Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Příprava nesmyslného kočkopsa, jedné komory pro nelékaře pokračuje

09.10.2012

Příprava nesmyslného kočkopsa, jedné komory pro nelékaře pokračuje

 

 

I nelékaři potřebují silné zastoupení

 

 


Proč nelékaři potřebují vlastní profesní komoru? Může organizace zastřešující více než 150 tisíc zdravotníků z různorodých profesí fungovat? Vznik nového uskupení komentuje předsedkyně představenstva Přípravného výboru České komory zdravotnických pracovníků Mgr. Lenka Hejzlarová, MBA.


Co vedlo k úsilí o vytvoření nové profesní komory a co této myšlence předcházelo?

Především dosavadní zkušenosti jak s ministerstvem zdravotnictví, tak i zdravotními pojišťovnami a dalšími subjekty. Byla zde také určitá roztříštěnost a neinformovanost profesních sdružení a odborných společností. Uvědomili jsme si, že se dosud některá povolání ve zdravotnictví kvůli své velikosti nacházejí na periferii zájmu. I jejich hlas by měl být do budoucna silnější.

Proč nelékaři potřebují vlastní komoru?

Vedle lékařů, stomatologů a farmaceutů je tu nějakých 150 tisíc dalších zdravotnických pracovníků. A to hovořím jen o těch, na které se v současné době vztahuje registrace. Odpověď na tuto otázku se tedy skrývá spíše v tom, co by měla pro zdravotníky budoucí komora dělat.

Mohla byste popsat budoucí činnost komory?

Od komory se očekává vyrovnání asymetrie týkající se regulace jednotlivých zdravotnických povolání, jež jsou upravována zákonem č. 96/2004 Sb. Je nutné, aby i příslušníci ostatních zdravotnických – nelékařských – povolání měli svoji ochranu, a to nejen ve věcech, které se týkají vyjednávání o podmínkách poskytování zdravotní péče, ale i v oblastech, jako je odborná způsobilost, podmínky pro výkon zdravotnického povolání, ochrana při soudních přích a podobně.
Komora by měla své členy zastupovat i při jednáních se zdravotními pojišťovnami. Budeme se snažit vytvořit zde silnou právní podporu budoucím členům. Na rozdíl od ostatních komor bude sdružovat různorodá povolání, která sice mají společné obecné problémy, ale také významná oborová specifika. Tento fakt by měla respektovat i organizační struktura komory.

Kolik profesí ve zdravotnictví by budoucí komora měla zastupovat?

Záleží na zájmu jednotlivých zdravotnických pracovníků i profesních sdružení a odborných společností, kteří zastupují jednotlivá zdravotnická povolání. V současné době naše zájmové sdružení zastřešuje 26 povolání, nicméně budoucí komora bude otevřená a připravena hájit zájmy všech nelékařských profesí ve zdravotnictví bez rozdílů.

Je jasné, že pokud Česká komora zdravotnických pracovníků vznikne, stane se co do počtu členů nejsilnější profesní organizací ve zdravotnictví. Jednotlivá povolání jsou však často velmi rozdílná – může takový model fungovat?

Tuto otázku řešíme již více než rok. Jednotliví zástupci profesních sdružení a odborných společností dospěli k názoru, že fungovat může. Z tohoto důvodu vzniklo zájmové sdružení Přípravný výbor ČKZP, které již bude pracovat na vzniku takové organizační struktury komory, v níž by byla zachována především odbornost. O záležitostech jednotlivých profesí v rámci komory bude rozhodovat příslušné profesní sdružení nebo odborná společnost. Jsou zde ale i společná témata, která se lépe projednávají pod křídly silné organizace.

Jeden přípravný výbor byl představen již na počátku tohoto roku, proč tedy další? Původní výbor nebyl při svých jednáních úspěšný?

Nevznikl žádný nový přípravný výbor, ale organizace, které byly představeny na počátku tohoto roku jako přípravný výbor komory, se dohodly, že chtějí být brány vážně a že je nutné získat právní subjektivitu. Z tohoto důvodu vzniklo zájmové sdružení nesoucí název Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků.

Jak v tomto roce pokročily přípravné práce?

Jaro a léto letošního roku se soustředilo především na vznik zájmového sdružení, vypracování zakladatelské smlouvy, stanov a skupin povolání, z nichž bylo na první členské schůzi konané 19. září zvoleno představenstvo přípravného výboru.

Nejviditelnější osobností této iniciativy byla od počátku prezidentka České asociace sester Dana Jurásková. Proč nyní v představenstvu PV ČKZP nefiguruje? Je důvodem kritika její osoby z řad některých zdravotníků a především odborového svazu a České lékařské komory – tedy mediální obraz celého projektu?

Prezidentka České asociace sester Dana Jurásková vyvolala první jednání a diskuse na téma vzniku organizace, která by zastřešoProč zájmy ostatních zdravotnických pracovníků. Byl to důsledek událostí roku 2011 a protestní akce „Děkujeme, odcházíme“. V té době byly řešeny problémy pouze jedné skupiny zdravotnických pracovníků.
A právě v té chvíli se ukázala potřeba jedné silné organizace ostatních zdravotnických pracovníků, která má stejné zájmy a mohla by přistoupit k jednáním. Česká asociace sester byla iniciátorkou prvotních jednání odborných společností, nicméně pak už o skladbě představenstva a dalších krocích rozhodovali zástupci jednotlivých profesních organizací.
Dana Jurásková je samozřejmě, jako prezidentka České asociace sester, zástupkyní v přípravném výboru a zúčastňuje se všech jednání tak jako každý, kdo zastupuje své profesní sdružení.

Ke vzniku komory nelékařů je potřeba legislativních změn. Shodli jste se už na charakteru těchto změn? Půjde o nový zákon, nebo novelu stávajícího?

V současné době se soustředíme především na vyjasnění a vytvoření funkční organizační struktury. Samozřejmě, že se zabýváme i tím, jaký zvolí směr vzhledem k legislativním změnám, na tuto otázku však zatím nelze jednoznačně odpovědět. Vše ale směřuje spíše k vytvoření zcela nového zákona.

Prezidenti stávajících profesních komor počátkem tohoto roku zveřejnili společné stanovisko, v němž vyjadřují své obavy z toho, že by vznik komory nelékařů mohl vést k oslabení postavení stávajících profesních samospráv působících ve zdravotnictví…

Toto stanovisko prezidentů stávajících komor jsme zaznamenali. Jsme v demokratickém státě, máme možnost vyjádřit svůj názor. Je však nutné připomenout, že i další zdravotnická povolání cítí potřebu jedné silné platformy, která by zastupovala zájmy všech ostatních a nehovořila by za ně jiná sdružení.

Proběhla již nějaká jednání mezi představiteli nelékařů a ostatních komor zastupujících lékaře a lékárníky?

Jednání zatím neproběhla, ale jsme jako zájmové sdružení PV ČKZP připraveni se zástupci ostatních komor komunikovat a jednat.

Vliv profesních samospráv obecně ovlivní i to, zda bude členství povinné, či nepovinné. Jaký názor ve vašem přípravném výboru zatím převažuje?

Zcela na rovinu říkám, že jsme o povinném členství mnoho nediskutovali, a nedokážu tedy ani říci, jaký názor převažuje.

Zdroj: zdn.cz

 

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.