Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

16. 10. 2014 - Zasedalo vedení KZ ZZS ČR

21.10.2014

16. 10. 2014 - Zasedalo vedení KZ ZZS ČR

 

Informace z 13. zasedání vedení

KZ ZZS ČR

 

Ve čtvrtek 16. 10. 2014 proběhlo v IX. Sněmu KZ ZZS ČR nově zvolených členů předsednictva a dva členové z tříčlenné RKK. Předsedkyně RKK Bc. Ivana Rokosová se ze zdravotních důvodů musela omluvit.

Začátek jednání byl z důvodu dojezdu členů z Moravy a i z důvodu propustnosti opravované dálnice D1 stanoven až na třináctou hodinu a celé jednání trvalo do 19,30 hodin. I to byl důvod, proč jsme jednání už předem plánovali jako dvoudenní s ubytováním. Druhý den před odjezdem, jsme chtěli pěším výšlapem pokořit nedalekou horu Říp. Pro nepřízeň klimatických podmínek jsme od záměru nakonec museli upustit .

Zasedání vedení KZ ZZS ČR se řídilo programem zasedání vedení , jehož návrh byl po zahájení a prodiskutování programu jednohlasně schválen.

Poté přišly na řadu další body schváleného programu. S některými z nich si vás dovolím, jak bývá zvykem, seznámit podrobněji.

 

Bod 4) Vyhodnocení dvouletého provozu platební brány PAY-U na webu komory

Při zřizování platební brány byla představa vedení komory původně taková, že nejen členové, ale i ostatní zdravotníci by mohli touto cestou platit za e-learningové vzdělávání ve virtuální učebně. Než se podařilo vše dojednat, připravit pro bránu prostředí na webu apod., tak se od e-learningu na webu komory upustilo a my jsme pro platební bránu začali hledat nové využití, které v současné době spočívá v tom, že přes bránu lze platit členské příspěvky, platby za vzdělávací akce (konference) včetně ubytování, společenského večera apod., sponzoring, souhlasná stanoviska a další. Pokud by někdo z členů komory měl nějaký návrh pro další využití platební brány, uvítáme, pokud nám svůj nápad napíše do emailu Info@komorazachranaru.cz

Člen RKK Bc. Pavel Lampa, připravil pro členy vedení komory souhrnnou zprávu o využívání platební brány v měsíčním členění dle druhů plateb za každý rok zvlášť. Společně s Bc. Sigmundem vyčíslili i dosavadní náklady na zřízení a provoz platební brány. Nejvíc plateb přes tuto bránu v obou letech proběhlo v prvním Q roku, kdy byla brána využívána zejména pro platbu členských příspěvků, ale také pro platby spojené s účastí na konferenci a sněmu. V roce 2013 a 2014 byly odborné konference vždy po 1. březnu otevřeny i pro nečleny komory (do 28. 2. měli přednostní právo účasti členové KZ ZZS ČR). Nakonec cca 1/3 účastníků konferencí byla z řad nečlenů a tito všichni využili k rychlé úhradě konference právě platební bránu, což organizátorům akce ulehčovalo práci při kontrole plateb a potvrzení účasti.

Vedení komory se jednomyslně shodlo, že platební bránu ponechá i pro příští rok a správcem brány PAY-U bude i nadále člen RKK Bc. Pavel Lampa.

 

Bod 5) Příprava X. Sněmu KZ ZZS ČR se 7. odbornou konferencí

X. Sněm KZ ZZS ČR se 7. odbornou konferencí plánujeme příští rok jako jednodenní akci na pátek 27. 3. 2015 s předpokládaným zahájením 9,30 až 10, 00 hodin. Místo konání ještě není známo a sdělíme jej nejpozději v aktualitě oznámení konání sněmu. Nicméně plánované datum bychom chtěli dodržet a tak všechny členy KZ ZZS ČR žádáme, aby si již teď toto datum zapsali do svých diářů a pokusili se na pracovištích a ve školách vyjednat volno k účasti na akci, která bude po nezbytných formalitách jednání sněmu víceméně pojata jako oslava 10. výročí založení KZ ZZS ČR . Po sněmu plánujeme krátkou konferenci a po konferenci společenský večer, který by měl svoji kvalitou nejen občerstvení ale i programu předčít všechny dosavadní. Jednodenní formu jsme zvolili i z toho důvodu, abychom se večer mohli bavit bez omezení a nemuseli ráno vstávat na sněm .

X. Sněm KZ ZZS ČR

a) X. volební Sněm KZ ZZS ČR se bude konat v pátek 27. 3. 2015 s předpokládaným zahájením v 9,30 hodin.

b) Místo konání bude upřesněno v dostatečném předstihu.

c) Volba orgánů  - příští rok se budou volit na standardní volební období tří let předseda RKK a dva členové RKK

d) Stejně jako letos předsednictvo, tak i příští rok budou delegáti volit Revizní a kontrolní komisi poprvé podle nového volebního řádu, jako jednotlivé orgány zvlášť. Prvně budou volit zvlášť předsedu RKK a následně další členy RKK.

e) Pro představení kandidátů – uchazečů o některou z funkcí je na webu komory zřízena samostatná červená záložka s názvem VOLBY 2015. Zde mají uchazeči o jednotlivé posty možnost se prezentovat, možnost vložit svoji fotografii, životopis, napsat své představy apod. Je tam také možnost vkládání rychlého komentáře (jako pod aktualitami), dotazu a reakce v podobě odpovědi atd.

f) Na zasedání vedení komory se současná předsedkyně RKK a oba členové RKK rozhodli, že příští rok nebudou kandidovat na své současné funkce a že dají prostor dalším zájemcům z řad členů komory ucházet se o uvolněné funkce. I z tohoto důvodu členy komory vybízím v tomto směru k aktivitě!!!

7. odborná konference

a) 7. odborná konference na téma 10 LET S VÁMI A PRO VÁS aneb Budoucnost záchranářů je v komoře proběhne po skončení programu X. Sněmu KZ ZZS ČR s předpokládaným zahájením ve 14,00 hodin.

b) Místo konání bude upřesněno v dostatečném předstihu.

c) Kapacitu jsme předběžně stanovili na 120 osob s tím, že příští rok akce nebude otevřena pro nečleny komory. Proto, kdo má zájem se slavnostní akce zúčastnit a ještě není členem KZ ZZS ČR, může ke vstupu do komory využít právě posledních dvou měsíců letošního roku, kdy registrační příspěvek platí i jako členský příspěvek pro rok 2015 – viz bod 9 b).

d) Cena za účast na sněmu a konferenci je předběžně stanovena na 350,- Kč + nocležné se snídaní (dle počtu nocí) – (delegáti budou mít v ceně 350,- Kč – jmenovku, blok, propisovací pero, dárek, 2 x coffeebreak, 1 x oběd a společenský večer s rautem, hotelové služby). Z výčtu je patrné, že poplatek opět zdaleka nepokryje skutečné náklady a členové komory budou mít opět velkou část nákladů dotovaných z prostředků komory.  

e) Přednášející (vyžádané přednášky) nehradí konferenční poplatky!!! (jen ubytování dle počtu nocí)

f) Pro registraci účastníků bude zveřejněna emailová adresa, která bude sloužit výhradně pro registraci na tuto akci.

g) Akce bude ohodnocena kredity pro celoživotní vzdělávání.

 

Bod 6) Připomínky a práce KZ ZZS ČR na přípravě legislativy

V oblasti legislativy se více jak rok v našem oboru nic neodehrálo. Komora záchranářů v druhém pololetí roku 2012 zapracovala a odeslala připomínky jak k připravovanému novému zákonu o nelékařských povoláních, tak k jeho prováděcím vyhláškám, zejména pak k vyhlášce o činnostech. Velikým úspěchem v té době bylo, že ministerstvo i na základě zásadního nesouhlasu KZ ZZS ČR upustilo od zamýšleného zrušení vyhlášky o činnostech NLZP. KZ ZZS ČR od prvopočátku tento záměr kritizovala a byla proti. Na základě přehodnoceného úmyslu ale bylo nutné vyhlášku o činnostech předělat.  Jednak aby odpovídala chystanému zákonu, ale také aby se zjednodušila a sjednotilo se názvosloví a pojmosloví. K vyhlášce proběhlo na MZ ČR jednání, kterého se za KZ ZZS ČR účastnil prezident komory Bc. Drahomír Sigmund a členka předsednictva Bc. Denisa Fertö, kde ve spolupráci se zástupci UNP a zástupci MZ ČR po dlouhém jednání našli shodu nad činnostmi pro profese řidiče DNR, řidiče ZZS, zdravotnického záchranáře a zdravotnického záchranáře pro urgentní medicínu. Opět to bylo o každém slůvku, spojce, předložce u každé jedné kompetence. Jednání na MZ ČR předcházela velmi důsledná a důkladná příprava.

Potom přišel pád Nečasovy vlády a poté vláda přechodná, která se problematice dále nevěnovala. Od letošního jara máme informace, že současné vedení MZ ČR chce v přípravě novely zákona o NLZP a jeho prováděcích vyhlášek opět pokračovat. Pokud jen drobně upraví původní návrh, máme něco nadpracováno. Pokud ne a nové vedení resortu připraví nové vize a nový materiál, začneme studovat, připomínkovat a tvořit nanovo.

 

Bod 9) Návrhy členů vedení k chodu komory

Zde se zmíním alespoň o třech chystaných věcech:

a) Viceprezident komory David Klouček přišel s tím, že ve spolupráci s odborníky na danou problematiku připraví dotazníkovou anketu pro NLZP ze ZZS. Cílem průzkumu v naší profesní skupině je dát nám – vedení KZ ZZS ČR jakési vodítko, co zlepšit, co zhoršit, co změnit, jak dál apod. Vzhledem k tomu, že příští rok bude KZ ZZS ČR slavit 10. výročí založení, mohl by to být dobrý pomocný nástroj pro vyhodnocení let uplynulých a hledání změn, poslání a cílů pro léta nadcházející.

b) Vedení komory stejně jako v letech minulých odsouhlasilo, že nově registrovaným členům, kteří se do KZ ZZS ČR zaregistrují po 1. listopadu 2014, bude platba členského příspěvku platit i na rok 2015.

c) Člen vedení komory Bc. Vladimír Jarušek navrhl upravit sponzorský řád komory ve smyslu snížení částek k současné hospodářsko-společenské situaci. Jako důvod uvedl, že se KZ ZZS ČR už dva roky za sebou nepodařilo získat generálního a hlavního sponzora. Návrh byl členy vedení přijat. Prezident komory připraví upravený návrh a zašle členům vedení komory k připomínkám.

 

Bod 10) Spolupráce KZ ZZS ČR na projektu GIS BS

Jak jsem už informoval v aktualitě 13. 10. 2014, oslovilo nás Ministerstvo vnitra České republiky pro spolupráci na projektu „Geoinformatika jako nástroj pro podporu integrované činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu. Geografické informační systémy pro bezpečnost státu (GIS BS)

Cílem výzkumného projektu je vypracování návrhu jednotné geoinformační platformy určené pro všechny bezpečnostní a záchranné složky státu, včetně definování technických a technologických standardů, za účelem dosažení interoperability, integrace a nastavení pravidel správy prostorových dat z oblasti bezpečnosti státu (vytváření, verifikace, sdílení, aktualizace, zpracování, vizualizace a interpretace).

Tato platforma by měla být zastřešující vrstvou, která si klade za cíl propojovat a integrovat subsystémy vznikající pro řešení potřeb jednotlivých dotčených složek a jejich dílčích infrastruktur. V rámci projektu se předpokládá vytvoření aplikačního modulu, obsahujícího nástroje na podporu rozhodování při řešení krizových situací.

Realizace projektu by měla probíhat do konce roku 2015. Na projektu se bude podílet Ministerstvo vnitra ČR, GŘ HZS, Policejní prezidium ČR, Generální štáb AČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, AZZS ČR a Komora záchranářů ZZS ČR.

Za KZ ZZS ČR byli do pracovní skupiny výzkumného projektu nominováni Bc. Drahomír Sigmund, prezident KZ ZZS ČR a Bc. Denisa Fertö, členka předsednictva KZ ZZS ČR.

 

Bod 11) Spolupráce s Veřejným ochráncem práv - Ombudsmankou

Na naši komoru se dopisem také obrátila Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D, ohledně výzkumu, který chce provést na základě šetření možné diskriminace při uplatnění zdravotnických záchranářek na pracovním trhu. Jedná se tak o výzkum v oblasti práva na rovné zacházení. Za KZ ZZS ČR se k prvnímu jednání, které je plánované na 11. listopadu 2014 v Brně dostaví prezident Bc. Drahomír Sigmund a předsedkyně RKK Bc. Ivana Rokosová. Náhradníkem v případě nemožnosti účasti jednoho či druhého ze jmenovaných je členka předsednictva Bc. Denisa Fertö Kancelář ombudsmanky si při telefonickém upřesnění vyžádala přímou účast prezidenta komory a zdravotnické záchranářky (nejlépe výjezdové). I to byl jeden z důvodů k výběru zástupců komory.

 

Bod 12) Projednání vyloučení členů, kteří neuradili členské příspěvky na rok 2014

Prezident komory Bc. Drahomír Sigmund předal přítomným tabulku se jmény členů dlužníků, kteří neuhradili členský příspěvek na rok 2014 . Tabulka obsahovala informace o původním počtu dlužníků, o počtu dlužníků, kteří po urgencích (tři urgence, 2x email a 1x SMS) členský příspěvek dodatečně uhradili, o členech, kteří dobrovolně písemně vyjádřili svobodnou vůli z různých důvodů členství ukončit. Členové vedení přislíbili, že se některých dlužníků, které znají blíž a jsou z jejich oblastí, ještě osobně zeptají, zdali nejde jen o nedorozumění.  Uvědomujeme si, že je škoda každého ztraceného člena.

Protože mezi členy, kteří vyjádřili svoji svobodnou vůli ukončit členství, byl i krajský koordinátor pro Středočeský kraj, a protože SČK má více jak 30 členů, byl viceprezident komory David Klouček vedením komory pověřen uspořádáním členské schůze členů SČK, na které by delegáti ze svého středu měli zvolit nového krajského koordinátora pro SČK. Termín a místo schůze David Klouček oznámí do 30. 11. 2014 a volební schůze proběhne nejpozději do 31. 1. 2015.

 

Bod 13) Seznámení s plněním rozpočtu v období 1- 9/2014

Vedení komory se v přehledném dokumentu seznámilo s naplňováním příjmové strany a čerpáním výdajové strany rozpočtu KZ ZZS ČR na letošní rok s bilancí k 30. 9. 2014. Příjmy byly zatím naplněny na 119,36% a výdaje činily 35,27% schváleného rozpočtu na letošní rok. Žádná výdajová položka nepřekročila delegáty IX. Sněmu KZ ZZS ČR schválenou částku. Jediná položka na straně příjmů, která zatím není naplněna dle plánovaného předpokladu, je položka výběru členských příspěvků, která byla ke konci září naplněna na 97,40%. I zde je ale předpoklad, že na konci roku by mohla být, když ne překročena, tak alespoň naplněna.

Z čerpání výdajové stránky je patrné, že jsme se celý rok snažili hospodařit co nejhospodárněji, aby nám zůstaly v rezervě finanční prostředky na očekávané následující roky a na důstojnou oslavu 10. výročí vzniku KZ ZZS ČR.

 

Bod 15) Všeobecná diskuze

Prezident komory Bc. Drahomír Sigmund přišel s návrhem, abychom jako Komora záchranářů ZZS České republiky vyzvali oficiálním dopisem ministra zdravotnictví k navrácení či spíše znovuobnovení příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí – dříve rizikový příplatek (tzv.infekční příplatek) členům výjezdových posádek ZZS.

K tomuto kroku máme dva důvody. Jednak jsme přesvědčeni, že u členů posádek ZZS k jeho odebrání při novelizaci legislativy od roku 2007 nemělo vůbec dojít. Dalším pádným argumentem je současná situace kolem onemocnění EBOLA (nedávno ptačí a prasečí chřipka apod.), kdy jsou vozidla záchranných služeb vybavovány ochrannými pomůckami zajišťujícími ochranu proti vysoce infekčním onemocněním a kdy se ZZS vybavují biovaky pro transport takto postižených osob.

 

Na závěr zasedání provedli členové RKK Bc. Pavel Lampa a Roman Pavelka, DiS. kontrolu účetnictví, kterou Bc. Pavel Lampa stvrdil svým podpisem v pokladním deníku. Při kontrole nebylo zjištěno žádných nedostatků ani účetních nesrovnalostí.

 

Z bodů 10 a 11 vidíte, že naše organizace je v České republice mezi institucemi známá a že se na nás pravidelně obracejí s nabídkou spolupráce nebo konzultací. Velmi si toho vážíme a bereme to i jako jakési ocenění naši každodenní trpělivé a poctivé práce věnované našim profesím a oboru vůbec.

 

FOTO

 

Sigmund

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.