Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Dne 10. 11. 2015 proběhlo 16. zasedání vedení KZ ZZS ČR

13.11.2015

Dne 10. 11. 2015 proběhlo 16. zasedání vedení KZ ZZS ČR

 

Informace z 16. zasedání

vedení KZ ZZS ČR

 

V úterý 10. listopadu 2015 proběhlo v Olomouci plánované 16. zasedání X. Sněmu KZ ZZS ČR. Zasedání se účastnilo všech pět členů předsednictva a dva členové RKK. Omluvil se člen RKK Radomír Vlk, který byl ve stejném termínu na zahraniční pracovní cestě.

 

Začátek jednání byl tentokrát stanoven na 10 hodin dopoledne. Agenda, kterou bylo potřeba probrat, byla, jak sami níže uvidíte jako obvykle celkem rozsáhlá. Celé jednání se řídilo schváleným programem zasedání vedení, jehož návrh se změnil jen předsazením původně navrženého bodu 14 Kontrola účetnictví, k dřívějšímu projednání jako bod 5. Tato změna byla vynucena avizovaným dřívějším odjezdem předsedy RKK Bc. Oldřicha Škorňáka.

V následujícím přehledu si vás dovolím seznámit s některými vybranými body jednání podrobněji.

 

Bod 3) Kontrola plnění vizí a směřování KZ ZZS ČR pro období 2015 – 2020

Ke stanovení vizí a směřování KZ ZZS ČR pod novou prezidentkou vyzvali předsednictvo komory letos v březnu delegáti 6 aktuality z 12. 6. 2015. Na tomto zasedání vedení tak byla první možnost zkontrolovat, jestli se už s některými body něco událo, a pokud ano, v jakém stádiu se jejich naplňování nachází. Pro lepší přehled se u jednotlivých bodů stejně jako vedení komory na svém zasedání zastavím, a ke každému přidám komentář, v jakém stádiu řešení se nachází.

a) Podporovat a podílet se na přípravě nového jednokolejného vysokoškolského vzdělávání pro zdravotnické záchranáře k jednotnému získávání odborné způsobilosti (u nových absolventů studia). Cíl běží. Zapracováno do návrhu nového zákona o nelékařských povoláních a odevzdáno na MZ ČR. Vyjednána podpora a společný názor na věc s UNP ZZS ČR, A ZZS ČR, některými vzdělavateli např. Univerzita Palackého Olomouc a hlavními sestrami ZZS.

b) Navrhnout a podporovat navazující magisterské vzdělávání pro zdravotnické záchranáře. Cíl běží. Zapracováno do návrhu nového zákona o nelékařských povoláních a odevzdáno na MZ ČR.

c) Podporovat a podílet se na přípravě nového vzdělávání k získání odborné způsobilosti pro profesi Řidič vozidla ZZS, kde je cílem zvýšení kvalifikace, zvýšení kompetencí, změna názvu (např. asistent ZZS) a s tím i zvýšení finančního ohodnocení profese (u nových absolventů studia). Cíl běží. Zapracováno do návrhu nového zákona o nelékařských povoláních a odevzdáno na MZ ČR. V anketě na KZ ZZS ČR jste se ke změně názvu vyjádřili takto: současný název vyhovuje 27,5 %, vypustit slovo "řidič" podpořilo 28,5 % a ostatním 44 % to bylo jedno.

d) Podílet se na přípravě nové specializace pro UM. Cíl běží. Zde je ale potřeba zmínit dvě roviny. Jednak se mělo a má jednat o změny z důvodu nové legislativy (příprava nového zákona o NLZP). Příprava nového zákona o NLZP je ale ve skluzu a není zatím ani ve zveřejněném nejbližším legislativním plánu vlády. Druhá rovina se týkala samotného vyhodnocení odučených běhů studia vzdělavateli, ze kterých vyplynuly dvě věci k revizi, k jejich řešení. Jednou je úprava provedení některých výkonů v tzv logbooku, a jako druhá potřebná změna byla vyhodnocena potřeba úpravy vstupních požadavků  do studia. Citace z RVP: „Délka výkonu povolání zdravotnického záchranáře je minimálně 36 měsíců v úvazku 1,0, z toho minimálně 12 měsíců na pracovišti zdravotnické záchranné služby v úvazku 1,0 dle odst. 2 § 56 zákona 96/2004 Sb.“  Zde bychom chtěli toto ustanovení „změkčit“ ve smyslu rozšíření možnosti tohoto studia i pro zdravotnické záchranáře vykonávající profesi nejen na ZZS, ale i na OUP a odd. ARO, a také pro kolegy zdravotnické záchranáře, kteří svoji profesi vykonávají v různých úvazcích, na více pracovištích a v různých smluvních vztazích, což je v dnešní době naprosto běžné. Nastavení těchto parametrů bude předmětem dalšího jednání se vzdělavateli a UNP, stejně tak bude předmětem jednání otázka, zdali se změnami počkat až na zmíněný nový zákon o NLZP, který se ale v tuto chvíli jeví v nedohlednu, anebo zdali po vzájemné dohodě na změnách intervenovat na MZ ČR, aby k připraveným změnám v RVP došlo dříve, bez ohledu na připravovaný zákon o NLZP.

e) V rámci přípravy nové specializace v UM umožnit studium i ZZ z OUP a ARO. Cíl běží. Viz předchozí bod.

f) Hledat způsoby zajištění financování specializace v oboru aktualita ze začátku letošního roku, než malou část těchto prostředků investovat do vzdělání NLZP, kteří jsou páteří systému ZZS ČR. Vedení komory tento dílčí neúspěch samozřejmě od hledání dalších možností financování neodradil, proto cíl dál běží.

g) Podílet se na přípravě legislativy, zejména na zákonu o nelékařských zdravotnických povoláních, který je v současné době v připomínkovém řízení. Cíl běží. Připomínky a návrhy do nově připravované legislativy byly odeslány, viz bod 

h) Udělat vše pro udržení ZZ na ARO, případně rozšířit o JIP. Cíl běží. Zapracováno do návrhu nového zákona o nelékařských povoláních a odevzdáno na MZ ČR. Brzy na webových stránkách komory bude článek, který se touto problematikou bude zabývat hlouběji a v širším kontextu, aby nám všem nejen zaměstnancům, ale i studentům oboru zdravotnický záchranář vysvětlil a ukázal možné dopady a důsledky, které se v tak jednoduché a krátké větě udržení/neudržení na ARO a rozšíření/nerozšíření na JIP pro nás skrývají. Jaký dopad na nás všechny bude případný úspěch či neúspěch bude mít.

i) Vyzvat MZ ČR k přijetí vyhlášky o zvýšených úhradách za bolest a ztížené společenské uplatnění, jako je tomu u PČR a HZS. Cíl běží. S odesláním dopisu se zatím vyčkávalo na novelu zákoníku práce, viz článek, která se zabývala i problematikou výše těchto úhrad. Po nastudování změn bude prezidentkou komory zformulován náš požadavek a připraven dopis s výzvou pro ministra zdravotnictví.

j) Zvýšit a prohloubit spolupráci s profesními organizace záchranářů v zahraničí. Cíl běží, po předchozím navázání kontaktů s kolegy ze Slovenska, Polska a Velké Británie je na řadě navázání spolupráce s kolegy z Rakouska. Tento úkol si vzal na starost Mgr. Vladimír Jarušek.

k) Zahájit kroky k masivnímu náboru nové členské základny. Cíl běží. Shodli jsme se, že nejdříve je potřeba provést „inventarizaci a upgrade“ krajských koordinátorů. Provedení aktualizace členské základny po letošním vystoupení některých členů a vyloučení dalších členů komory z důvodu neuhrazení členských příspěvků. Od toho se bude odvíjet pomyslné dno, na kterém se začnou budovat základy nové a širší členské základny. Návrhy členů vedení komory na další kroky řešící tuto problematiku byly předneseny a po jejich přetřídění a vyhodnocení se začnou postupně uplatňovat a zavádět.

 

Tolik zatím k cílům a směřování naší organizace v nejbližších letech. Jsme si vědomi, že pro některé radikálnější kolegy to není a nebude dost. Jsme ale přesvědčeni, že kolegyně a kolegové nelékařští pracovníci, kteří se orientují v legislativě upravující zdravotnictví a v legislativě spojené s výkonem našich profesí, a kteří se také alespoň obecně orientují v legislativě spojené s pracovním právem a s legislativou upravující komory a spolky, tak že pro ty kolegyně a kolegy to bude dost, a to i přesto, že někteří by třeba něco přidali a jiní naopak něco ubrali. Nicméně, každý komorník má právo využít všech dostupných prostředků ke kontaktování zástupců vedení KZ ZZS ČR se svými náměty, postřehy, návrhy a připomínkami. 

 

Bod 4) Seznámení s jednáním s Bc. Alanem Mejstříkem – Specializační vzdělávání záchranáře pro URM

Prezidentka komory paní Mgr. Marinella Danosová se v Praze ve vzdělávacím centru ZZS HMP účastnila jednání s panem Bc. Alanem Mejstříkem. Všechny informace ohledně tohoto jednání jsou už shrnuty výše, ale abyste je nemuseli v textu hledat, napíši je zde pro lepší přehlednost duplicitně.

Jednalo se zejména o dvou úpravách stávajícího RVP (rámcový vzdělávací program). Tou první je úprava provedení některých výkonů v tzv logbooku. Zjistilo se totiž, že k některým výkonům se dá v terénu dostat jen velmi obtížně (např. laváž plic). Jako druhá byla vyhodnocena potřeba úpravy vstupních požadavků do studia. Citace z RVP: „Délka výkonu povolání zdravotnického záchranáře je minimálně 36 měsíců v úvazku 1,0, z toho minimálně 12 měsíců na pracovišti zdravotnické záchranné služby v úvazku 1,0 dle odst. 2 § 56 zákona 96/2004 Sb.“ Chtěli bychom toto ustanovení „změkčit“ ve smyslu rozšíření možnosti studia specializace i pro zdravotnické záchranáře vykonávající profesi nejen na ZZS, ale i na OUP a odd. ARO, a také pro kolegy zdravotnické záchranáře, kteří svoji profesi vykonávají v různých úvazcích, na více pracovištích a v různých smluvních vztazích, což je v dnešní době naprosto běžné. Nastavení těchto parametrů bude předmětem dalších jednání se vzdělavateli a UNP, stejně tak bude předmětem jednání otázka, zdali se změnami počkat až na zmíněný nový zákon o NLZP, který se ale v tuto chvíli jeví v nedohlednu nebo zdali intervenovat na MZ ČR, aby k připraveným změnám v RVP došlo dříve, bez ohledu na připravovaný zákon o NLZP.

 

Bod 5) Informace o článku Sanitky bez lékařů s „kvalifikovanými nelékaři“ v časopisu Medical Tribune

V tomto bodě se probíraly kroky, které paní prezidentka v této otázce podnikla. Pro připomenutí celé situace, abych se nemusel dlouze rozepisovat, vkládám odkazy na aktuality a články, které se touto problematikou zabývaly. 

 

Bod 6) Krajští koordinátoři – jejich funkce nyní a možnosti jejich využití do budoucna

Členka vedení Bc. Denisa Fertö si tuto oblast vzala na starost. Jak už informuji výš, shodli jsme se, že je potřeba ze všeho nejdřív provést „inventarizaci a upgrade“ krajských koordinátorů, se všemi promluvit a nastavit nově povinnosti a spolupráci. V nejbližších dnech tak budou kolegové koordinátoři Denisou kontaktováni. Až bude toto provedeno a vznikne aktualizovaný seznam krajských koordinátorů, budou jejich jména a kontakt na ně upraven i na webu komory.

 

Bod 7) Návrh na vyřazení členů komory, kteří nezaplatili příspěvek na rok 2015

Viceprezident Mgr. Josef Škroch přítomné seznámil se seznamem členů, kteří se rozhodli ukončit své členství. Dále přítomné seznámil se seznamem členů, kteří nereagovali ani na jednu ze tří upomínek pro neuhrazení členského příspěvku na rok 2015. Vedení komory viceprezidenta pověřilo, aby všem ještě zaslal SMS s poslední upomínkou. Kdo nezareaguje a neuhradí členský příspěvek do konce měsíce listopadu, bude v souladu se stanovami vyloučen z KZ ZZS ČR.

Poté bude aktualizována databáze emailových adres členů KZ ZZS ČR, abyste mohli opět pravidelně dostávat emaily s informacemi o dění v komoře. I z toho důvodu vyzýváme a žádáme všechny členy KZ ZZS ČR, aby co možná nejdříve na email josef.skroch@komorazachranaru.cz nahlásili změny, které se u nich za posldení období udály (změna emailu, tel. čísla, adresy, zaměstnavatele, dostudování, zahájení studia atd.).

 

Bod 8) Návrhy členů vedení komory na uspořádání Konference KZ ZZS ČR  - 2016

Na jednání byly stanoveny základní parametry pro XI. Sněm KZ ZZS ČR a pro naši v pořadí už 8. mezinárodní odbornou konferenci.

Shoda panovala na těchto parametrech:

  • Hotel - místo, ve kterém se akce uskuteční, by mělo být odlišné od let minulých. Cílem a snahou vedení je, aby tato akce mohla být spojena například s lyžováním nebo se konala v zařízení s rozsáhlým wellness programem, případně spojením obojího. Chceme příští rok pod novým vedením uspořádat akci, která by měla být přínosem a odreagováním od každodenních starostí pro zdravotnické záchranáře, řidiče vozidel ZZS i studenty. Chceme zajistit, aby si tam každý našel to svoje, aby každý odjížděl s nějakým zážitkem, aby se každý v něčem vzdělal, v něčem se prakticky zdokonalil a k tomu navrch se společensky a možná i sportovně vyžil.
  • Dvoudenní akce (možná třídenní) – první den konference, druhý den sněm (lyžování wellness)
  • Termín – pravděpodobně standardní ve druhé polovině března 2016
  • Konference bude otevřena i pro nečleny komory, samozřejmě jako vždy s přednostní a levnější registrací pro členy KZ ZZS ČR
  • Konference je plánována s workshopy
  • Konference je plánována jako mezinárodní s účastí kolegů ze Slovenska a Rakouska
  • Přednášející nebudou hradit poplatek za konferenci

 

Bod 9) Návrhy členů vedení k chodu komory, jejich přednesení, diskuze nad nimi

Kvůli pokročilé hodině se už na důkladné probrání všech návrhů nedostalo, a proto budou dále vykomunikovány ještě po emailech. Přesto se mnoho návrhů členů vedení probralo už v rámci řešení jednotlivých bodů.

Pro všechny zájemce o členství v komoře je z tohoto bodu jednání nejdůležitější informace, že stejně, jako i v letech minulých, tak i letos bude novým členům, kteří se do KZ ZZS ČR zaregistrovali či zaregistrují od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015, počítána úhrada členského příspěvku i na rok 2016. Tito registrovaní tak budou následující členský příspěvek hradit až na rok 2017 s termínem úhrady do 28. 2. 2017.

Kontrola účetnictví proběhla bez závad. Hospodaření organizace nedoznalo v konečném součtu příjmů a výdajů proti pololetí větších změn. Ve třetím čtvrtletí byly příjmy a výdaje téměř identické. Už nyní je ale zřejmé, že v plánovaném rozpočtu roku 2015 pravděpodobně nebude naplněna část příjmů v oblasti předpokládaného výběru členských příspěvků.

 

Celé jednání skončilo po 18,00 hod.

 

 

Sigmund

 

 

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.