Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Informace z XV. Sněmu KZ ZZS ČR

25.11.2022

Informace z XV. Sněmu KZ ZZS ČR

 

 

V úterý 22. 11 .2022 se v Brně v prostorách NCO NZO konal už 15. Sněm KZ ZZS ČR. Jednalo se o sněm volební, jelikož členům Revizní a kontrolní komise (RKK) končil po třech letech mandát.

 

USNESENÍ z XV. SNĚMU KZ ZZS ČR

 

Zahájení sněmu proběhlo hned po registraci delegátů v 9,15 hodin. Prezident komory Mgr. Radomír Vlk přivítal přítomné delegáty a hned poté byly navoleny nezbytné pracovní orgány, konkrétně zapisovatel, ověřovatel zápisu, mandátová a volební komise a nakonec návrhová komise. Navolené pracovní orgány naleznete v USNESENÍ z XV. SNĚMU KZ ZZS ČR. Po zvolení pracovních orgánů došlo ke schválení programu XV. Sněmu KZ ZZS ČR.

Prvním pracovním bodem programu byla volba předsedy a členů Revizní a kontrolní komise KZ ZZS ČR, jejichž předsedovy a členům skončil po třech letech mandát. Ještě před zahájením návrhů na předsedu a členy RKK podal PhDr. Vladimír Husárek, MBA návrh, aby se počet členů RKK rozšířil o dva a tím se dosáhlo stejného počtu členů jak u předsednictva, tak u RKK, tedy 5 + 5. Návrh byl těsně přijat a poté se mohlo přistoupit k návrhům na předsedu RKK. Návrh z pléna byl jediný, na Bc. Tomáše Ježka. Tento kandidaturu přijal a posléze byl do funkce delegáty sněmu zvolen. Následovaly návrhy na členy RKK. Návrhů se sešlo více, než byl možný rozšířený počet členů RKK. V prvním kole byli zvoleni tři členové (Kukačka, Husárek, Sigmund) a ve druhém kole si to o poslední volné místo člena RKK rozdaly nové dvě členky, konkrétně Mgr. Vlasta Vařeková a Bc. Zuzana Matušková. V druhém kole nakonec zvítězila první jmenovaná a doplnila trojici již zvolených mužů.

Po volbách vystoupil prezident KZ ZZS ČR, zvolenému předsedovi a členům RKK poblahopřál, poděkoval za odvedenou práci Bc. Oldřichu Škorňákovi, který byl po mnoho let v orgánech komory, ale pro nemoc se letos nemohl sněmu účastnit a proto nebyl mezi kandidáty na uvolněné funkce. Hned poté přešel na další bod, kterým bylo plnění usnesení z předchozího sněmu. Jak je patrné i z USNESENÍ z XV. SNĚMU KZ ZZS ČR, nebyly všechny body loňského usnesení zatím splněny a tak letošní sněm delegátů zavázal prezidenta, aby v nesplněných či nedokončených úkolech pokračoval.

V dalším bodu prezidenta vystřídala členka vedení KZ ZZS ČR Bc. Denisa Šrotířová, která přednesla zprávu o stavu členské základny.

Po Denise opět vystoupil prezident Mgr. Radomír Vlk, který přednesl Zprávu o činnosti KZ ZZS ČR za roky 2021 – 2022. Na prezidenta navázal viceprezident Mgr. Vladimír Jarušek, MBA který zprávu doplnil o další informace, které nezazněly ve zprávě od prezidenta.

Celé znění Zprávy o činnosti:

"Komora záchranářů ZZS ČR se i v průběhu roku 2022 zabývala mnoha důležitými tématy, která přímo ovlivňují práci zdravotnických záchranářů, řidičů i operátorů ZZS. Nezapomínáme také na kolegyně a kolegy pracující v lůžkových zařízeních. Činnosti předsednictva Komory se tradičně dotýkaly převážně legislativní oblasti a oblasti vzdělávání. Níže v textu uvádíme hlavní témata, kterým jsme se v průběhu roku 2022 zabývali.

Zákon č. 155/1995 Sb. zákon o důchodovém pojištění. Stěžejní byla spolupráce na jednáních týkající se důchodové reformy, tedy novelizace Zákon č. 155/1995 Sb. zákona o důchodovém pojištění, která má umožnit zdravotnickým záchranářům dřívější odchod do důchodu. Osobně jsme se účastnili jednání podvýboru pro ZZS Poslanecké sněmovny a projednávání důchodového zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Spolupracovali jsme s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky a s vybranými senátory. Korespondenčně jsme v tomto ohledu jednali zejména s ministrem zdravotnictví a ministrem práce a sociálních věcí.

Zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. Podali jsme návrh v plném rozsahu zrušit odst. (4) § 18 Odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického záchranáře. Ustanovení považujeme za neoprávněné a diskriminační. Žádné jiné nelékařské zdravotnické povolání tuto bezprecedentní povinnost roční praxe před výkonem povolání bez odborného dohledu nemá. Navrhli jsme i kompromisní variantu, která by umožnila absolventům oboru zdravotnického záchranářství výběr a možnost vykonat povinnou roční praxi u zaměstnavatele, u kterého chce podle svého svobodného rozhodnutí vykonávat dále svou profesi, tedy aby absolvent studia mohl roční praxi vykonávat za určitých podmínek i na ZZS.

Vyhláška 55/2011 Sb. o činnostech nelékařských zdravotnických pracovníků. Od 1. 7. 2022 platí novelizace vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků. Navýšení a úpravy kompetencí se dotkly jak řidičů, tak záchranářů i záchranářů specialistů. Na změnách této vyhlášky jsme spolupracovali se sekcí NLZP SUMMK, Asociací ZZS a ČSIM. Komora při jednáních s MZČR předložila návrhy legislativních změn týkajících se kompetencí nejen záchranářů, ale i řidičů a záchranářů se specializovanou způsobilostí.

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Ministerstvo práce a sociálních věcí jsme opětovně oslovili s podnětem na úpravu katalogu prací, konkrétně na doplnění ustanovení u 12. platové třídy pro zdravotnické záchranáře, bohužel při tomto jednání nebylo dosaženo shody a novelizace katalogu prací ze strany MPSV nebyla schválena a provedena. Další jednání v této záležitosti však plánujeme v následujícím roce.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání. Podali jsme návrh, který má zdravotnickým záchranářům umožnit získání specializované způsobilosti zdravotnického záchranáře pro pracoviště intenzivní péče. V současné době může zdravotnický záchranář získat specializaci pouze pro přednemocniční neodkladnou péči. Vzhledem k tomu, že celá řada zdravotnických záchranářů pracuje v rámci akutní lůžkové péče intenzivní (neplést s povinnou roční praxí), chceme dosáhnout toho, aby jim bylo umožněno získání specializace pro tato pracoviště. Specializační vzdělávání Zdravotnický záchranář - Urgentní medicína je orientováno na přednemocniční neodkladnou péči, což je zcela jiný úsek práce, než akutní lůžková péče intenzivní. Na těchto pracovištích zdravotničtí záchranáři pracují, jsou po nich požadovány výkony, pro které je nikdo nepřipravoval. Jedná se nám pouze o narovnání stavu. Pokud je zdravotnickým záchranářům umožněno na těchto pracovištích pracovat, mělo by jim být také umožněno získat pro tento obor odpovídající vzdělání. Jedná se o dlouhodobý stav, kterým se doposud nikdo nezabýval, a rozhodně ne všichni zdravotničtí záchranáři chtějí pracovat v přednemocniční neodkladné péči.

Specializačním vzděláváním v oboru Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu. V průběhu roku 2021 a roku 2022 probíhala evaluace vzdělávacího programu specializačního vzdělávání Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu. Jednání proběhla v několika kolech a účastnili se jich zástupci vzdělavatelů, zaměstnavatelů, profesních a odborných společností a samozřejmě také Komory. Další součástí evaluace byly dotazníková šetření, a to jak u absolventů vzdělávacího programu, tak u lektorů a také zaměstnavatelů, tedy managementů ZZS. Analýza výsledků šetření a shody při jednáních následně vedly k úpravám tohoto vzdělávacího programu, který by se měl více přizpůsobit novinkám v oboru, prohloubit výuku v problematických oblastech a nově by měla být zařazena také simulační medicína. Výsledný návrh je v současné době předložen na MZČR a čeká na schválení. O výsledné podobě upraveného vzdělávacího programu vás budeme samozřejmě informovat.

Odborná konference XVII. Pelhřimovskému podvečer. Odbornou záštitu a spolupráci na tvorbě programu jsme v listopadu poskytli odborné konferenci XVII. Pelhřimovskému podvečeru a realizovali jsme zde samostatně jeden blok přednášek a spolupracovali na tvorbě navazujícího programu. Této konference se tradičně účastní významný počet studentů oboru Zdravotnický záchranář, které tak chceme pozitivně motivovat pro práci na ZZS."

 

Vladimíra vystřídal opět prezident, který pokračoval ve zprávě o hospodaření za roky 2021 a 2022. Jeho informace doplnila Bc. Denisa Šrotířová, která má na starosti krom členské základny také platební bránu PAYu. Delegáti informace vzali na vědomí. Poté prezident představil návrh rozpočtu na rok 2023. Po několika úpravách z návrhů delegátů byl rozpočet na rok 2023 schválen.

Po schválení rozpočtu následovala velmi bohatá diskuze, které se dotkla nedostatku NLZP s kvalifikací pro práci na ZZS na pracovním trhu, dále se řešilo vzdělávání, zejména to specializační, předčasný odchod do důchodu bez krácení penze, nezájem samotných NLZP o aktivní práci a účast v KZ ZZS ČR a další témata. Delegáti ke všem tématům navrhovali možnosti řešení ke zlepšení. Takovým samostatným bodem diskuze byla rozprava nad parametry nejbližší konference a sněmu KZ ZZS ČR, které by se měly konat příští rok. Tyto bychom chtěli stejně jako kdysi uspořádat naproto sami ve své režiji a ve stejném přátelském záchranářském duchu, jak bývalo zvykem. 

Po ukončení diskuze přednesla Mgr. Vlasta Vařeková návrhy delegátů, které během konání Sněmu zaznamenala. Jednalo se o dva návrhy, které jsou také zaznamenány v USNESENÍ z XV. SNĚMU KZ ZZS ČR. Oba návrhy byly delegáty sněmu schváleny a nakonec bylo schváleno i USNESENÍ z XV. SNĚMU KZ ZZS ČR.

 

Závěrem bychom, vám za vedení komory  chtěli sdělit, že pokud Vám dění v Komoře záchranářů ZZS ČR a budoucnost záchranářství nejsou lhostejné a rádi byste přispěli svojí aktivitou, či jen pasivním členstvím, neváhejte a staňte se členem KZ ZZS ČR. Můžete se tak přímo účastnit sněmu a také například spolupracovat na tvorbě naší společné budoucnosti.

Také bychom chtěli poděkovat všem vám, kolegyním a kolegům, našim příznivcům, kteří nás podporují, navštěvují naše webové stránky a sociální sítě, přispívají do diskusí a posílají nám své podněty. Zkrátka všem, kterým záleží na odborném a společenském rozvoji našeho oboru.

 

Vedení KZ ZZS ČR

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.