Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Dne 11. 6. 2015 proběhlo 15. zasedání vedení KZ ZZS ČR

12.06.2015

Dne 11. 6. 2015 proběhlo 15. zasedání vedení KZ ZZS ČR

 

Informace z 15. zasedání

vedení KZ ZZS ČR

 

Ve čtvrtek 11. června 2015 proběhlo v Olomouci plánované 15. zasedání X. Sněmu KZ ZZS ČR. Zasedání se účastnilo všech pět členů předsednictva a dva členové RKK. Omluvil se člen RKK Radomír Vlk, který se ve stejném termínu účastnil prvních atestačních zkoušek ve specializaci Urgentní medicíny pro zdravotnické záchranáře, které se uskutečnily na Vzdělávacím centru ZZS HMP.

 

Začátek jednání byl stanoven na 9 hodin ráno, protože agenda, kterou bylo potřeba velmi důkladně probrat, byla opravdu rozsáhlá a to se ještě počítalo s dobrou domácí přípravou, protože každý nepřipravený účastník zasedání, by celé jednání brzdil. Stejně jako v minulosti, tak i pod novým vedením komory se celé jednání řídilo schváleným programem zasedání vedení.

V následujícím přehledu si vás dovolím seznámit s některými vybranými body jednání podrobněji.

 

Bod 3) Plnění Usnesení delegátů X. Sněmu KZ ZZS ČR

Z  Usnesení delegátů vyplynuly pro vedení komory dva úkoly.

1) Ocenit odstupujícího prezidenta darem ve výši 14.999,- Kč. Tento bod byl splněn a odstupujícímu prezidentovi bylo za deset let práce ve prospěch KZ ZZS ČR pořízeno jízdní kolo. 

                                

2) Na první schůzi předsednictva stanovit poslání a cíle a tím definovat směr, kterým se bude KZ ZZS ČR ubírat v následujících letech pod novým vedením. Tento bod byl splněn na dnešním zasedání, kdy se vedení komory touto otázkou zabývalo v bodě 6 programu (viz níže), kde jsou vize a cíle popsány v jednotlivých bodech.

 

Bod 4) Vyhodnocení X. Sněmu a 7. mezinárodní odborné konference KZ ZZS ČR

V úvodu Bc. Drahomír Sigmund přítomné seznámil s celkovými náklady na akci. Poté proběhla diskuze nad samotnou akcí, kdy bylo všemi konstatováno, že X. Sněm a 7. mezinárodní odborná konference se nesmírně vydařily a lze je zařadit mezi nejpovedenější. Delegátům sněmu se podařilo navolit nového prezidenta a viceprezidenta a celou novou RKK. Mezinárodní konference měla díky výtečnému složení vystupujících hostí výbornou úroveň a delegáti s hosty dlouze diskutovali, protože je problematika profese ve Velké Británii i v sousedním Polsku velmi zajímala. Společenský večer obohacen živou kapelou navodil atmosféru, kterou jsme v minulosti nepoznali. Vyhodnocení akce lze tedy hodnotit jen kladně. Možná mohlo přijet o malinko více delegátů, nicméně po akci lze konstatovat, že to bylo jen chybou těch, kteří se nezúčastnili, protože se o tyto skvělé zážitky připravili.

 

Bod 5) Seznámení s jednáními u Veřejného ochránce práv, MZ ČR a MV ČR projekt GIS BS

Od březnového sněmu do červnového 15. zasedání vedení KZ ZZS ČR se nová prezidentka Mgr. Marinella Danosová spolu s Bc. Drahomírem Sigmundem účastnili hned několika jednání, která byla plánována už před volbou nového vedení. Mohlo tak dojít i k jakémusi „zaškolení“ nové prezidentky a jejímu představení na Ministerstvu zdravotnictví a u předsedy AZZS ČR MUDr. Marka Slabého, se kterým bude v blízké budoucnosti zcela jistě ve prospěch nás všech velmi úzce spolupracovat. 

a) Prezidentka KZ ZZS ČR Mgr. Marinella Danosová přítomné členy vedení informovala, že dne 2. 4. 2015 proběhlo v Brně druhé kolo jednání u Veřejné ochránkyně práv, ohledně diskriminace žen zdravotnických záchranářek při jejich uplatnění ve výjezdových skupinách ZZS. Jednání se za komoru krom výše uvedených účastnila ještě Bc. Ivana Rokosová. O prvním jednání jsem vás informoval v aktualitě . Na druhém jednání, kde krom jiných byli přítomni i zástupci hygienických stanic a inspektorátu bezpečnosti práce se dospělo ke společnému závěru, že nejlepším řešením by bylo u NLZP posádek ZZS stejně jako je tomu u dalších složek IZS zrušit hygienický limit pro zvedání břemen stanovený v NV č. 371/2007 Sb. Zrušení limitů by mělo být těmto pracovníkům kompenzováno nějakým zatím blíže nespecifikovaným “regeneračním“ programem.

b) Dále prezidentka komory Mgr. Marinella Danosová informovala, že dne 8. 4. 2015 se v Praze spolu s Bc. Drahomírem Sigmundem a předsedou AZZS ČR MUDr. Markem Slabým účastnila na MZ ČR na odboru krizové připravenosti u Ing. Hejdové jednání, které mělo za cíl získat část prostředků určených na krizové řízení ve prospěch úhrad nákladů spojených se studiem specializací pro zdravotnické záchranáře v oboru Urgentní medicíny. Sdělila, že i přes podporu zaměstnavatelů, kterou MUDr. Marek Slabý paní inženýrce několikrát deklaroval, se věc bohužel nepodařilacrying. Vedení komory tak nezbývá, než se pokoušet o nalézání jiných řešení.

c) Dne 16. 4. 2015 KZ ZZS ČR na Pražském hradě z rukou prezidenta republiky České republiky Ing. Miloše Zemana převzala ocenění za výjimečný přínos pro záchranářství. Vše jste se mohli dočíst a shlédnout fotografie v 

d) Bc. Drahomír Sigmund přítomné členy vedení informoval o jednání na Ministerstvu vnitra ČR, kterého se za KZ ZZS ČR účastnil dne 17. 4. 2015. Jednání se týkalo projektu GIS BS. O zapojení KZ ZZS ČR do projetku jste byli informováni aktualitě ze  13. zasedání vedení KZ ZZS ČR v bodu 10 programu zasedání.

 

Bod 6) Vize a směřování KZ ZZS ČR 2015 -2020

Po rozpravě jsme se s výhledem pro následujících pět let shodli na těchto vizích a cílech. Uvedené pořadí nemá vliv na dobu či přednost v plnění.

 

 • Podporovat a podílet se na přípravě nového jednokolejného vysokoškolského vzdělávání pro zdravotnické záchranáře k jednotnému získávání odborné způsobilosti (u nových absolventů studia).
 • Navrhnout a podporovat navazující magisterské studium pro zdravotnické záchranáře.
 • Podporovat a podílet se na přípravě nového vzdělávání k získání odborné způsobilosti pro profesi Řidič vozidla ZZS, jejímž cílem by mělo být zvýšení kvalifikace, zvýšení kompetencí, změna názvu (např. asistent ZZS) a s tím i zvýšení finančního ohodnocení profese (u nových absolventů studia). O změně názvu profese Řidič vozidla ZZS můžete hlasovat v anketě na webu komory!
 • Podílet se na přípravě nové specializace v UM (potřeba vyplyne z nového zákona a z dosavadních zkušeností).
 • V rámci přípravy nové specializace v UM umožnit studium specializace i zdravotnickým záchranářům z OUP a ARO, tedy zdravotnickým záchranářům vykonávajícím profesi mimo ZZS.
 • Podílet se na přípravě legislativy, zejména na přípravě zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, který je v současné době opět v připomínkovém řízení.
 • Udělat vše pro udržení zdravotnického záchranáře na odděleních ARO a snažit se naopak o rozšíření možnosti výkonu profese zdravotnického záchranáře i na oddělení intenzivní péče.
 • Vyzvat MZ ČR k přijetí vyhlášky o zvýšených úhradách za bolest a ztížené společenské uplatnění, jako je tomu u PČR a HZS.
 • Navazovat a kde už je navázána prohloubit spolupráci s profesními organizacemi záchranářů v zahraničí.
 • Zahájit kroky k masivnímu rozšíření členské základny KZ ZZS ČR.

Dále byly navrženy ještě dva body, ale s těmi budete seznámeni později, neboť předpokládají součinnost s jiným subjektem a nebylo by dobré, kdyby se to představitelé tohoto subjektu dozvěděli prvně z této aktuality dříve, než s nimi vedení KZ ZZS ČR věc osobně probere.

 

Bod 7) Návrhy členů vedení k novému zákonu o zdravotnických povoláních

Protože shodou okolností deset dní před plánovaným zasedáním vedení přišel na komoru z MZ ČR email s oslovením k připomínkování chystaného zákona o nelékařích, rozeslala prezidentka tento email s přílohami navrhované legislativy všem členům vedení, aby si materiály nastudovali a na chystané zasedání si připravili své připomínky, návrhy a postřehy.

Na zasedání jsme pak chystanou legislativu postupně procházeli paragraf po paragrafu a společně do materiálu zaznamenávali vše, co bychom chtěli v chystané legislativě upravit nebo opravit. Protože se jedná o velmi obsáhlý materiál, pokusím se zde shrnout opravdu jen to nejpodstatnější, co budeme v nové legislativě požadovat.

 

 • Jednokolejnost kvalifikačního vzdělávání pro zdravotnické záchranáře na VŠ v bakalářském programu.
 • Navazující magisterské vzdělání pro zdravotnické záchranáře.
 • Změnu vzdělávání pro budoucí řidiče ZZS (zvýšení vzdělání, kompetencí, odměňování), s tím by byla spojena i změna názvu profese (např. Asistent ZZS).
 • Povolání zdravotnického záchranáře v návaznosti na Směrnici EP a Rady 2005/36/ES zařadit mezi registrovaná povolání.
 • Ponechání výkonu profese zdravotnického záchranáře na odděleních ARO (návrh zákona počítá se zrušením angry) a naopak navrhujeme rozšíření výkonu profese zdravotnického záchranáře i na oddělení intenzivní péče.
 • Nerušit profesi Řidič DNR.
 • Nepřejmenovávat profesi Zdravotnický asistent na nový název PRAKTICKÁ SESTRA.
 • Nerušit v legislativě slovo „nelékařský“.
 • Nerušit zcela plošně u všech profesí odborný dohled.

 

Zvažoval jsem, jestli alespoň u těchto stěžejních bodů, se kterými vás tímto seznamujeme rozepisovat i jednotlivé důvody, které nás k jednotlivým rozhodnutím vedly, ale nakonec jsem se rozhodl tak nečinit a ponechat to na případnou diskuzi v komentářích přímo pod článkem nebo na oficiálním diskusním fóru na webu KZ ZZS ČR.

 

Body 8 a 9) Návrhy členů vedení k oživení členské základny a k chodu komory

Tyto body se nám nakonec při jednání slily v jeden bod. Vedení se zabývalo spoustou návrhů a udělalo si jakýsi harmonogram, protože některé navrhované věci bude možné plnit až s novým rozpočtem, protože současný rozpočet schválený delegáty letošního sněmu s nimi nepočítá. Prodiskutovávali jsme mimo jiné i návrh, který vzešel na dálku v komentáři od členky KZ ZZS ČR Mgr. Báry Kvapilové, jako reakce na článek o zranění naší kolegyně, kterou při zásahu srazilo jiné vozidlo. Bára navrhovala vyhlásit finanční sbírku, jakou už komora v minulosti jednou úspěšně zvládla pro jinou kolegyni, potažmo tam ještě někde zazněl návrh na založení Nadace pro lidi ze ZZS. Z ověřených zdrojů víme, že zraněná kolegyně se velmi rychle zotavuje a není daleko chvíle, kdy se vrátí do zaměstnání. Vedení komory tak neshledalo důvod k vypsání finanční sbírky. Vždy je lepší se uzdravit, než mít trvalé následky a dostat „pár korun“.

Jiný level je nadace. Nadace je věc, kterou se komora už v minulosti velmi intenzivně zabývala. Zjištění bylo ale takové, že bez zájmu samotných pracovníků výjezdových posádek ZZS to prostě nelze realizovat. Velmi úzce to souvisí i se zájmem o profesní sdružení o chtění spravování si svých profesních věcí. Prostě ještě drtivá většina z nás v této oblasti nedozrála. Stále ještě většina z nás nenabyla přesvědčení, že svoboda, včetně svobody profese dosahované výhradně vlastním spravováním profesních zájmů vyžaduje každodenní aktivitu, něco pro to udělat. V této souvislosti už jen dodám, že osobně cítím jako špatné, když naši profesní komoru ocení za dlouhodobý přínos pro záchranářství „cizí“ lidé, odborníci, ale sami nelékaři ze záchranných služeb a zdravotničtí záchranáři z nemocnic vlastní profesní komoru podporují jen v tak malé až zanedbatelné míře. To je ta nezralost či nedozrálost, o které píši o pár řádků výš.

 

Bod 10) Seznámení s čerpáním rozpočtu k 31. 5. 2015

Bc. Drahomír Sigmund pro členy vedení připravil podrobný přehled a jednotlivé body plnění a čerpání rozpočtu okomentoval. Strana příjmů byla ke konci května plněna na 81,7 % sad, což je pro toto období málo a souvisí to zejména s nenaplněnou stranou v kolonce členských příspěvků. I proto vedení komory apeluje i touto formou na ty, kteří zatím ještě členský příspěvek na letošní rok neuhradili, aby tak co nejdříve učinili. Ti, kteří zatím své závazky ke komoře nesplnili, obdrží v nejbližších dnech formou emailu (kdo nemá tak SMS) první upomínku k úhradě členského příspěvku na rok 2015. Strana výdajů byla čerpána ve výši 36,34 % smiley, což je naopak pro toto období velmi dobrý výsledek, protože v tuto dobu má komora letošní stěžejní výdaje už za sebou.

 

Na závěr měla proběhnout kontrola účetnictví. Nicméně tento bod programu nakonec naplněn nebyl, protože předseda RKK Bc. Oldřich Škorňák dle svých slov musel ze zasedání vedení odjet dříve, než jsme se k tomuto bodu propracovali.

 

Zasedání vedení KZ ZZS ČR skončilo kolem 17 hodiny. Paní prezidentka Mgr. Marinella Danosová po konci zasedání odjela připravit předepsanou tabulku s návrhy KZ ZZS ČR do nové legislativy. Také ještě plánuje oslovit předsedu AZZS ČR MUDr. Marka Slabého a předsedu UNP Bc. Alana Mejstříka ke společné schůzce, která by se měla uskutečnit v horizontu několika málo dní, kde by pro naše návrhy chtěla dohodnout také podporu zmíněných organizací, abychom měli větší šanci na úspěch. Návrhy na MZ ČR však musí být zaslány nejpozději do 22. 6. 2015, takže bude obtížené najít v tomto krátkém období na společné jednání vhodný termín. I to jsou důvody, proč mne paní prezidentka pověřila, abych zprávu z jednání vedení KZ ZZS ČR na web do aktuality připravil a umístil.

 

 

Sigmund

 

 

 

 

Komentáře k článku
 • Martin Kápl Reagovat 17.06.2015
  zákon počíta ze zrušením záchranáře na ARO?

  tohle mi připadá jako z Marsu, znamená to, že až bude přijat, bude se propouštět ve všech nemocnicích? Zvláště ty, které si stěžují na nedostatek personálu (Praha)? A co s propuštěným personálem, půjdeme se hlásit na \"poloprázdné záchranky s nedostatkem personálu\"? To nemluvím o studentech, kteří jsou jakoby podvedení tím, že když nastuopili k studiu, měli povědomí o tom, že tam mohou pracovat...

  ARO je výborná příprava pro každého záchranáře do terénu, to snad nemůže projít, mohu znát upřímné a reálné vyhlídky k přijetí tohoto nesmyslu?

 • Josef Škroch Reagovat 17.06.2015
  Ano, je to tak. Nově připravovaný zákon opravdu počítá se zrušením profese zdravotnického záchranáře na ARO :-( Mám naprosto stejný názor jako vy, že záchranář absolvent na odd. ARO opravdu získá celkem dost zkušeností pro následnou práci na ZZS. A všichni dobře víme, že naši zákonodárci přijali již řadu nesmyslných zákonů a vyhlášek, takže přijetí tohoto nesmyslu by mohlo být bohužel dost reálné. :-( Vedení KZ ZZS ČR se již teď svými jednáními snaží aby ZZ na odd. ARO mohli nadále pracovat a aby bylo možné je zaměstnat i na JIP.
 • Josef Škroch Reagovat 18.06.2015
  Ano, je to tak. Nově připravovaný zákon opravdu počítá se zrušením profese zdravotnického záchranáře na ARO :-( Mám naprosto stejný názor jako vy, že záchranář absolvent na odd. ARO opravdu získá celkem dost zkušeností pro následnou práci na ZZS. A všichni dobře víme, že naši zákonodárci přijali již řadu nesmyslných zákonů a vyhlášek, takže přijetí tohoto nesmyslu by mohlo být bohužel dost reálné. :-( Vedení KZ ZZS ČR se již teď svými jednáními snaží aby ZZ na odd. ARO mohli nadále pracovat a aby bylo možné je zaměstnat i na JIP.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.