Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

3. 4. 2013 - Zpráva z VIII. Sněm a 5. konference KZ ZZS ČR

03.04.2013

3. 4. 2013 - Zpráva z VIII. Sněm a 5. konference KZ ZZS ČRKomora záchranářů úspěšně zvládla další vzdělávací akci
Ve dnech 28. 3. - 29. 3. 2013 proběhla v Seminárním Hotelu Akademie*** na Hrubé Vodě u Olomouce dvoudenní akce KZ ZZS ČR, a sice 5. odborná konference spojená s jednáním delegátů VIII. Sněmu Komory záchranářů ZZS České republiky.

VIDEO z konferenceDíky skvěle odvedené práci organizačního výboru ve složení Bc. Drahomír Sigmund, Pavel Lampa, DiS., a Bc. Denisa Fertö, DiS. a za vynikající spolupráce s vedením a zaměstnanci hotelu, který byl opět celý uzavřen jen pro naši akci, proběhla celá dvoudenní akce v souladu s naplánovaným časovým harmonogramem.


Letošní konferenci, která probíhala v prvním dni a které se letos poprvé mohli účastnit i nečlenové komory, jsme tematicky zaměřili zejména na vzájemné lepší pochopení a ozřejmení odlišností činností a odpovědností jednotlivých profesí vykonávajících svoji profesi na ZZS (lékař, zdravotnický záchranář, řidič vozidla ZZS a operátor ZOS), aby mezi těmito profesemi došlo ke vzájemně lepšímu pochopení se a tím aby došlo k odstranění třecích ploch, které mnohdy naprosto zbytečně znepříjemňují práci nám všem. Dále jsme konferenci zaměřili na spolupráci s odděleními urgentního (akutního, centrálního) příjmu a jejich přínosu pro ZZS a v neposlední řadě na spolupráci posádek ZZS s dalšími složkami IZS.

Motto letošní konference znělo:
“Práce na ZZS z pohledu jednotlivých profesí,
z pohledu OUP a dalších složek IZSPrvní blok přednášek byl celý věnován pohledu na nedávnou mimořádnou událost ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde došlo k výbuchu plynu a následné destrukci velké části celého panelového domu. Tuto událost s pohledem na spolupráci složek IZS, práci záchranné služby i psychosociální pomoc na místě události jak pro zasažené tak pro zasahující nám přijeli prezentovat přímí účastníci zásahu. Jako první vystoupil záchranář ZZS a člen SDH FpR pan Pavel Schwarz, DiS. který na místo výbuchu dorazil už v prvních minutách po výbuchu jako člen sboru dobrovolných hasičů Frenštátu pod Radhoštěm a poté na místě události od sedmé hodiny ranní zasahoval jako zdravotnický záchranář v posádce RLP. Ještě na konferenci se mu o událostech a o osobním prožitku nemluvilo lehce.
Poté jej se svojí přednáškou vystřídal PhDr. Lukáš Humpl, klinický psycholog a mluvčí ZZS Moravskoslezského kraje v jedné osobě, který na místě události strávil také poměrně dlouhou dobu. Pan Humpl se ve svém sdělení zaměřil zejména na poskytování psychosociální pomoci zasaženým a zasahujícím. Obě přednášky byly velmi emotivní a my jsme byli rádi, že jsme je mohli slyšet jako první, protože od události uplynula velmi krátká doba a i z toho důvodu zatím na žádné jiné konferenci informace o této události nezazněly.

Druhý blok přednášek. První část byla vyhrazena významu oddělení urgentního příjmu pro záchrannou službu. Jako první se svojí prezentací vystoupila Bc. Michaela Gehrová, vrchní sestra OUP ve FN OL, která nám ve svém sdělení představila své oddělení.
Následovalo sdělení Bc. Petra Kříže, zdravotnického záchranáře ZZS OK, který pracuje i na OUP FN OL a díky tomu může dobře posoudit spolupráci mezi ZZS a OUP z pohledu obou stran.
V obou přenáškách zaznělo pro ZZS to nejpodstatnější, a tím je úzká spolupráce obou pracovišť a zjednodušení procesu směřování a předávání pacientů do zdravotnického zařízení. Zejména kolegové z Prahy a ze Středočeského kraje mohou nám Moravanům tuto spolupráci a veskrze bezproblémové předávání pacientů z terénu do zdravotnického zařízení v tom dobrém slova smyslu závidět. Zejména ZZS HMP a ZZS SČK si velmi často v médiích stěžují a (Pacient v ohrožení života? Nemocnice licitují.), že zdravotnická zařízení v jejich oblastech nejsou ochotna přijímat pacienty od ZZS.

Druhý blok před obědem zakončil svojí, jak už bývá zvykem velmi povedenou přednáškou MUDr. Jiří Franz, lékař ZZS HMP. V závěru svého sdělení dokonce vyslovil upřímnou pochvalu a uznání práci Komory záchranářů, čehož si velmi vážíme. Sám se podivil, že i přes vše užitečné, co naše organizace pro nelékařské pracovníky ZZS a pro studenty oboru zdravotnický záchranář za osm let od vzniku udělala, není o členství mezi záchranáři větší zájem.

Třetí blok přednášek. Přednášky v úvodu třetího bloku ukázaly, že častokrát věci nejsou tak, jak si myslíme, že by být měly a že to někdy může mít fatální následky. První sdělení Pavla Lampy, DiS., operátora KZOS ZZS OK, na autentických nahrávkách ukázalo, jak těžkou pozici mají operátoři zdravotnického operačního střediska, když se na základě dostupných telefonických informací musí rozhodnout, oč v místě události pravděpodobně jde a jaký typ posádky a zdali vyslat. Každý jsme si tak mohli na základě poslechu hovorů vyzkoušet, zdali bychom na základě dostupných informací byli schopni rozhodnout správně. Co jsme zjistili? Že nebyli!
Následovala přednáška Bc. Lenky Santlerové, záchranářky ze ZZS ZK. Obeznámila nás s kazuistikou, kdy jako členka posádky RZP byla vyslána na zdánlivě snadný výjezd k mladému šestadvacetiletému muži se zvýšenou teplotou, který po naložení pacienta přešel do KPR, přivolání RLP a následné smrti.
Průběh předchozí kazuistiky nás vedl k tomu, že jsme v návaznosti jako další zařadili prezentaci Mgr. Petra Matoucha, ve které nám i na pěkném a vtipném instruktážním videu ukázal, jak by měla KPR v posádce RZP vypadat. Jak je důležité správné rozmístění materiálu a pomůcek, rozdělení rolí a činností a souhra zachránců.
Po ukázce KPR v RZP vystoupila Bc. Helena Suchá, DiS. za ZZS UK, která nám pověděla o nesrmtelnosti povolání operátora zdravotnického operačního střediska.
Bc. Martin Machala, DiS. pracuje nejen jako zdravotnický záchranář, ale i jako řidič vozidla ZZS. Proto nám mohl ve své přednášce přiblížit rozdílnost obou pohledů. Jak to na směně a na výjezdu vidí z pozice řidiče a jak z pohledu záchranáře. Které pohledy mají obě profese stejné a které odlišné.
Na Martina Machalu navázala Mgr. Marinella Danosová, DiS. z fakulty zdravotních věd UP OL. Jako dlouholetá vyučující mohla přinést pohled školy a jednotlivých studentů na praxe studentů zdravotnického záchranáře na záchranných službách. Každý z nás si po jejím sdělení mohl sám pro sebe zodpovědět otázku, jestli se studentům na praxi věnuje natolik, aby si studenti z praxe něco pozitivního odnesli.

Čtvrtý blok přednášek byl v úvodu vyhrazen dalším složkám IZS. Nejdřív nás inspektor PO HZS MSK pan nprap. Dalibor Palička seznámil se složením, vybavením a možnostmi vyhledávacích týmů. Jsem přesvědčen, že nejen pro mne byla velmi zdařilá přednáška nadmíru zajímavá.
Následovala přednáška Aleše Dvořáka, vedoucího psovodů MP Ostrava, která pojednávala o možnostech kynologického týmu.
Na kynology navázala Ivana Rokosová, DiS., která představila práci studentů bakalářského oboru SPLTRS při LF OU, kteří jsou z majoritní části členy IZS a vytvořili projekt připomínající cvičení složek IZS, ale pointa byla v tom, že si role vyměnili. Cílem nebylo provést zásah co nejsprávněji, i když se o to všichni snažili, ale zaměření se na prožitek a vnímání emocí v netradičních rolích.
Závěr bloku patřil Bc. Denise Fertö, DiS.. Opravdu se velmi výstižně představila práci operátora zdravotnického operačního střediska, aby členům výjezdových posádek dokázala, že práce na ZOS je velmi náročná, rozmanitá, odpovědná a že operátoři ani zdaleka nejsou jen „cvičené opice“, jak si posádky často myslí.

Závěrečný pátý blok přednášek přinesl také velmi mnoho zajímavých, potřebných a důležitých informací. Mgr. Radek Benda ve své přednášce představil soukromou záchrannou službu Asociaci samaritánů České republiky, která letos slaví už 20 let od svého založení a dále přítomné seznámil s prací inspektora provozu ZZS. V Praze inspektora provozu ZZS znají, ale pro účastníky konference z ostatních krajů byla tato informace o náplni inspektora nová.
Na Radka Bendu navázal Bc. Aleš Koranda z letecké ZZS v Olomouci, který přítomné seznámil s odlišnostmi LZS a vysvětlil a prakticky ukázal na odlišnosti ve spolupráci pozemní ZZS s leteckou ZZS. Jak jsou pro LZS důležité naprosté maličkosti, které se mohou pro pozemní posádku na první pohled zdát bagatelní.
Je velmi dobře, že KZ ZZS ČR má ve svých řadách také Bc. Radomíra Vlka, který pracuje na ZZS HMP a mimo jiné aktivity pracuje i v jeho vzdělávacím středisku, kde se podílí na přípravě a výuce záchranářů ve specializačním vzdělávání pro zdravotnické záchranáře – Urgentní medicína. Ve své přednášce se zaměřil právě na seznámení přítomných s tímto specializačním vzděláváním. Měli jsme tak možnost slyšet vše na vlastní uši od osoby v této věci nejpovolanější.
Konferenci uzavřel svojí přednáškou Mgr. et Bc. Pavel Böhm. Připravil si sdělení ohledně krizové připravenosti záchranných služeb, kterou od loňského roku zcela nově upravuje legislativa.

Na celé konferenci bylo možno shledat hned několik zásadních pozitiv, které se na odborných konferencích podobného typu ne vždy vidí.

1) Přednášky měly velmi dobrou a z velké míry dokonce až vynikající úroveň.
2) Sál byl na všechny přednášky naprosto plný a to i na začátcích a koncích jednotlivých bloků.
3) Přednášející v drtivé většině dodrželi časovou dotaci.
4) Po každém bloku přednášek nenastalo obvyklé ticho a úprk na cigaretu a občerstvení, ale naopak se rozběhla diskuze, že vyčleněná čtvrthodina pro diskuzi na závěr každého bloku byla naprosto hraniční a některé bloky by potřebovaly čas určený k diskuzi prodloužit.

FOTO: 5. odborná konference KZ ZZS ČR

První den konference byl zakončen, jak už každoročně bývá zvykem, společenským večerem.

FOTO: Společenský večer po 5. odborné konferenci

Druhý den v pátek od deváté hodiny ranní proběhlo jednání VIII. Sněmu KZ ZZS ČR, který se řídil schváleným programem.

Po navolení pracovních orgánů sněmu přednesl prezident komory Bc. Drahomír Sigmund zprávu o činnosti za rok 2012 a uplynulé období.
Poté delegáti sněmu vyslechli a bez připomínek přijali zprávu o hospodaření za rok 2012. Plánovaný a schválený rozpočet na rok 2012 byl vyčerpán pouze z 48,27%, zbytek financí se podařilo ušetřit na účtech komory pro následující přepokládané hubené roky. I to svědčí o skutečnosti, že vedení komory se skutečně každoročně snaží o co nejefektivnější a úsporně zaměřené hospodaření. Daňové přiznání za rok 2012 bylo v termínu podáno.
Následně byli delegáti seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2013. Rozpočet komory na rok 2013 byl po kratší rozpravě bez podaných návrhů změn hlasováním aklamací přijat.

Následovala diskuze nad přípravou nového zákona o nelékařských povoláních (NLZP), jehož hlavními změnami mají být zrušení odborného dohledu u všech kategorií NLZP, sjednocení vzdělávání u jednotlivých profesí na jednu úroveň, zrušení současného kreditního systému včetně registrací u MZ ČR a jeho nahrazení systémem dokládání celoživotního vzdělávání (CŽV) u zaměstnavatele v zákonem stanovených minimálních ročních hodinových limitech a zjednodušení prováděcí vyhlášky o činnostech jednotlivých profesí NLZP.
Delegáti byli také informováni, že KZ ZZS ČR zaslala ve stanoveném termínu připomínky jak k zákonu o NLZP, tak k vyhlášce o činnostech. Dále se delegáti dozvěděli o průběhu a výsledcích prvního jednání zástupců KZ ZZS ČR Bc. Drahomíra Sigmunda a Bc. Denisy Fertö, DiS. na MZ ČR k této problematice, které proběhlo dne 7. 3. 2013. V jeho začátku se projednávaly změny do zákona. Na této části jednání byly nejdůležitější dvě věci. Zaprvé, abychom na ZZS udrželi i po příchodu nového zákona o NLZP všeobecné sestry, které na ZZS přišly před účinností nového zákona. Nový zákon už s všeobecnými sestrami na ZZS nepočítá. I kvůli tomu, že nové specializační vzdělávání všeobecných sester, které je v platnosti od roku 2011už všeobecné sestry na práci v PNP nepřipravuje. Zadruhé už MZ ČR ve svém návrhu nepočítalo se zdravotnickými záchranáři na odděleních ARO a urgentního (akutního) příjmu. Na zmíněném jednání se zástupcům komory podařilo přesvědčit MZ ČR, aby pro zdravotnické záchranáře zachovalo možnost výkonu povolání na OUP. Při dalších jednáních se pokusíme udržet i ARO. Zde to bude ale daleko obtížnější, ne-li nemožné. Bude úspěch, pokud se nám podaří pro ZZ udržet ARO alespoň v přechodných ustanoveních pro záchranáře, kteří na ARO budou před platností nového zákona zaměstnáni.
V druhé části se jednalo o nastavení činností pro ZZ, ZZ pro UM, řidiče DNR a řidiče ZZS do nové prováděcí vyhlášky o činnostech. Kostra je hotová a nyní společně s UNP dolaďujeme detaily tak, abychom mohli po vzájemném odsouhlasení předat materiál na MZ ČR.

Poté následovala diskuze o návrzích delegátů, jak byly předloženy návrhové komisi.


Na závěr sněmu bylo delegáty přijato Usnesení z VIII. Sněmu KZ ZZS ČR.

Těsně před obědem bylo jednání VIII. Sněmu KZ ZZS ČR ukončeno. Po obědě se mohli delegáti sněmu rozjet do svých domovů.

FOTO: VIII. Sněm KZ ZZS ČR
Podělte se prosím se svými zážitky a postřehy z konference a sněmu
s ostatními buď v diskuzi, nebo
v rychlém komentáři hned pod tímto příspěvkem.Fotogalerie pohromadě

FOTO: 5. odborná konference KZ ZZS ČR

FOTO: Společenský večer po 5. odborné konferenci

FOTO: VIII. Sněm KZ ZZS ČR

Sigmund
Komentáře k článku
  • mariaF Reagovat 06.04.2013
    dakujem za perfektnú konferenciu, opat ani tento rok nesklamala, som velmi rada, ze som tam bola, dakujem

    mariaF Kosmalyova
    www.nemcina-155.webnode.cz

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.