Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

2. 5. 2013 Co KZ ZZS ČR za osm let své existence dokázala

02.05.2013

2. 5. 2013 Co KZ ZZS ČR za osm let své existence dokázala

Co KZ ZZS ČR za osm let své existence
pro nelékařské zdravotnické pracovníky ze ZZS, pro zdravotnické záchranáře a
studenty oboru zdravotnický záchranář udělala?

Vážené kolegyně a vážení kolegové,


dovolujeme si vám výčtem dvaceti vybraných bodů ukázat, co všechno Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky nejen pro své členy, ale zejména pro vás všechny udělala.


1) KZ ZZS ČR svým vznikem v roce 2005 umožnila všeobecným sestrám, zdravotnickým záchranářům a řidičům ZZS ze záchranných služeb, dále zdravotnickým záchranářům pracujícím v nemocnicích a studentům oboru zdravotnický záchranář sdružit se v jedné profesní organizaci a tím si spravovat své profesní věci samostatně. Do té doby naše profese žádnou profesní organizaci neměly a proto o našich profesích a legislativě nám určené rozhodovali lidé, kteří o výkonu našich profesí neměli optimální povědomí a proto ani legislativa nemohla odpovídat potřebám našich profesí.

2) KZ ZZS ČR umožnila a umožňuje výše uvedeným profesím se navzájem poznávat na akcích naši organizace a vyměňovat si mezi členy postřehy, poznatky a zkušenosti z různých ZZS. Možná se tento bod nejeví nějak objevně, ale my v komoře jsme přesvědčeni, že jeho význam je mnohými jen nedoceněn a považujeme jej za velmi důležitý.

3) KZ ZZS ČR od roku 2009 pořádá pro své členy každoročně vzdělávací akci typu odborná konference nebo mezinárodní kongres. Umožňuje tím možnost celoživotního vzdělávání (CŽV) nejen všeobecným sestrám a zdravotnickým záchranářům, ale například i řidičům vozidel ZZS, kterým se v rámci CŽV moc vzdělávacích akcí nevěnuje.

4) KZ ZZS ČR pro vás provozuje webové stránky, které vám umožňují sledovat dění na záchranných službách a ve zdravotnictví, kde naleznete potřebnou legislativu a kde se můžete v diskuzích vyjadřovat k různým tématům. O vysoké úrovni našich webových stránek svědčí i skutečnost, že od roku 2010 jsou na žádost Národní knihovny ČR archivovány jako součást státního kulturního dědictví.

5) KZ ZZS ČR vyhlásila finanční sbírku „Naučme se pomáhat sami sobě“ pro kolegyni ze ZZS Jihočeského kraje ze stanoviště v Táboře, která po nehodě sanitního vozidla zůstala ochrnuta. V této sbírce, do které se zapojili také studenti škol, se vybrala solidní částka 118.520,- Kč.

6) KZ ZZS ČR během svého osmiletého působení navázala smluvní partnerskou spolupráci s Ochranou obyvatel (OO), Czech Association of Combat Medics (CACM), časopisem RESCUE report a časopisem Florence. Spolupráce s CACM členům komory přináší i možnost účasti na jimi pořádaných vzdělávacích akcích, spolupráce s časopisy členům komory přináší možnost publikační činnosti a zlevněné předplatné.

7) KZ ZZS ČR je od roku 2007 oprávněna vydávat souhlasná stanoviska ke vzdělávacím akcím zařazeným do systému celoživotního vzdělávání (CŽV) pro naše profese. Za tu dobu vydala na 216 souhlasných stanovisek ke vzdělávacím akcím a přispěla tím k CŽV nejen našim členům, ale i tisícům našich kolegů a kolegyň.

8) KZ ZZS ČR v roku 2007 zajistila a garantovala pro ZZS HMP celý program sekce NLZP při třídenní konferenci k 150. výročí vzniku záchranné služby na území hl. města Prahy. Byla to v té době jedna z mála konferencí, která měla část společného programu pro lékaře a NLZP a poté dva sály pro souběžný program sekce lékařů a sekce NLZP. Toto se podařilo právě i díky KZ ZZS ČR a vynikající spolupráci s ředitelem tehdy ÚSZS HMP MUDr. Zdeňkem Schwarzem. Tam jsme si prvně vyzkoušeli, že jsme schopni zvládnout zajištění programu po odborné stránce a tak jsme v roku 2009 přidali i stránku organizační a uspořádali svoji první vlastní odbornou konferenci.

9) KZ ZZS ČR se od svého vniku aktivně podílela na všech legislativních změnách spojených s výkonem povolání NLZP a zdravotnických záchranných služeb takovým způsobem, aby změny v novelách lépe odpovídaly výkonům našich povolání a potřebám našich profesí. Tím přispívá ke zkvalitnění a optimalizaci legislativy spojené s našimi profesemi a vylučuje, aby o našich povoláních rozhodovali lékaři, úředníci a nelékaři jiných profesí, kteří toho o naší práci moc nevědí a ani ze své podstaty vědět nemohou.

10) KZ ZZS ČR se zasadila o to, aby byl úpravou novely zákona č. 96/2004 Sb. od roku 2008 výkon profese zdravotnického záchranáře rozšířen o anesteziologicko-resuscitační oddělení. Tímto krokem zvýšila možnost získání zaměstnání zdravotnickým záchranářům ve svém oboru řádově o stovky pracovních míst.

11) KZ ZZS ČR přišla v roce 2007 jako první s vizí potřeby specializačního vzdělávání pro zdravotnické záchranáře. Touto myšlenkou připravila půdu pro vznik specializačního vzdělávání zdravotnickým záchranářům.

12) KZ ZZS ČR má od roku 2008 svého člena v Akreditační komisi MZ ČR. Máme tak možnost kontrolovat a eliminovat vzdělavatele, kteří žádají o akreditaci pro vzdělávání našich profesí.

13) KZ ZZS ČR se snažila společně s dalšími zainteresovanými subjekty prosadit v letech 2007 a 2008 sociální program do tehdy připravovaného zákona o záchranné službě. Nejednalo se o torzo, které je v zákoně dnes. Tehdy se jednalo také o výsluhách, ozdravných pobytech atd.

14) KZ ZZS ČR v roce 2010 ve spolupráci s UNP připravila osnovy specializačního vzdělávání pro zdravotnické záchranáře v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA a soubor nových kompetencí pro její absolventy do vyhlášky o činnostech. Ve věstníku vyšel v roce 2011. Umožnila tak zdravotnickým záchranářům další profesní růst.

15) KZ ZZS ČR v roce 2010 ve spolupráci s UNP připravila nové osnovy pro Akreditovaný kvalifikační kurz Řidič vozidla ZZS. Ve věstníku vyšel v roce 2011. Tímto snížila hodinovou dotaci původních osnov ze 780 hodin na 600 hodin. Došlo tím ke zkrácení a zlevnění kurzu a díky lepším osnovám přispěla i ke zkvalitnění kvalifikačního vzdělávání řidičů vozidel ZZS.

16) KZ ZZS ČR podpořila při další novelizaci zákona č. 96/2004 Sb. platné od dubna 2011 odstranění generální indikace lékaře, zubního lékaře a farmaceuta k činnostem nás NLZP. Naše povolání se tak stala více svobodná. Dále KZ ZZS ČR podpořila prodloužení registrace k výkonu povolání NLZP bez odborného dohledu z 6 na 10 let a zlevnění registrace z 600,- Kč na 100,- Kč. Tím umožnila zlevnění registrace všem NLZP.

17) KZ ZZS ČR navrhla při novelizaci zákona č. 96/2004 Sb. platné od dubna 2011 vložení ustanovení do § 18 které praví, že odbornou způsobilost zdravotnického záchranáře získává automaticky také všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v intenzivní péči, která ve výjezdových skupinách na ZZS odpracuje nejméně v rozsahu poloviny týdenní pracovní doby 5 let v posledních šesti letech. Tímto krokem se podařilo sjednotit kompetence všeobecných sester a zdravotnických záchranářů na záchranné službě a všeobecným sestrám ze ZZS toto ustanovení umožňuje studium specializace zdravotnického záchranáře pro urgentní medicínu. Dále §29 ods. 2 a) rozšířila zdravotnickému záchranáři možnost dalšího zaměstnání v nemocnicích získáním automatické odborné způsobilosti v oboru praktická sestra. Rozšířila zdravotnickým záchranářům možnost uplatnění na pracovním trhu.

18) KZ ZZS ČR ve spolupráci s UNP připravila a prosadila při novelizaci vyhlášky č. 424/2004 Sb. o činnostech NLZP, kterou nyní známe pod č. 55/2011 Sb. platné od března 2011 výrazné změny v kompetencích zdravotnických záchranářů. Jmenovitě - možnost výkonu činností na zdravotnickém operačním středisku, možnost zahájit a provádět KPR bez indikace, včetně defibrilace, po zajištění žilního vstupu možnost bez indikace aplikovat krystaloidní roztoky, při naměřené hypoglykémii možnost bez indikace aplikovat glukózu, provádět neodkladné výkony v rámci porodu, na základě indikace možnost zajistit DC dostupnými prostředky a vést přístrojovou ventilaci a opět na základě indikace možnost zajistit intraoseální vstup. Tato úprava přinesla zdravotnickým záchranářům dvě velmi podstatné a zásadní změny. První změnou bylo rozšíření kompetencí o výkon profese na zdravotnickém operačním středisku, kde do této úpravy mohly vykonávat činnosti pouze všeobecné sestry se specializací. Druhou změnou, rozšířením, přesunutím a lepším nastavením kompetencí získali zdravotničtí záchranáři lepší oporu v legislativě pro každodenní výkon činností na ZZS v posádkách RZP.

19) KZ ZZS ČR v roce 2011 podpořila při novelizaci Nařízení vlády č. 184/2004 Sb. o výši úhrad za zkoušky změnu v novém Nařízení vlády č. 225/2011 Sb. o výši úhrad, návrh na podstatné snížení úhrad za jednotlivé zkoušky a za jejich případné opakování. Velmi výrazně tím přispěla ke snížení poplatků a k ušetření financí všem NLZP.

20) KZ ZZS ČR má od roku 2012 jmenované ministrem zdravotnictví své tři členy v atestační komisi pro obor URGENTNÍ MEDICÍNA. Až budou atestovat zdravotničtí záchranáři v tomto oboru, nebudou v komisi sedět lidé, kteří se v naší problematice neorientují, ale lidé ze záchranek, kteří slouží ve výjezdových posádkách zdravotnické záchranné služby.


V současnosti KZ ZZS ČR aktivně sleduje dva základní cíle, které spolu v některých oblastech úzce souvisí. Tím prvním cílem je připomínkování a nastavení parametrů připravovaného zcela nového zákona o nelékařských zdravotnických povoláních (NLZP) a jeho prováděcích vyhlášek, které jsou pro nás všechny a pro výkon našich profesí naprosto nejdůležitější.
Druhým cílem je snaha v zabránění vzniku připravované jedné velké komory pro všechny NLZP ze zákona, u které není ani tak důležité, zdali by v ní ze zákona bylo nebo nebylo povinné členství. Daleko důležitější je fakt, že bychom se u této organizace museli všichni ze zákona každoročně opakovaně za poplatek (plánované rozmezí cca 1500,- až 2500,- Kč) registrovat pro výkon povolání zdravotnického pracovníka. Bez této registrace by nikdo z nás svoji profesi vykonávat nemohl.


Závěrem bychom vás rádi vyzvali a požádali vás, abyste se k nám přidali a registrovali se do KZ ZZS ČR. Pomůžete nám tím i nadále aktivně hájit VAŠE profesní zájmy, a tedy profesní zájmy, nás všech.

Vedení KZ ZZS ČR

Materiál ke stažení v pdf.Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.