Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Požadavky představitelů KZ ZZS ČR byly vyslyšeny. S platností novely zákona č. 96/2004 Sb. záchranáři nejenže neskončí na ARO, ale rozšíří svoji působnost i na oddělení JIP!!!

30.06.2016

Požadavky představitelů KZ ZZS ČR byly vyslyšeny. S platností novely zákona č. 96/2004 Sb. záchranáři nejenže neskončí na ARO, ale rozšíří svoji působnost i na oddělení JIP!!!

 

 

 

Vláda na svém pondělním zasedání jednohlasně podpořila předloženou novelu zákona č. 96/2004 Sb. a poslala ji k projednání do Poslanecké sněmovny. Novela ruší zejména doposud povinnou registraci nelékařských pracovníků pro výkon profese bez lékařského dohledu a zkracuje dobu přípravy všeobecných sester. Platnost se předpokládá k 1. září 2017.

 

Samozřejmě, že navrhovaných změn je ale podstatně více a se změnami, jejichž dopady se dotknou všech NLZP a potom zejména se změnami, které se týkají zdravotnických záchranářů, řidičů vozidel ZZS a studentů oboru zdravotnický záchranář se pokusím rozepsat v této aktualitě.

V aktualitě ze dne 3. 3. 2016 „Nový zákon o NLZP po 5 letech příprav nebude. Chystá se opět jen novela. Co nás čeká?“  jsem podrobně o chystané novele informoval. Nakonec se materiál předložený na vládu proti materiálu, který jsme měli v březnu k dispozici, ještě v některých obllastech dost výrazně změnil. Nejpozitivnější změnou pro zdravotnické záchranáře a velikým úspěchem vedení KZ ZZS ČR je, že se podařilo nejen udržet výkon činností profese zdravotnického záchranáře na ARO, ale rozšířit jeho působnost i na oddělení JIP! Že to byl jeden ze stěžejních cílů vedení KZ ZZS ČR, jsem informoval v aktualitě ze dne 1. 12. 2015 „Zdravotnický záchranář – ARO ano/ne, JIP ano/ne. Co z toho plyne?“. Překvapením v nově předloženém materiálu bylo i zrušení registrací k výkonu povolání bez oodborného dohlledu, zrušení kreditního systému. Ne zrušení celoživotního vzdělávání (CŽV), jak si někteří kolegové vykkládají.

 

Co se na vládě schválilo a odešlo do Poslanecké sněmovny: materiál předložený na vládu

 

* Bod č. 12 V § 4 odst. 1 se text „(§  56, 57 a 67)“ nahrazuje textem „podle § 56 a 57“.

§ 67

(1) Ministerstvo rozhodne o vydání osvědčení zdravotnickému pracovníkovi na základě jeho písemné žádosti, pokud splnil podmínky pro výkon povolání bez odborného dohledu stanovené tímto zákonem.

(2) Obsahem žádosti o osvědčení jsou

a) u zdravotnického pracovníka, který požádal o vydání osvědčení do 18 měsíců ode dne získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, doklady o získané způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru,

b) u ostatních zdravotnických pracovníků, kteří požádali o vydání osvědčení po uplynutí 18 měsíců ode dne získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, doklady

1. uvedené v písmenu a),

2. o výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru minimálně 1 rok z období posledních 10 let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby 6) nebo minimálně 2 roky výkonu zdravotnického povolání z období posledních 6 let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby, 6) a dále získání 40 kreditů z celoživotního vzdělávání z období posledních 6 let, nebo

3. o složení zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu příslušného povolání bez odborného dohledu v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru, pokud zdravotnický pracovník nesplnil podmínky uvedené v bodu 2 tohoto písmene.

(3) Žadatelům o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle hlavy VII nebo VIII vydá ministerstvo v rámci tohoto rozhodnutí též osvědčení na dobu 10 let, pokud uznaná způsobilost odpovídá zdravotnickému povolání, které lze v České republice vykonávat bez odborného dohledu.

Celoživotní vzdělávání je nadále povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky, ale nebude se prokazovat počtem kreditů. Rovněž je zrušena registrace jako podmínka k výkonu povolání bez odborného dohledu a zkoušky, které mohly nahradit praxi či kredity k registraci.

Ruší se tedy také průkaz odbornosti k zápisu kreditů, označení „registrovaná/ý“ a celý registr registrovaných pracovníků v NCONZO v Brně.

 

* 2) Bod č. 20 V § 5 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) nejméně jednoletého studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole po získání způsobilosti k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) nebo b),“.

To znamená, jak jsem psal v minulé aktualitě, že zdravotnický záchranář si může jednoletým studiem dostudovat i odbornou způsobilost všeobecné sestry.

 

* Bod č.  44 V § 18 odst. 1 písm. b) se za slovo „školách,“ doplňují slova „pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2018/2019,“.

To znamená, jak jsem psal v minulé aktualitě, že zdravotnický záchranář bude mít jednokolejné vysokoškolské studium. Možnost studia na vyšší škole by měla skončit školním rokem 2018/2019.

 

* Bod č. 45 V § 18 se odstavec 2 zrušuje.

(2) Zdravotnický záchranář, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. c), může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání zdravotnického záchranáře. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem.

 

* Bod č. 46 V § 18 odst. 3 se za slova „anesteziologicko-resuscitační“ vkládá slovo  „, intenzivní“.

(3) Za výkon povolání zdravotnického záchranáře se považuje činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné, anesteziologicko-resuscitační – intenzivní péče a akutního příjmu. Dále se zdravotnický záchranář podílí na neodkladné léčebné a diagnostické péči.

To znamená rozšíření výkonu činností na jednotky intenzivní péče.

 

* Bod č. 52 Za § 21a se vkládá nový § 21b, který zní:

§ 21b

Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry

 1.  Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry se získává absolvováním
  1. střední zdravotnické školy v oboru praktická sestra,
  2. střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický asistent, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2018/2019,
  3. akreditovaného kvalifikačního kurzu praktická sestra po získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatele podle § 36,
  4. akreditovaného kvalifikačního kurzu zdravotnický asistent po získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatele podle § 36, pokud studium v akreditovaném kvalifikačním kurzu bylo zahájeno do konce roku 2018, nebo
  5. 6 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester nebo 3 ročníků na vyšší odborné škole v oboru diplomovaná všeobecná sestra.

                (2) Odbornou způsobilost k výkonu povolání praktická sestra má také zdravotnický pracovník, který získal způsobilost k výkonu povolání

 a) zdravotnického záchranáře podle § 18, nebo

 b) porodní asistentky podle § 6.

 (3) Za výkon povolání praktické sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče. Dále se praktická sestra ve spolupráci lékařem nebo zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči.

To znamená automatickou odbornou způsobilost v oboru Praktická sestra, kterou zdravotnický záchranář získává.

 

* Bod č. 77 § 40 včetně nadpisu zní:

§40

Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče zdravotnické dopravní služby

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče zdravotnické dopravní služby se získává absolvováním

a) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru řidič zdravotnické dopravní služby, nebo

b) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a raněných.

(2) Odbornou způsobilosti k výkonu povolání řidiče zdravotnické dopravní služby má také zdravotnický pracovník, který získal způsobilost k výkonu povolání

a) řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby podle § 35, nebo

b) zdravotnického záchranáře podle § 18.

(3) Za výkon povolání řidiče zdravotnické dopravní služby se považuje činnost pod odborným dohledem při poskytování zdravotnické dopravní služby.“.

To znamená automatickou odbornou způsobilost v oboru Řidič DNR, kterou zdravotnický záchranář a řidič ZZS získávají.

 

* Bod č. 132 V části první hlavě V se díl 5 včetně nadpisu zrušuje.

Průkaz odbornosti

 

* Bod č. 133 V části první se hlava VI zrušuje.

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a podmínky jeho vydání

 

* Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

 1. Vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.
 2. Vyhláška č. 321/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.
 3. Vyhláška č. 4/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.

 

V souvislosti s novelou zákona o nelékařích jsem zaznamenal velmi podivnou věc. Ze “záhrobí“ se najednou ze smetiště dějin ozval Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků (PVČKZP). Ano, je to ten nesmyslný projekt jedné velké profesní komory pro všechny NLZP, o kterém minimálně dva až tři roky už nikdo neslyšel. Jsem nesmírně potěšen, že pracují tak rychle a mají takové výsledky, že i po pěti letech jsou stále ve fázi přípravného výboru cheeky!

 

Sigmund

 

 

Komentáře k článku
 • Jan Žoha Reagovat 23.07.2016
  Co je to za úspěch, že mohou záchranáři pracovat na JIP a ARO? Hurá...stovky studentů oboru zdravotnický záchranář jásají, neboť po škole mohou jít pracovat na JIP...provádět nemocniční ošetřovatelskou péči ,která je určena prioritně všeobecným sestrám. Nehledě na to, že v důsledku deficitu sester v NZ by k tomuto, pravděpodobně, došlo i bez přispění komory. Je to jednoduše bordel...záchranáři jsou cpáni do nemocnic a sestry na ZZS. K čemu to? Proč vlastně vůbec tento obor vznikl, když jde de facto o obor duplicitní se všeobecnou sestrou s ARIP? Není náš obor zbytečný? Úspěchem komory by bylo, kdyby záchránáři byli prioritně směřování na ZZS a UP a měli přednost před sestrami s ARIP v těchto sférách zdravotnictví. Ne...my se budeme radovat z toho, že ZZ, jehož výuka je směřována prioritně na přednemocniční péči, bude moci hákovat na odděleních JIP a ARO a možná, po x létech, až se uvolní místo na ZZS, tak bude přijat a moci vykonávat to, co do něho před X léty cpali na VOŠ a VŠ. Tento "úspěch" jednoznačně není úspěchem. Díky, komoro.
 • Drahomír Sigmund Reagovat 23.07.2016
  Honzo,

  jsem rád za každou diskuzi. Nevadí mi, že máte na věc jiný názor. Ale proč tak útočně?

  Mohu se 100 % jistotou říci, že ze stovek emailů, osobních rozhovorů se záchranáři, rozhovorů na akcích, bylo zřejmé, že zdravotničtí záchranáři se nejdříve chtěli dostat na ARO, komoře se to podařilo, pak chtěli na ARO udržet, komoře se to podařilo a potom chtěli své možné působené rozšířit i na JIP a možná to teď vyjde. Věřte, že pro mnoho vašich kolegů nebylo větší priority. Jinými slovy, měli na věc jiný názor než vy a komoru, své předsednictvo žádali, aby se v tom pokusila při změnách legislativy něco udělat. Ani při jednáních o sociálních jistotách na ZZS nebyl ze strany záchranářů takový tlak, jako v této otázce. Je mnoho důvodů proč a byly popsány nedávno v aktualitě na webu, nebudu se opakovat.

  Záchranáři tak nejsou cpáni do nemocnic, ale když se rozhodnou že chtějí, tak díky tomu mohou. Je to jejich svobodná vůle. Také si tam mohou chodit jen přivydělávat při hlavním pracovním poměru na ZZS.

  Od roku 2011 už není všeobecná sestra s ARIP odborně způsobilá k výkonu profese na ZZS. Není tedy, jak se domníváte, duplicitní. Mimochodem také jedno z legislativních opatření, za kterým stojí i komora. To jsme dělali společně s UNP s Alem Mejstříkem. Tím jsme docílili, že už nové sestry nemohou „brát práci“ zdravotnickým záchranářům na ZZS. Máte nějakou statistiku, kolik všeobecných sester nastoupilo za posledních 5 až 10 let do výjezdových složek ZZS?

  Jestli jste zrovna vy nesehnal místo u ZZS, neviňte z toho komoru. Pokud si pamatuji, byl jste v letech 2010 až 2012 členem KZ ZZS ČR. Mohl jste tak se svými názory vystoupit a získat pro ně na sněmech podporu delegátů k jejich prosazení.

  Odjíždím na dovolenou, takže reagovat na žádné další komornické neúspěchy nebudu.


Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.