Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Dne 4. 10. 2019 se v Lednici konal XIII. Sněm KZ ZZS ČR

07.10.2019

Dne 4. 10. 2019 se v Lednici konal XIII. Sněm KZ ZZS ČR

 

 

Ve dnech 3. – 4. 10. 2019 proběhla dvoudenní akce Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky. Ve čtvrtek proběhla 10. Odborná konference na téma „Co nás pálí!“ a druhý den v pátek se konal XIII. Sněm KZ ZZS ČR, který přinesl i překvapení.

 

 

V úvodu sněmu byli delegáti seznámeni s předloženým návrhem programu, který byl po několika návrzích na změnu a doplnění upraven a všemi delegáty schválen. Jednání sněmu se poté řídilo schváleným PROGRAMEM.

 

Následovala volba pracovních orgánů sněmu ve složení:

a) zapisovatel: Bc. Drahomír Sigmund

b) ověřovatel zápisu: Mgr. Vladimír Jarušek, MBA

c) mandátová a volební komise: PhDr. Radek Benda, Jaroslav Kašpar, Mgr. Martin Spurný

d) návrhová komise: David Klouček, Bc. Oldřich Škorňák

 

Po zvolení pracovních orgánů přednesl prezident Bc. Tomáš Ježek Zprávu o činnosti KZ ZZS ČR za období 2017 – 2019, kterou delegáti sněmu vzali na vědomí.

Na zprávu o činnosti navázal prezident Bc. Tomáš Ježek přednesením zprávy o hospodaření KZ ZZS ČR za rok 2018 a doložil účetní závěrku a kopii odevzdaného daňového přiznání. Vedení KZ ZZS ČR v roce 2018 hospodařilo vyrovnaně a úsporně.

 

Poté delegáti XIII. Sněmu KZ ZZS ČR hlasovali o navržených změnách v základních dokumentech organizace.

Jako první přišly na řadu Stanovy KZ ZZS ČR, ve kterých delegáti XIII. Sněmu KZ ZZS ČR odhlasovali změnu názvu organizace tak, jak nově ukládá legislativa. Na základě nových legislativních požadavků tedy budou za původní název organizace nově doplněna písmena z. s. (zapsaný spolek). Pro tuto změnu kladně hlasovalo 100 % delegátů.

Další na řadě byl Volební řád KZ ZZS ČR. Změna v podobě prodloužení volebního období u předsednictva ze tří na pět let byla na delegátech požadována zejména z důvodu stále složitějšího předávání celé dnes už rozsáhlé agendy KZ ZZS ČR mezi prezidentem a předsednictvem končícím a nastupujícím. I delší doby provedení změn u Rejstříkového soudu, u bank apod. Delegáti XIII. Sněmu KZ ZZS ČR se dohodli na provedení změn ve Volebním řádu takto:

Omezení výkonu funkcí

1) Délka volebního období prezidenta, viceprezidenta a členů předsednictva je 5 let

2) Dálka volebního období předsedy RKK a členů RKK je 3 roky

Pro tyto změny kladně hlasovalo 100 % delegátů.

 

Po schválení změn v dokumentech organizace vzali delegáti XIII. Sněmu KZ ZZS ČR na vědomí rezignaci člena RKK Mgr. Radomíra Vlka a vzápětí vzali na vědomí další rezignaci, tentokrát prezidenta KZ ZZS ČR Bc. Tomáše Ježka, v pořadí, jak je uvedeno.

 

Z důvodu rezignace prezidenta KZ ZZS ČR Bc.  Tomáše Ježka proběhla přímá volba nového prezidenta KZ ZZS ČR na období 2019 – 2024.

Jediným kandidátem na funkci prezidenta KZ ZZS ČR byl Mgr. Radomír Vlk

Prezidentem KZ ZZS ČR byl zvolen Mgr. Radomír Vlk, který v tajné volbě získal 88,8 % hlasů ze všech platných odevzdaných hlasů.

Mgr. Radomír Vlk

 

Následovala volba předsedy RKK a členů RKK na období 2019 – 2022. Protože staré RKK skončil mandát.

Jediným kandidátem na funkci předsedy RKK KZ ZZS ČR byl Bc. Tomáš Ježek

Předsedou RKK KZ ZZS ČR byl zvolen Bc. Tomáš Ježek, který v tajné volbě získal 100 % hlasů ze všech platných odevzdaných hlasů.

 

Po volbě předsedy RKK proběhla volba členů RKK na období 2019 – 2022.

Kandidáty na členy RKK byli Bc. Drahomír Sigmund a  Bc. Oldřich Škorňák

Členy RKK KZ ZZS ČR byli zvoleni Bc. Drahomír Sigmund a Bc. Oldřich Škorňák, když v tajné volbě oba shodně získali 88,8 % hlasů ze všech platných odevzdaných hlasů.

 

Delegáti sněmu poděkovali končícímu prezidentovi za odvedenou práci

a novému prezidentovi popřáli mnoho úspěchů.

 

Po volebním bloku byl přítomným představen návrh rozpočtu KZ ZZS ČR na rok 2019, který byl po několika návrzích a úpravách schválen 100 % všech delegátů.

 

Následovalo seznámení delegátů s návrhy do Usnesení z XIII. Sněmu KZ ZZS ČR, které za návrhovou komisi přednesl David Klouček. Celkem byly předány dva návrhy.

První návrh návrhové komisi předal Bc. Drahomír Sigmund, který delegátům navrhl, aby z důvodu nově zvoleného prezidenta, který stojí v čele předsednictva, byl i viceprezidentovi a dalším členům předsednictva jednorázově prodloužen jejich poslední získaný mandát na dobu ve shodě s novým prezidentem KZ ZZS ČR.

Na základě předloženého návrhu delegáti do Usnesení XIII. Sněmu odhlasovali tuto větu: Z důvodu změny na postu prezidenta KZ ZZS ČR delegáti XIII. Sněmu KZ ZZS ČR rozhodli o jednorázovém prodloužení mandátu pro úřadujícího viceprezidenta Mgr. Vladimíra Jaruška a o jednorázovém prodloužení mandátu pro úřadující členy předsednictva Bc. Denisu Šrotířovou, Mgr. Martina Spurného a Davida Kloučka na období výkonu funkce nového prezidenta KZ ZZS ČR Mgr. Radomíra Vlka, nejdéle však do roku 2024.“

Pro návrh hlasovalo kladně 100 % delegátů. Celé předsednictvo tak získalo mandát na období 2019 – 2024.

 

Druhý návrh návrhové komisi předal Mgr. Radomír Vlk, který delegátům navrhl, aby z důvodu nově zvoleného prezidenta, který stojí v čele celé organizace, byla odhlasována změna sídla organizace na adresu Branická 405/133, Praha 4, PSČ 147 00.

Pro návrh hlasovalo kladně 100 % delegátů. Nové sídlo KZ ZZS ČR bude na adrese: Branická 405/133, Praha 4, PSČ 147 00

 

Na závěr po všeobecné diskuzi, ve které už padaly první návrhy na uspořádání konference v příštím roce, proběhlo přednesení Usnesení XIII. Sněmu KZ ZZS ČR, které přednesl Bc. Drahomír Sigmund a po jeho přednesení delegáti Usnesení XIII. Sněmu KZ ZZS ČR 100 % hlasy schválili.

 

Sigmund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.