Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Připravuje se novelizace vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

01.11.2016

Připravuje se novelizace vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

 

 

 

V důležité informaci ze dne 30. 6. 2016 jste byli informováni o skutečnosti, že vláda na svém zasedání schválila návrh novely zákona č. 96/2004 Sb. a poslala jej beze změn k projednání do Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky.

 

 

Ve stejné  důležité informaci jsem vás seznámil s hlavními změnami, které legislativa připravuje. Samozřejmostí bývá, že když se mění zákon, tak se zpravidla mění i jeho prováděcí vyhlášky, aby legislativa byla ve vzájemném souladu. Proto se v půlce října letošního roku MZ ČR jako obvykle obrátilo dopisem na KZ ZZS ČR se žádostí, abychom se k navrhovaným změnám připravované novely prováděcí vyhlášky o činnostech č. 55/2011 Sb., kterou všichni dobře známe a jejíž znění nalezneme na webu komory v záložce LEGISLATIVA ve znění novely č. 2/2016 Sb. ve vnitřním připomínkovém řízení vyjádřili.

Pro nás je nejpodstatnější změnou, že navrhovaná právní úprava směřuje k provedení § 18 odst. 3 návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., a kterým se rozšířuje působnost zdravotnického záchranáře o všechny pracoviště intenzivní péče. Do úvodního ustanovení § 17 odst. 1 a odst. 2 se doplňuje do vyjmenovaných úseků zdravotních služeb, kde zdravotnický záchranář může působit, taktéž intenzivní péče. V rámci vypořádání připomínek jsme upozornili na fakt, že v návrhu úsek intenzivní péče není obdobně doplněn také u záchranáře specialisty v § 109 a že toto požadujeme doplnit. Nejde o to, že by v případě nedoplnění nemohl zdravotnický záchranář specialista pracovat na jednotkách JIP, mohl, protože on také vykonává činnosti dle § 17, ale nemohl by tam uplatnit rozšířené kompetence, což by bylo škoda.

Záměrem předkladatele je vyhlášku č. 55/2011 Sb. uvést do souladu se změnami zákona o nelékařských zdravotnických povoláních tak, aby její znění odpovídalo zákonné úpravě. Zejména jde o provedení změn navazujících na nové ustanovení § 5a (odborná způsobilost k výkonu povolání dětské sestry), § 21b (odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry), § 23 (odborná způsobilost k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví) a dále na novelizovaná znění ustanovení § 6 (odborná způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky), § 26 (odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků), § 16 (odborná způsobilost k výkonu povolání zubního technika), § 18 (odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře), § 33 (odborná způsobilost k výkonu povolání asistenta zubního technika), § 37 (odborná způsobilost k výkonu povolání maséra ve zdravotnictví), § 40 (odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče zdravotnické dopravní služby), a zrušena ustanovení § 20a (odborná způsobilost k výkonu povolání biotechnického asistenta), § 34 (odborná způsobilost k výkonu povolání dezinfektora) a § 38 (odborná způsobilost k výkonu povolání laboratorního pracovníka).

Dále se navrhuje nad rámec harmonizace vyhlášky s úpravou provedenou novelou zákona č.96/2004 Sb. provést i legislativně technické úpravy v návaznosti na soulad s jinými právními předpisy. Například některé vymezené pojmy v § 2 vyhlášky jsou vymezeny jinými právními předpisy a není je proto nutné pro účely této vyhlášky vymezovat (např. pojmy ošetřovatelská péče, klinická odpovědnosti za lékařské ozáření, aplikující odborník pro lékařské ozáření, určená osoba). Dále zavedená legislativní zkratka v § 4 odst. 1 písm. n) vyhlášky č. 55/2011 Sb. pro množinu léčivých přípravků a návykových látek není v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.167/1998 Sb.“) a se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a  o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“). Zdravotničtí pracovníci nemohou bez povolení k zacházení zacházet s návykovými látkami jako substancí, ale pouze s léčivými přípravky obsahující návykové látky. Souhrnné označení léčivých přípravků a návykových látek legislativní zkratkou není proto vhodné a navrhuje se tak legislativní zkratku zrušit a pojmy u jednotlivých profesí výslovně a přesně uvést.

Taktéž se novelou vyhlášky č. 55/2011 Sb. vypouští činnosti ve specializacích, které nejsou uvedeny v platném nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. Uvedení činností „starých“ již neexistujících specializací ve vyhlášce o činnostech zdravotnických pracovníků bylo pro odbornou veřejnost a personalisty matoucí a zavádějící.

Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení zejména následujících ustanovení zákona o nelékařských zdravotnických povoláních:

§ 5a odst. 2 -  definice výkonu povolání dětské sestry,

§ 6 odst. 2 – úprava definice povolání porodní asistentky

§ 16 odst. 2  - zpřesnění definice výkonu povolání zubního technika, zubní technik nejenom opravuje, ale i upravuje stomatologické výrobky,

§ 18 odst. 3 – úprava definice výkonu povolání zdravotnického záchranáře, rozšiřuje se působnost zdravotnického záchranáře v lůžkových zařízeních o všechny pracoviště intenzivní péče,

§ 20a, který se zrušuje,

§ 21b – výkon povolání praktické sestry (dříve zdravotnického asistenta) bez odborného dohledu,

§ 23 odst. 1  – doplnění nové zdravotnické profese „Logoped ve zdravotnictví“,

§ 26 odst. 3  - zpřesnění definice výkonu povolání jiného odborného pracovníka v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků,

§ 29, který se zrušuje,

§ 33 odst. 2 - zpřesnění definice výkonu povolání asistenta zubního technika, asistent zubního technika nejenom pod odborným dohledem zubního technika nebo zubního lékaře opravuje, ale i upravuje stomatologické výrobky,

§ 34, který se zrušuje,

§ 37 – změna názvu povolání a režimu výkonu povolání,

§ 38, který se zrušuje,

§ 40 – změna názvu povolání,

§ 42 – sjednocení vzdělávání do jediného akreditovaného kvalifikačního kurzu, zákon nerozlišuje nadále podle škály zaměření

§ 43 odst. 2 původní písm. e), který se zrušuje (novelizační bod 91 zákona č. XX/XXXX Sb.).

 

Vraťme se ale k tomu, co v této novele nejvíce zajímá nás.

 

Znění preambule § 17 v návrhu vyhlášky o činnostech zní takto:

 

§ 17

 

Zdravotnický záchranář

 

            (1) Zdravotnický záchranář vykonává činnosti podle §3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace poskytuje v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby, a dále v rámci anesteziologicko-resuscitační péče, intenzivní péče a v rámci akutního příjmu specifickou ošetřovatelskou péči. Přitom zejména může

 

Znění preambule § 109 v návrhu vyhlášky o činnostech zní takto:

 

§ 109

 

Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu

 

            Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu vykonává činnosti podle § 17 a § 54 písm. a) a dále poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči a neodkladnou diagnosticko-léčebnou péči na úseku neodkladné péče, anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci akutního příjmu. Přitom zejména může

 

 

A my jsme znění textu požadovali upravit na:

 

§ 109

 

Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu

 

            Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu vykonává činnosti podle § 17 a § 54 písm. a) a dále poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči a neodkladnou diagnosticko-léčebnou péči na úseku neodkladné péče, anesteziologicko-resuscitační péče, intenzivní péče a v rámci akutního příjmu. Přitom zejména může

 

Uvidíme, jak vše nakonec dopadne, protože jsme všichni zaznamenali, že sesterské organizace se s navrhovanou úpravou systému vzdělávání všeobecných sester v návrhu novely zákona č. 96/2004 Sb. nehodlají smířit a podnikají kroky, které by měly vést k zabránění schválení novely zákona. O těchto skutečnostech jsem informoval v aktualitě z 27. 3. 2016 - Všeobecné sestry odmítají novelizaci zákona se zavedením nového systému vzdělávání v navrhovaném formátu 4 + 1. A nedávno pohrozila Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP), že se v případě schválení obrátí na Evropskou komisi.

 

Sigmund

 

 

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.