Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Po osmi letech ožila myšlenka vzniku jedné MEGAKOMORY sdružující všechny NLZP

23.05.2019

Po osmi letech ožila myšlenka vzniku jedné MEGAKOMORY sdružující všechny NLZP

 

Ačkoliv v českém zdravotnictví pracuje skoro dvakrát víc sester než lékařů, dosud nemají ony ani další nelékařská zdravotnická povolání svou komoru, která by je zastřešovala a hájila jejich zájmy. Že by bylo na místě situaci změnit, si přitom myslí nejen Česká asociace sester, ale také řada poslanců zdravotního výboru. Právě na jeho zasedání totiž odstartovala diskuze o založení komory, na níž by měl navazovat kulatý stůl a třeba jednou i legislativní úprava. Více v článku Získají sestry vlastní komoru? Poslanci zdravotnického výboru jsou pro.

 

Už před osmi lety KZ ZZS ČR nezpochybňovala myšlenku, že by se profesní sdružení jednotlivých odborností NLZP měly přetransformovat na zákonem definované komory, ale všemi dostupnými prostředky se naše Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky zasazovala o to, aby nevznikla pouze JEDNA komora, která by sdružovala všechny tolik rozdílné profese NLZP.

Důvodů, které nás k tomu vedly a přetrvají i v současnosti, bylo a je mnoho. Na jednu společnou komoru velké množství typů vzdělání, odborností, profesí a zájmů. Víme, že ze zákona 220/1991 Sb. jsou zřízeny tři komory, a sice lékařská, stomatologická a lékárnická. Ani tyto tři profese sdružující zdravotníky výhradně s doktorským a magisterským vzděláním nemají jen jednu profesní komoru, ale hned tři. Na druhé straně je snaha více jak 155 tisíc nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP) se současnými 42 rozličnými profesemi (21 + 8 profesí pro výkon profese bez odborného dohledu + 13 profesí s výkonem profese jen pod dohledem či vedením) a se škálou vzdělání od základního (např. sanitáři vzešlí z rekvalifikací přes úřad práce), přes střední, středoškolské úplné, vyšší až po vysokoškolské od Bc. až po Mgr. a Ph.D. a MBA., by mělo mít komoru jen jednu?! PROČ, kde je logika??? V analogii úvahy vzniku jen jedné komory pro všechny NLZP by tak mohla v rámci ČR pro úplné zjednodušení vzniknout jen jedna komora všech profesí, na které si jen vzpomeneme, např. “Komora pracovníků (zaměstnanců) České republiky“, protože jsme přeci také všichni Češi. To je blbost co?

Zastávám názor, že bychom se v této problematice měli inspirovat na Slovensku, kde mají v rámci zákona 578/2004 Z.z. ustanovení o komorách. Komor mají spoustu. Každá profese z NLZP, která vyjádřila svoji svobodnou vůli mít vlastní komoru a spravovat si agendu své profese nebo svých profesí autonomně, ji v zákoně nalezne. Ale všechny komory mají společná ustanovení, společná  legislativou nastavená pravidla. Členství je dobrovolné!

Na Slovensku také všeobecné sestry a porodní asistentky braly své profese za tak prestižní, že považovaly za velmi podstatné a nesmírně důležité aby jejich profesní komora byla oddělena od ostatních profesí NLZP, což si vymohly jak v první, tak i ve druhé zákonné úpravě o komorách. Naopak z článku plyne, že současná prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová by společnou komoru nezavrhovala.

Já osobně se ale v tomto případě (výjimečně) ztotožňuji s vyjádřením poslankyně Jany Pastuchové, která říká: „Já si myslím, že tam nemohou být všichni nelékařští pracovníci, protože by z toho byl velký zmatek.“

 

Pro lepší pochopení věci vkládám ustanovení o komorách ze Slovenska

 

 

PIATA ČASŤ

KOMORY

PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 43

Slovenská lekárska komora

(1) Z doterajšej Slovenskej lekárskej komory 34) sa zriaďuje Slovenská lekárska komora podľa tohto zákona.

(2) Slovenská lekárska komora združuje lekárov, ktorí sú jej členmi.

(3) Členom Slovenskej lekárskej komory sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania lekára a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

§ 44

Slovenská komora zubných lekárov

(1) Z doterajšej Slovenskej komory zubných lekárov 34) sa zriaďuje Slovenská komora zubných lekárov podľa tohto zákona.

(2) Slovenská komora zubných lekárov združuje zubných lekárov, ktorí sú jej členmi.

(3) Členom Slovenskej komory zubných lekárov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania zubného lekára a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

§ 45

Slovenská lekárnická komora

(1) Z doterajšej Slovenskej lekárnickej komory 35) sa zriaďuje Slovenská lekárnická komora podľa tohto zákona.

(2) Slovenská lekárnická komora združuje farmaceutov, ktorí sú jej členmi.

(3) Členom Slovenskej lekárnickej komory sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania farmaceuta a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

§ 46

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

(1) Z doterajšej Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 36) sa zriaďuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek podľa tohto zákona.

(2) Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek združuje sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú jej členmi.

(3) Členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania sestry alebo pôrodnej asistentky a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

§ 47

Zrušený od 1.1.2008

§ 47a

Z doterajšej Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov sa zriaďuje

a) Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov,

b) Slovenská komora fyzioterapeutov,

c) Slovenská komora zubných technikov,

d) Slovenská komora ortopedických technikov,

e) Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov,

f) Slovenská komora psychológov.

§ 47b

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

(1) Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov združuje verejných zdravotníkov, zdravotníckych laborantov, nutričných terapeutov, dentálne hygieničky, rádiologických technikov, technikov pre zdravotnícke pomôcky, optometristov, farmaceutických laborantov, masérov, očných optikov, praktické sestry, zubných asistentov a sanitárov.

(2) Členom Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania verejného zdravotníka, zdravotníckeho laboranta, nutričného terapeuta, dentálnej hygieničky, rádiologického technika, technika pre zdravotnícke pomôcky, optometristu, farmaceutického laboranta, maséra, očného optika, praktickej sestry, zubného asistenta a sanitára a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

§ 47c

Slovenská komora fyzioterapeutov

(1) Slovenská komora fyzioterapeutov združuje fyzioterapeutov, ktorí sú jej členmi.

(2) Členom Slovenskej komory fyzioterapeutov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania fyzioterapeuta a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

§ 47d

Slovenská komora zubných technikov

(1) Slovenská komora zubných technikov združuje zubných technikov, ktorí sú jej členmi.

(2) Členom Slovenskej komory zubných technikov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania zubného technika a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

§ 47e

Slovenská komora ortopedických technikov

(1) Slovenská komora ortopedických technikov združuje ortopedických technikov, ktorí sú jej členmi.

(2) Členom Slovenskej komory ortopedických technikov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania ortopedického technika a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

§ 47f

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

(1) Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov združuje logopédov, liečebných pedagógov, fyzikov a laboratórnych diagnostikov.

(2) Členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania logopéda, liečebného pedagóga, fyzika alebo laboratórneho diagnostika, ktorá spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 3 a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

§ 47g

Slovenská komora psychológov

(1) Slovenská komora psychológov združuje psychológov, ktorí sú jej členmi.

(2) Členom Slovenskej komory psychológov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania psychológa, spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 3 a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

§ 47h

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

(1) Zriaďuje sa Slovenská komora zdravotníckych záchranárov.

(2) Slovenská komora zdravotníckych záchranárov združuje zdravotníckych záchranárov, ktorí sú jej členmi.

(3) Členom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania zdravotníckeho záchranára a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

 

DRUHÁ HLAVA

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 48

Postavenie komory

(1) Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky.

(2) Komora je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

(3) Komora si môže zriadiť regionálne komory, ktorých činnosť upraví vnútorným predpisom komory.

§ 49

Úlohy komory

(1) Komora plní najmä tieto základné úlohy:

a) združuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú jej členmi,

b) chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,

c) poskytuje svojim členom bezplatné sprostredkovanie odborného, právneho a ekonomického poradenstva v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,

d) sprostredkúva svojim členom v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania,

e) zastupuje svojich členov v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania,

f) rieši podnety, návrhy a sťažnosti svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tohto zákona,

g) vedie zoznam svojich členov,

h) vedie register podľa príslušného zdravotníckeho povolania a zabezpečuje ich sústavné vzdelávanie,

i) vydáva potvrdenia o zápise do registra,

j) rozhoduje o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania (§ 42 ods. 9),

k) poskytuje údaje z registra ministerstvu zdravotníctva na účely štátnych štatistických zisťovaní a na účely vydávania potvrdení podľa osobitného predpisu, 36a)

l) zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje svoje regionálne komory,

m) rozhoduje o vydaní, dočasnom pozastavení a zrušení licencie (§ 68 až 74),

n) kontroluje dodržiavanie povinností členov komory (§ 52 ods. 2),

o) rozhoduje o disciplinárnych opatreniach (§ 65 až 67),

p) spolupracuje so samosprávnym krajom pri tvorbe verejnej siete, ak je verejná sieť menšia ako minimálna sieť.

q) rozhoduje o uložení pokuty (§ 82 ods. 2 a 4),

r) vedie register licencií.

(2) Komora ďalej

a) spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení,

b) spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva, s profesiovými združeniami a občianskymi združeniami, odbornými spoločnosťami, vzdelávacími ustanovizňami a s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami v zdravotníctve a s príslušnými orgánmi členských štátov vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania,

c) oznamuje ministerstvu zdravotníctva, úradu pre dohľad a príslušným orgánom členských štátov skutočnosti o disciplinárnom konaní alebo iné skutočnosti, ktoré môžu mať závažný vplyv na výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky, ak tieto skutočnosti môžu mať závažný vplyv na výkon zdravotníckeho povolania tejto osoby aj na území príslušného členského štátu,

d) zúčastňuje sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

e) vydáva vnútorné predpisy komory,

f) vydáva stanoviská k etickým otázkam výkonu zdravotníckeho povolania,

g) môže vykonávať podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene v oblasti vzdelávania, vydávania odborných časopisov a publikácií na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojím postavením,

h) vykonáva ďalšie činnosti, ak to ustanovuje zákon,

i) rieši podnety, návrhy a sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

j) navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných zdravotníckych školách, do skúšobných komisií pri absolventských skúškach v stredných zdravotníckych školách a do skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných zdravotníckych školách, 36b)

k) plní úlohy podľa osobitného predpisu. 36c)

(3) Činnosť uvedená v odseku 1 sa považuje za činnosť o verejnom záujme podľa osobitného zákona. 37)

Členstvo v komore

§ 50

(1) Členstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu členov alebo udelením čestného členstva v komore.

(2) Člen komory je súčasne členom regionálnej komory podľa územnej pôsobnosti výkonu zdravotníckeho povolania, ak sa regionálna komora zriadila.

(3) Členstvo v komore je dobrovoľné.

(4) Komora môže osobe, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju príslušného zdravotníckeho povolania, udeliť čestné členstvo v komore.

(5) S čestným členstvom v komore sa nespájajú práva a povinnosti podľa tohto zákona okrem práva na účasť na vzdelávacích aktivitách komory a na zhromaždeniach členov regionálnej komory, ako aj práva podávať návrhy a pripomienky k činnosti komory.

§ 51

(1) Komora zapíše do zoznamu členov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zdravotníckeho pracovníka, ak

a) je odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania,

b) je bezúhonný.

(2) Komora vyčiarkne zo zoznamu členov zdravotníckeho pracovníka, ak

a) písomne požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu členov,

b) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

c) bol vylúčený z komory (§ 65 ods. 2 písm. b) tretí bod).

§ 52

Práva a povinnosti člena komory

(1) Člen komory má právo

a) voliť a byť volený do orgánov komory a do orgánov príslušnej regionálnej komory,

b) využívať odborné, právne a ekonomické poradenstvo vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,

c) využívať zastupovanie v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,

d) zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách komory,

e) požiadať o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej výpomoci z finančných prostriedkov komory.

(2) Člen komory je povinný

a) vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom, ktorý je uvedený v prílohe č. 4,

b) spolupracovať pri zabezpečovaní verejnej siete, ak verejná sieť je menšia ako minimálna sieť,

c) oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,

d) plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore,

e) riadne a včas platiť členský príspevok,

f) zrušené od 1.6.2009.

(3) Členský príspevok sa uhrádza podľa vnútorných predpisov komory a je príjmom komory.

Orgány komory

§ 53

Orgány komory sú:

a) snem komory,

b) rada komory,

c) prezídium komory,

d) prezident komory,

e) disciplinárna komisia komory,

f) kontrolný výbor komory.

§ 54

(1) Dĺžku funkčného obdobia členov orgánov komory určí štatút komory.

(2) Prezident komory a členovia orgánov komory vykonávajú svoje funkcie až do zvolenia nových členov orgánov komory, ak im členstvo nezanikne podľa tohto zákona skôr.

(3) Funkcie v orgánoch komory sú čestné, ak tento zákon neustanovuje inak; za výkon funkcie v orgánoch komory patrí len náhrada preukázaných výdavkov vzniknutých pri výkone funkcie podľa osobitného predpisu; 38) výšku náhrady schvaľuje snem komory.

(4) Spôsob voľby členov orgánov upraví komora volebným poriadkom.

(5) Spôsob rokovania orgánov upraví komora rokovacím poriadkom.

(6) Funkcia prezidentovi komory a členovi orgánov komory zaniká

a) vzdaním sa funkcie,

b) stratou bezúhonnosti,

c) vylúčením z komory,

d) odvolaním,

e) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

(7) Prezidenta komory a člena orgánu komory môže odvolať orgán, ktorý ho zvolil, postupom podľa vnútorných predpisov komory.

(8) Funkcia prezidenta komory a funkcia člena orgánov komory sú nezlučiteľné s členstvom v orgánoch zdravotných poisťovní a s výkonom funkcie v orgánoch štátnej správy.

(9) Prezident komory a členovia orgánov komory sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom funkcie.

§ 55

Snem komory

(1) Snem komory je najvyšší orgán komory.

(2) Snem komory najmä

a) schvaľuje, mení a zrušuje vnútorné predpisy komory, ktorými sú najmä štatút, volebný poriadok, rokovací poriadok, hospodársky poriadok a disciplinárny poriadok,

b) volí a odvoláva v tajných voľbách prezidenta komory a členov orgánov komory okrem prezídia komory,

c) môže zriadiť, zlúčiť, rozdeliť, zrušiť a určiť počet regionálnych komôr,

d) hodnotí činnosť komory a jej orgánov,

e) rozhoduje o funkciách, ktoré sa budú vykonávať na základe pracovnoprávneho vzťahu s komorou,

f) schvaľuje výšku náhrady výdavkov pri výkone funkcie členov orgánov komory,

g) určuje výšku členského príspevku a poplatkov podľa § 63 ods. 4 a 5,

h) rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.

(3) Snem komory písomne zvoláva rada komory najmenej raz za kalendárny rok. Rada komory je povinná snem komory zvolať do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti, ak o to písomne požiada aspoň tretina členov komory, prezident komory alebo kontrolný výbor komory.

(4) Snem komory tvoria delegovaní členovia komory. Spôsob voľby delegátov určí komora volebným poriadkom.

(5) Snem komory je schopný uznášať sa, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov. Na platnosť uznesenia snemu komory je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.

§ 56

Rada komory

(1) Rada komory je riadiaci orgán komory v období medzi zasadnutiami snemu. Členov rady komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom.

(2) Rada komory

a) volí a odvoláva členov prezídia komory a viceprezidenta komory,

b) hodnotí činnosť prezídia komory a má právo vyžadovať správy o činnosti prezídia komory,

c) schvaľuje návrh rozpočtu na kalendárny rok,

d) schvaľuje vyhodnotenie hospodárenia komory za uplynulý rok,

e) plní uznesenia snemu komory,

f) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu prezídia komory o uložení pokuty podľa § 82 ods. 2 a 4,

g) rozhoduje o ďalších veciach podľa tohto zákona, ak o nich nerozhodujú iné orgány komory,

h) podáva záväzný výklad vnútorných predpisov komory.

(3) Členstvo v rade komory je nezlučiteľné s členstvom v kontrolnom výbore komory a v disciplinárnej komisii komory.

§ 57

Prezídium komory

(1) Prezídium komory je výkonný orgán komory. Členov prezídia komory volí rada komory z členov rady komory v súlade s volebným poriadkom.

(2) Prezídium komory

a) zvoláva riadne zasadnutia rady komory,

b) zvoláva mimoriadne zasadnutia rady komory, ak o to požiada aspoň pätina členov rady komory, prezident komory alebo kontrolný výbor komory,

c) plní uznesenia snemu komory a rady komory,

d) zapisuje zdravotníckych pracovníkov do zoznamu členov,

e) hospodári s majetkom komory a zodpovedá za hospodárenie komory,

f) zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publikačnú činnosť komory,

g) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia,

h) rozhoduje o uložení pokuty podľa § 82 ods. 2 a 4,

i) rozhoduje o vydaní licencie, dočasnom pozastavení licencie a zrušení licencie,

j) zapisuje zdravotníckych pracovníkov do registra podľa príslušného zdravotníckeho povolania a priebežne ho aktualizuje.

§ 58

Prezident komory

(1) Prezident komory je štatutárny orgán komory. Prezidenta komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom. Prezident komory je pri výkone funkcie viazaný rozhodnutiami orgánov komory príslušných na rozhodovanie v danej veci.

(2) Prezident komory

a) zastupuje komoru a koná za komoru navonok,

b) zvoláva a vedie zasadnutia prezídia komory,

c) vedie zasadnutia rady komory,

d) predsedá zasadnutiam snemu komory.

(3) Prezidenta komory v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností viceprezident komory. Prezident komory môže poveriť viceprezidenta, aby ho zastupoval aj v iných prípadoch v rozsahu jeho práv a povinností. Počet viceprezidentov stanoví štatút komory.

§ 59

Disciplinárna komisia komory

(1) Disciplinárna komisia komory je etický a disciplinárny orgán komory. Členov disciplinárnej komisie komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom.

(2) Disciplinárna komisia komory

a) vykonáva disciplinárnu právomoc v súlade s týmto zákonom a disciplinárnym poriadkom,

b) volí a odvoláva predsedu zo svojich členov, ktorý riadi činnosť disciplinárnej komisie komory.

§ 60

Kontrolný výbor komory

(1) Kontrolný výbor komory je kontrolný orgán komory. Členov kontrolného výboru komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom.

(2) Kontrolný výbor komory

a) kontroluje činnosť komory,

b) kontroluje plnenie uznesení snemu komory a rozhodnutí rady komory,

c) kontroluje hospodárenie komory,

d) kontroluje činnosť prezídia komory,

e) kontroluje činnosť regionálnych komôr v oblasti dodržiavania vnútorných predpisov komory a rozhodnutí orgánov komory,

f) rozhoduje o sťažnostiach 39) a v prípade opodstatnenosti sťažnosti podáva návrh na začatie disciplinárneho konania,

g) volí a odvoláva predsedu zo svojich členov, ktorý riadi činnosť kontrolného výboru komory,

h) podáva odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory o uložení disciplinárneho opatrenia.

§ 61

Hospodárenie a majetok komory

(1) Komora samostatne spravuje svoj majetok a hospodári na základe rozpočtu schváleného na príslušný kalendárny rok.

(2) Ak rozpočet na príslušný kalendárny rok nebol schválený do 31. decembra bežného roka, spravuje sa hospodárenie komory posledným schváleným rozpočtom, najdlhšie však šesť mesiacov.

(3) Pravidlá hospodárenia upravuje hospodársky poriadok komory.

(4) Majetok komory tvoria hnuteľné veci a nehnuteľné veci, ktoré sú vo vlastníctve komory, príjmy z členských príspevkov, registračných poplatkov, poplatkov za vydanie licencie, pokút uložených v disciplinárnom konaní, darov, dotácií a z iných príjmov získaných v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(5) Hospodárenie komory podlieha kontrole Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky podľa osobitného zákona. 37)

 

Závěrem bych nám všem NLZP přál, aby nám bylo umožněno si své profese ze zákona spravovat autonomně. U profesí NLZP, které toho schopny nejsou, pro ty vytvořit komoru, která se jejich profesí ujme a zastřeší je.

Nicméně jsem přesvědčen, že to není zdaleka o ministrovi, ministerstvu, poslancích apod. Je to zejména o nás. O každém z nás, abychom se každý z nás aktivně a dobrovolně podíleli na správě své profesní problematiky. Protože jen silná stavovská organizace může pro svoji/e profesi/e udělat mnoho a jen za aktivního přístupu každého z nás se mohou naše obory posunovat dopředu tím směrem, který se bude líbit i nám.

Jen ještě v souvislosti s jednou komorou, ve které by dominovaly všeobecné sestry připomenu, že na sklonku roku 2013 tehdejší ministr Holcát obnovil na MZ ČR funkci Hlavní sestry ČR. V připomínkovém řízení jsme za KZ ZZS ČR mimo jiné právě místo funkce Hlavní sestry, navrhovali zřízení funkce Hlavního NLZP, který by na MZ ČR zastupoval celou nelékařskou obec zdravotníků, všechny nelékařské zdravotnické pracovníky. Už šest let tam ale mají svého zástupce „jen“ sestry.

 

Sigmund

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.