Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

6.4.2014 - Informace ze 6. konference a IX. Sněmu KZ ZZS ČR

09.04.2014

6.4.2014 - Informace ze 6. konference a IX. Sněmu KZ ZZS ČR

 

6. Odborná konference a

IX. Sněm KZ ZZS ČR už jsou minulostí

 

Ve dnech 28. 3. - 29. 3. 2014 proběhla v Hesperia Hotelu*** v  Olomouci dvoudenní akce KZ ZZS ČR, a sice 6. Odborná konference na téma „Problémy ZZS v ČR a hledání východisek“ spojená s jednáním delegátů IX. Sněmu Komory záchranářů ZZS České republiky, který byl letos sněmem volebním.

 

Letošní konferenci jsme svým zaměřením pojali od předchozích let v mnohém odlišně. Snažili jsme se pozvat několik velmi zajímavých hostů ze stran zřizovatelů ZZS, zaměstnavatelů ZZS, odborné společnosti, profesních organizací, legislativy a vzdělávacích institucí zabývajících se přípravou zdravotnických záchranářů a řidičů vozidel ZZS. Do každého bloku jsme si vyžádali jen několik prezentací a daleko více času než v letech minulých, a než bývá zvykem na obdobných konferencích, jsme vyčlenili na diskuze, které probíhaly ve formátu panelových diskuzí. Bylo skvělé, že čas vyčleněný diskuzím se nestal časem ticha, ale že byl diskuzí zcela naplněn a dokonce ani v některých případech nestačil. I z toho se dá dovodit, že jsme téma konference a hosty zvolili správně, protože účastníci konference s těmito hosty o problémech velmi živě diskutovali.

Drobnou vadou na kráse bylo, že na poslední chvíli zrušili svoji přislíbenou účast zástupci zákonodárců ze Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny PČR .

Letos je to deset let co ZZS v České republice prošly zatím poslední transformací a transformovaly se do čtrnácti krajských ZZS. Proto jsme se při přípravě konference a hledání nosného tématu domnívali, že nastala vhodná chvíle se po deseti letech zamyslet a prodiskutovat, jak se tato transformace podařila, jaké nám to přineslo výhody a nevýhody a s jakými problémy se ZZS stále potýkají a jak by se problémy daly řešit či eliminovat. Nosným tématem konference byly „Problémy ZZS v ČR a hledání východisek“. Abychom neřešili všechny problémy v jednom, byla konference rozdělena do čtyř bloků. Viz Program 6. odborné konference a IX. Sněmu KZ ZZS ČR.

 

V I D E O z TV

 

První blok - Problémy ZZS v ČR a postavení lékaře v systému ZZS ČR

První se svým sdělením vystoupil MUDr. Michael Fischer, který jako místopředseda Komise rady Asociace krajů ČR pro zdravotnictví nahradil za AK ČR původně nominovaného
MUDr. Jiřího Běhounka. Shrnul pohled zřizovatelů – krajů na transformaci ZZS, poukázal na finanční náročnost, která ze zřizování záchranné služby krajům plyne a vyčíslil průměrné náklady na provoz jednoho výjezdového stanoviště bez rozdílu typu a počtu posádek. Také poukázal na nedostatky v plynulosti a rovnoměrnosti financování ZZS zejména při čerpání prostředků z fondů EU.

Druhé sdělení v prvním bloku přednesl prezident KZ ZZS ČR Bc. Drahomír Sigmund, který se zaměřil na hlavní problémy, které ZZS za poslední období nejvíce trápí. Poukázal na vytíženost posádek RZP bez lékaře, poukázal na přenášení indikací na posádky RZP a na zastaralou a proto už nedostatečnou kvalifikační odbornou přípravu zdravotnických záchranářů v porovnání s nároky na ně v dnešní době kladenými. Sdělil, že dnes systém záchranné služby na nelékařích už de facto stojí, ale odborné přípravě a celoživotnímu vzdělávání není v tomto smyslu věnována patřičná pozornost a nejsou na přípravu a doškolování NLZP ze ZZS vyčleňovány dostatečné prostředky. U každého zmiňovaného problému nastínil, jak by se dal řešit, pokud by na takovém řešení panovala všeobecná shoda.

Třetí přednášky se ujal místopředseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky a ředitel ZZS KHK MUDr. Jiří Mašek. Ve svém sdělení shrnul hlavní úkoly ZZS, sdělil, že v současné době má ZZS v ČR 295 výjezdových stanovišť včetně LZS ze kterých vyjíždí/vzlétá 769 vozidel a 10 vrtulníků. Připomněl, že ZZS je jedinou složkou IZS, která má legislativou stanoven dojezdový limit (20 min.), ale zároveň dodal, že se jej ve velmi vysokém procentu daří dodržet. Zhodnotil, že ZZS je na velmi vysoké úrovni a měli bychom si našeho systému poskytování PNP vážit. Na číslech výjezdů k nejzávažnějším případům poukázal, že je potřeba i do budoucna zachovat v systému lékaře, zachovat systém kombinovaný. Za naprosto nejefektivnější způsob zapojení lékaře do PNP považuje MUDr. Mašek a AZZS ČR zapojení lékaře v systému Randez-vous. Doslova řekl:“NLZP ve vozidlech RZP spolu s lékaři v RV tvoří moderní systém poskytování PNP, pružnější a efektivnější, než dosavadní modely.“ Podle AZZS ČR je ideální, aby 1 RV posádka spolupracovala se 3 RZP posádkami.

Se čtvrtou a zároveň poslední přednáškou v I. bloku přednášek vystoupila předsedkyně OS UM a MK MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. Zamyslela se nad tím, zdali patří lékař na ZZS nebo spíše na oddělení urgentních příjmů anebo by bylo nejlepší mít lékaře UM v kombinované provázanosti. Dále přednesla požadavky na lékaře urgentní medicíny. V přehledné tabulce ukázala, jak se změnil charakter tísňových výzev v období 6 let. Zastavila se u paramedických systémů v zahraničí ve smyslu paramedici kontra lékaři nebo paramedici a lékaři. Ukázala možné systémy spolupráce lékařů a záchranářů a na přednosti jednotlivých povolání.

 

Druhý blok - Postavení zdravotnického záchranáře/všeobecné sestry

Druhý blok přednášek po obědě zahájil svým v pořadí druhým vystoupením prezident KZ ZZS ČR Bc. Drahomír Sigmund, který ve své prezentaci vysvětlil, proč zdravotnický záchranář v České republice nemá na růžích ustláno. Pojmenoval příčiny, důsledky i následky. Upozornil, že zdravotnický záchranář a všeobecná sestra jsou při výkonu profese v posádkách RZP jediné profese mezi nelékařskými profesemi, které poskytují zdravotní péči i u pacientů s nejtěžšími poruchami zdraví bez rozdílu věku pacienta mimo zdravotnické zařízení v terénu bez možnosti okamžité pomoci lékaře.

Poté vystoupila se svojí prezentací Mgr. Marinella Danosová. Ve své přednášce se zaměřila na rozdíly a nedostatky v kvalifikační přípravě zdravotnických záchranářů. Přehled rozdílů podpořila tabulkou, ve které přehledně shrnula rozvržení teoretické i praktické výuky a hlavní rozdíly mezi vyššími a vysokými školami. Vyslovila se pro sjednocení kvalifikační přípravy a úpravu osnov kvalifikačního vzdělávání zdravotnických záchranářů.

Třetí ve druhém bloku vystoupil Bc. Radomír Vlk, který představil specializační vzdělávání pro zdravotnické záchranáře v oboru Urgentní medicína. Představil jeho teoretickou část a ve větší míře se věnoval praktické části, ve které se splnění výkonů zaznamenává do logbooku. Poukázal na fakt, jak složité může být některé výkony v předepsaném počtu splnit. V závěru svého vystoupení se zamyslel nad uplatněním a postavením absolventů studia UM na záchranných službách.

Poslední přednáškou druhého bloku bylo vystoupení Mgr. Ondřeje Prudela. Svoji přednáškou s výstižným názvem „Na cvičišti, na bojišti“, přednesl svůj pohled a svoji zkušenost s rozdíly mezi přípravou a samotnou praxí po nástupu na ZZS, shrnul pocity začínajícího záchranáře v adaptačním procesu a nástrahy, které na něho v praxi čekaly a na které jej škola ani praxe na ZZS během školy nepřipravily.

 

Třetí blok - Postavení řidiče ZZS v systému ZZS, odborná příprava, název profese

Do třetího bloku jsme zařadili dvě sdělení. S prvním vystoupil Bc. Alan Ryba. Svoji prezentaci zahájil pohledem do historie profese řidiče u záchranné služby včetně dobově různých profesních kompetencí. Poté shrnul všemožné kurzy, které byly pro výkon povolání od počátku až po dnešní dobu k výkonu profese zapotřebí. Dále se zamyslel a dal k úvaze možnou změnu názvu profese, aby lépe vystihovala zdravotnické povolání, případně dal k úvaze zrušení kvalifikace a přechod činností řidiče ZZS na zdravotnické záchranáře.

Druhou přednášku přednesl Ing. David Machálek. Zamyslel se nad budoucností řidiče na ZZS. Na začátku přítomné seznámil se současným stavem a potom provedl shrnutí z reakcí, které se shromáždily na facebookovém profilu komory a na webu komory pod článkem, který řešil otázku jak dál nakládat s profesí řidiče na záchranných službách. Zdali brát v budoucnu zdravotnické záchranáře s malou řidičskou praxí nebo naopak sázet i nadále na zkušené řidiče s kurzem. Shrnul obecná pro a proti u jednotlivých modelů.

 

IV. blok -  Paradoxní situace

V první přednášce závěrečného bloku Bc. Ivana Rokosová rozebrala, jaké paradoxní situace mohou v současném systému obecně nastat. V úvodu nastínila jakousi statistiku počtu výjezdů posádek ZZS za posledních pět let v přepočtu na rok, měsíc, týden, den, hodinu atd. Z dat vyplynulo, že v každé minutě vyjedou v ČR téměř dvě posádky ZZS. Každý výjezd může nastat problém. Vyjmenovala oblasti, ve kterých mohou kolizní situace nastat a nastavila jakési zrcadlo ve vztahu kompetencí posádek RZP versus legislativa. Dále poukázala na vnímání posádek RZP laickou veřejností, praktickými lékaři a odborníky na cílových pracovištích, kde mají lékaři mnohdy veliký problém přebírat pacienta od nelékařského pracovníka posádky RZP.

S druhou přednáškou před posluchače předstoupil Mgr. Radek Benda. Popsal kazuistiku – výjezd posádky RZP, která byla vyslána na téměř banální případ drobného krvácení mladé ženy a nakonec se z toho vyklubala resuscitace těhotné Romky v pokročilém stádiu těhotenství v romském ghettu. Případ skončil smrtí postižené. Popsal všechny komplikace, důsledky a následky, které neshoda výzvy a potažmo špatně zvolený typ posádky přinesly.

Poslední přednáškou čtvrtého bloku ale i celé konference byla přednáška Pavla Lampy, DiS. Přítomným velmi zajímavým až svérázným přednesem na mnoha možných situacích ukázal, že operátorům ZOS vlastně všichni velmi často lžou. Lžou pacienti, příbuzní, náhodní volající, obvodní lékaři, lékaři z nemocnic a nakonec i členové výjezdových posádek. Tato velmi vtipná, ale na druhou stranu svým obsahem možná naopak velmi smutná přednáška byla příjemným zakončením celého přednáškového a diskusního maratonu.

 

Jednotlivé bloky byly prokládány v průměru hodinovými panelovými diskuzemi k problematice probírané v tom kterém bloku.

Celou konferenci a panelové diskuze s velkou bravurou a přehledem moderovala členka předsednictva Bc. Denisa Fertö, za což ji patří můj obdiv a veliké poděkování, protože úloha to nebyla vůbec jednoduchá a Denisa jako moderátorský laik to zvládla na jedničku s * .

 

První den po skončení konference byl jako každoročně zakončen společenským večerem s rautem a hudbou.

 

 FOTOGALERIE ze 6. odborné konference a společenského večera

 

Druhý den v sobotu bylo na programu jednání IX. Sněmu KZ ZZS ČR, který se řídil schváleným programem IX. Sněmu KZ ZZS ČR .

Po určení a navolení pracovních orgánů sněmu (viz. usnesení) přednesl prezident komory Bc. Drahomír Sigmund zprávu o činnosti za rok 2013 a uplynulé období.

Poté delegáti sněmu vyslechli a bez připomínek přijali zprávu o hospodaření za rok 2013. Plánovaný a schválený rozpočet na rok 2013 byl na stránce příjmů naplněn ve výši 108,89 %. Plánované příjmy byly překročeny téměř o devět procent. Z celkových příjmů bylo vyčerpáno pouze z 19,28%. Nikdy v minulosti k tak nízkému čerpání nedošlo. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že z velké míry to bylo dáno skutečností, že právě v roce 2013 jsme poprvé zpoplatnili účast na konferenci a sněmu a také jsme na konferenci umožnili účast nečlenům - samoplátcům. Z údajů je patrné, že vedení komory loni hospodařilo maximálně úsporně.

Protože se daří každoročně nějaké peníze ušetřit, založili jsme loni po sněmu v dubnu také spořicí účet s výhodnějším úrokem, na který ušetřené finanční prostředky komory ukládáme.

Následně byli delegáti seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2014. Rozpočet komory na rok 2014 byl letos bez dalších úprav delegáty sněmu přijat.

Po schválení rozpočtu na rok 2014 byla provedena kontrola plnění Usnesení delegátů VIII. Sněmu. Jediný bod usnesení byl vedením komory splněn.

Protože v letošním roce končil mandát členům předsednictva, pokračoval program sněmu volbou orgánů, konkrétně volbou prezidenta, viceprezidenta a členů předsednictva. Letos to bylo poprvé, kdy byly jednotlivé funkce voleny napřímo všemi delegáty.

Z voleb na období 2014 – 2017 vzešlo nové předsednictvo KZ ZZSČR v tomto složení:

 

Prezident:

Bc. Drahomír Sigmund

 

Viceprezident:

David Klouček, DiS.

 

Členové předsednictva:

Bc. Denisa Fertö, DiS.

Mgr. Martin Spurný

Bc. Vladimír Jarušek

 

Letitý viceprezident KZ ZZS ČR Mgr. Radek Benda už letos nekandidoval. Proto si dovolím ještě v této aktualitě Radkovi jako jednomu ze zakládajících členů poděkovat za práci na vzniku komory a zhotovení loga komory a jako letitému viceprezidentovi za práci, kterou po celou dobu ve funkci odváděl. Děkuji!

 

Dalším bodem programu sněmu bylo jednání o návrzích delegátů sněmu, které v průběhu jednání předložili návrhové komisi. Jediným návrhem byl návrh předsedkyně RKK KZ ZZS ČR Bc. Ivany Rokosové, která navrhla rozšíření předsednictva na sedm členů a navrhla dovolit ještě další dva členy předsednictva. Návrh nebyl přijat.

V rámci diskuze seznámil delegáty sněmu administrátor facebookového profilu komory Ing. David Machálek s profilem, příspěvky a návštěvností FB profilu.

 

Na závěr bylo přijato Usnesení IX. Sněmu KZ ZZS ČR

 

V závěru bych rád poděkoval všem, kteří se konference a sněmu účastnili. Ještě jednou děkuji těm, kteří měli aktivní účast a připravili si pro nás zajímavá sdělení. Samostatné poděkování patří Bc. Aleši Korandovi, který po celou dobu konference seděl u PC a obsluhoval přednášky a po celou dobu sněmu seděl u PC v roli zapisovatele. Další samostatné poděkování si zaslouží i Ondra Vrbický, DiS., který celou dvoudenní akci fotil. Zvláštní poděkování směřuji členu RKK Pavlu Lampovi, DiS., za zvládnutí administrativní části přípravy konference a sněmu, za vyrobení certifikátů, vizitek a grafického návrhu všech dokumentů. V neposlední řadě děkuji firmám Teleflex s.r.o., VBM lékařská technika, spol. s.r.o., Bella Bohemia s.r.o., B - Braun Medical s.r.o.,Lamipromed s.r.o. a Formed spol. s.r.o., za to, že pronájmem výstavního stánku naši dvoudenní akci finančně podpořili.

 

Na druhou stranu musím napsat, že mne mrzí tři věci .

1) Ačkoliv se jednalo o sněm volební, přihlásilo se na sněm z mého pohledu málo členů komory.

2) I z těch přihlášených, se nakonec ne všichni na jednání sněmu dostavili.

3) Že ti, kteří měli ambici se na sněmu o funkce ucházet, nenalezli dost odvahy k tomu, aby svůj úmysl s předstihem oznámili a prezentovali se na webu komory v připravené záložce určené volbám.

 

Připomenu, že příští rok bude mít KZ ZZS ČR 10 let od svého vzniku, že příští rok budeme pořádat výroční X. Sněm KZ ZZS ČR 2015. Věřím, že toto první dvouciferné výročí důstojně a v hojném počtu společně oslavíme.

 

FOTOGALERIE z IX. Sněmu KZ ZZS ČR

 

Sigmund

 

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.