Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

15. 9. 2012. Návrh zákona o zdravotnických povoláních

15.09.2012

15. 9. 2012. Návrh zákona o zdravotnických povoláních

 

 

MZ předložilo návrh zákona o zdravotnických povoláních k diskusi

 

 


O skutečnosti, že se připravuje pro nás nelékařské zdravotnické pracovníky (NLZP) nejdůležitější právní norma, a sice zcela nové znění aktualitě ze dne 1. Června 2012. Uplynuly tři měsíce a hotový návrh zákona je předložen k diskuzi.

Ze zaslaných materiálů k připomínkování nového zákona je zřejmé, že proti původním kontroverzním návrhům, které nám byly na jaře roku 2011 na MZ ČR při jednání představeny a o kterých jsem vás informoval i ve výše zmíněné aktualitě to zatím vypadá tak, že po opakovaném nesouhlasu KZ ZZS ČR s některými z nich, už MZ ČR upustilo alespoň od jednoho. V tuto chvíli dle dostupných informací neuvažuje o zrušení prováděcího předpisu, kterým se stanovují činnosti NLZP. V současnosti jsou činnosti NLZP upraveny vyhláškou 55/2011 Sb. o činnostech NLZP. Samozřejmě, že i tato bude muset v kontextu přípravy nového zákona o zdravotnických povoláních doznat značných změn, na kterých jsme se již jako zástupci komory podíleli. Připomínkové řízení k novele vyhlášky 55/2011 Sb. proběhlo během měsíce července a KZ ZZS ČR své připomínky a návrhy odeslala v předepsaném termínu dne 25. 7. 2012.

O dalším velmi kontroverzním kroku, kterým mělo či má být ustanovení o zřízení jen jedné profesní komory pro všechny NLZP není v návrhu zákona zatím ani zmínka. Pokud to není velmi obezřetně skryto pod výrazem, který se v návrhu zákona opakuje. Tím výrazem je POVĚŘENÁ ORGANIZACE. Budeme se muset v rámci připomínkového řízení optat, jak se věci mají. O nesmyslnosti vzniku jen jedné profesní komory pro všechny NLZP jsme na stránkách komory informovali opakovaně a proto nemá smysl se zde o tomto problému více rozepisovat. Články lze na webu KZ ZZS ČR hravě dohledat.

Další z návrhů, se kterým jsme nesouhlasili, a věřím, že po diskuzi ve vedení komory i nadále nebudeme souhlasit, je plošné zrušení odborného dohledu u všech profesí NLZP. Ustanovení o zrušení dohledu v návrhu zákona je. Jsme přesvědčeni, že v kontextu zachování kvality poskytované péče se nejedná o dobrý návrh a věřím, že jako komora budeme opět požadovat, aby alespoň u profesí, které získávají odbornou způsobilost pouze kurzem, zůstal odborný dohled zachován i do budoucna.

Posledním z původních kontroverzních návrhů, je zrušení dokladování CŽV při zachování povinnosti CŽV. Musím přiznat, že novou úpravu problematiky definovanou v návrhu zákona by šlo akceptovat. Debata může být o nastavení parametrů, ale systémově si to již umím představit. Sám uvidím, jaký názor na tuto věc budou mít další členové vedení komory.

Nejlepším počinem návrhu zákona je dle mého soudu návrat k jednokolejnosti kvalifikačního vzdělávání pro jednotlivé profese nelékařů.


Pro informaci odborné veřejnosti (nad rámec stanovené legislativní procedury)

Předběžný návrh zákona o podmínkách získávání, přiznávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání a povolání jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví (zákon o zdravotnických povoláních)

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povoláních a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon č. 96/2004 Sb.“) je účinný od 1. dubna 2004. Byl přijímán v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie, kdy se upravovaly zásady volného pohybu osob v oblasti poskytování zdravotní péče a přístup ke zdravotnickému vzdělávání s cílem uplatnění na pracovním trhu EU. Též se upravoval systém celoživotního vzdělávání v návaznosti na registraci pracovníků nelékařských zdravotnických povolání jako prostředek zvýšené motivace k celoživotnímu vzdělávání.

Nynější zákon, který je stále častěji předmětem kritiky, je charakteristický značnou nepřehledností pramenící zejména z toho, že od doby vydání byl celkem osmkrát novelizován. Obsahuje velký počet přechodných ustanovení, z nichž některá jsou nejasná, nesrozumitelná či se již přežila.

Naopak se objevují problémy způsobené mezerami v právní úpravě. V praxi se množí dotazy a výkladové a terminologické problémy. Byla identifikována zejména tato problematická místa:

výkon povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka: problémy vznikají v souvislosti s tím, že současný zákon zakládá rozdílné podmínky v závislosti na tom, zda jde o výkon povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu nebo o výkon povolání pod odborným dohledem. Nový návrh opouští odborný dohled v současném pojetí a vydávání osvědčení o způsobilosti k výkonu povolání bez odborného dohledu. Změny se dotknou také registru zdravotnických pracovníků,

změna struktury zdravotnických povolání a koncepce získávání způsobilosti kvalifikačním vzděláním: nový návrh odstraňuje dvojkolejnost vzdělávání, kdy pro jedno a totéž zdravotnické povolání jsou dvě vzdělávací úrovně, aniž by se od sebe podstatně odlišovala jejich obsahová náplň s vyústěním v odlišném profilu absolventa. Návrh struktury povolání, jak zdravotnických, tak jiných odborných pracovníků, zahrnuje podněty poskytovatelů zdravotních služeb, odborných společností a profesních sdružení se zřetelem k uplatnitelnosti v praxi,

celoživotní vzdělávání a kreditní systém: celoživotní vzdělávání je nyní povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky a jeho systém je spjat s odborným dohledem a nutností získat určitý počet kreditů za registrační období. Kreditní systém se ale v praxi neosvědčil. Není dostatečně motivační, nestimuluje roli zaměstnavatele/poskytovatele zdravotních služeb ani pracovníků samých. Nový návrh zachová celoživotní profesní vzdělávání, ale nepředpokládá pokračování kreditního systému a nepočítá s vydáváním průkazů odbornosti,

akreditační řízení a akreditační komise: současná právní úprava akreditačního řízení je místy nejednoznačná, nepřesná a vykazuje mezery, je třeba ji upřesnit a doplnit kontrolními mechanizmy. Pro povinné subjekty může tak nyní být relativně snadné vyhnout se důslednému plnění povinností, které pro ně ze zákona vyplývají. Není plně pokryta potřeba flexibility a věcné individualizace v posuzovací činnosti v oblasti akreditací. Akreditační komise bude nahrazena oborovými akreditačními komisemi s širším rozsahem působnosti. Návrh sjednocuje členství v komisi, nerozlišuje stálé a další členy komisí,

řízení ošetřovatelství a ostatních zdravotnických povolání: v mezinárodním srovnání chybí v systému ošetřovatelství v České republice zastřešující řídící profesní funkce s organizačním začleněním v Ministerstvu zdravotnictví a plně v okruhu jeho nynější působnosti. V návrhu je proto nově ukotvena a definována pozice hlavní sestry České republiky.

Potřebné úpravy jsou celkově natolik rozsáhlé, že by jen novelizace zákona č. 96/2004 Sb. nebyla pro jejich řešení dostačující. Ministerstvo proto namísto další dílčí novelizace připravilo návrh nového zákona, který by měl nahradit dosavadní a který zapracuje poznatky z aplikační praxe, bude přehlednější a ucelený.

V oblastech, kde se dosavadní úprava osvědčila, bude pokud možno zachována věcná návaznost.

Návrh má za cíl realizovat opatření z Programového prohlášení Vlády České republiky ze dne 4. srpna 2010 v oblasti reformy vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Návrh zpracovalo Ministerstvo zdravotnictví zejména na základě výsledků jednání pracovní komise ministerstva pro transformaci nelékařských zdravotnických povolání, jednání a konzultací s profesními sdruženími, odbornými společnostmi, zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, zřizovateli škol, zainteresovanými resorty a institucemi apod.

Případné náměty nebo připomínky k návrhu zákona je možno zaslat ministerstvu do 25. září 2012 elektronickou poštou na adresu: pripominky96@mzcr.cz

Za případné připomínky a náměty Ministerstvo zdravotnictví děkuje a v průběhu další přípravy návrhu se jimi bude intenzivně zabývat.

Vzhledem k tomu, že tento předběžný návrh je zpřístupněn pro informaci veřejnosti nad rámec stanovené legislativní procedury, nebude se konat individuální ani souhrnné vypořádání připomínek či námětů takto vzešlých.

Vnitřní připomínkové řízení bude následovat a řádně proběhne podle stanovených legislativních pravidel, a to včetně vypořádání připomínek v jeho rámci uplatněných.

 

 

 

 

NÁVRH ZÁKONA O ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

 


Závěrem musím přiznat, že jsem velmi překvapen, že MZ ČR naprosto nestandardně vyvěsilo návrh zákona na web MZ ČR a vyzvalo zdravotníky k jakémusi celonárodnímu či „celozdravotnickému“ připomínkování (ovšem bez následného vypořádání připomínek), což nebývalo a nebývá běžné.

O důvodech, které k tomuto kroku MZ ČR vedly, můžeme jen spekulovat. Možná se mýlím a potom se rád omluvím, ale myslím si, že to není z důvodu větší transparentnosti. Své domněnky nad skutečnými důvody ale zveřejňovat zatím nebudu a ponechám si je pro sebe.

Sigmund

 

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.