucnosti záchranářství v ČR. 

Chtěli bychom poděkovat všem kolegyním a kolegům, našim příznivcům, kteří nás podporují, navštěvují naše webové a facebookové stránky, přispívají do diskusí a posílají nám své podněty. Zkrátka všem, kterým záleží na odborném a společenském rozvoji  našich profesí a zdravotnických záchranných služeb. Velmi si také vážíme našich partnerů, státních a nestátních institucí, které jsou ochotny někdy i přes opačná stanoviska s námi racionálně a věcně diskutovat nad širokou škálou témat a změn, které neustále přicházejí.

Jsme v očekávání, co nám přinese rok 2019 a věříme, že i nadále budeme rovnocennými partnery při jednání s orgány státní správy, odbornými a profesními organizacemi a že budeme velmi odhodlaně a co nejlépe zastupovat zájmy a práva nejen zdravotnických záchranářů a studentů oboru obecně, ale zejména zájmy všech NLZP ze ZZS, aby se nám lépe pracovalo a aby se našim profesím dostávalo ocenění a úcty, které si bezesporu zasluhují.

 

Váš tým vedení KZ ZZS ČR

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.