Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

15.9.2011 Zpráva a informace ze zasedání vedení komory

17.09.2011

15.9.2011 Zpráva a informace ze zasedání vedení komory
Dne 15. září 2011 zasedalo v Praze na Zbraslavi v prostorách Záchranné služby ASČR celé vedení Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky. Jednání se nezúčastnil pouze člen předsednictva Oldřich Škorňák, DiS., který se předem omluvil.

Za poskytnutí potřebných prostor k jednání děkuje vedení komory řediteli ZS ASČR panu Ing. Milanu Majerovi a v této souvislosti vedení KZ ZZS ČR vyslovilo přání, aby záchranky typu ZS ASČR mohly fungovat i po nástupu účinnosti zákona o záchranné službě, který se v současnosti nachází v legislativním procesu.

Jednání samotné začalo dle plánu v 10,00 hodin dopoledne a probíhalo podle schváleného programu zasedání vedení KZ ZZS ČR s jehož body se vás pokusím v dalším textu seznámit podrobněji.

Po zahájení a schválení programu schůze, seznámil prezident KZ ZZS ČR Bc. Drahomír Sigmund členy vedení komory s průběhem čerpání schváleného rozpočtu komory pro rok 2011, se stavem k 31.8.2011.
Bylo doloženo, že příjmová strana byla zatím naplněna na 114,3 % a naopak na straně výdajové bylo k poslednímu srpnu vyčerpáno 39,88 % z celkových skutečných příjmů. Je tedy předpoklad, že rozpočet komory pro rok 2011 skončí díky dobrému hospodaření jako i v předchozích letech přebytkem, který nám potom každoročně usnadňuje zajištění chodu organizace začátkem roku následujícího.

V následujícím bodu bylo probráno plnění VI. Sněmu KZ ZZS ČR. Z návrhů do usnesení už byly splněny body 1 a 2, jednalo se o změny ve stanovách KZ ZZS ČR. Bod tři na sněmu schválen nebyl, proto nepodléhal plnění.

Z usnesení už zbývá naplnit pouze bod č. 4 který zní:

Sněm delegátů KZ ZZS ČR ukládá předsednictvu KZ ZZS ČR projednat spolupráci s autory projektu „5 minut naděje“ pod záštitou „Občanského sdružení Most k domovu“ a jednat o případném sepsání memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře.“

Autoři projektu přednesli zprávu a informovali jak je celá věc daleko a že memorandum o spolupráci se připraví až ve chvíli, kdy celý projekt vejde do finální podoby a bude zřejmé, jaké oblasti spolupráce by mělo memorandum upravovat.

Dalším projednávaným bodem byla problematika soudních znalců v oboru UM z řad NLZP. První “vlaštovky“ z řad NLZP potažmo z členské základny komory již jsou a jistě budou v budoucnu přibývat další. Proto si myslíme, že je potřeba se na tuto situaci dopředu připravit a že v blízké budoucnosti budeme muset mít v komoře i tuto problematiku samostatně ošetřenou. I přesto byla diskuze vedena zatím jen v čistě obecné rovině a to hlavně z toho důvodu, že komoru záchranářů čekají na jaře příštího roku volby nového vedení. Proto se současné vedení shodlo, že tuto problematiku nechá k vyřešení až nově zvolenému vedení.

V bodě šest jsme se zabývali problémem napadání posádek a s tím související možností získaní statutu veřejné osoby pro členy posádek ZZS a operátory ZOS. Vedla nás k tomu v poslední době velmi častá a opakující se snaha několika subjektů, které pro výše uvedené pracovníky tento institut chtějí legislativně ošetřit.
Celá problematika je řešena v aktualitě na webu komory. K tématu také byla zřízena diskuze, kde se doposud vyjádřilo 68% respondentů proti zavedení statutu úřední osoby, 31% pro zavedení a 1 % respondentů je to jedno.
Oficiální stanovisko vedení komory je po zasedání takové, že členové předsednictva i revizní komise jsou v současnosti jednohlasně PROTI ! Vedení se ztotožňuje s argumenty uvedenými v aktualitě, proto zde není potřeba toto dále opětovně rozvádět.

V sedmém bodě programu jsme se snažili vytipovat vhodné zástupce z řad členské základny KZ ZZS ČR jako možné adepty komory do atestačních komisí při atestacích záchranářů v novém specializačním studiu Záchranář pro UM. Společně jsme vybrali několik jmen. Vybrané kandidáty v blízké budoucnosti s nabídkou místa v atestační komisi oslovím, abych zjistil jejich zájem nebo nezájem a poté z nich vyberu potřebný počet osob, který budeme mít možnost do atestačních komisí delegovat.

Nejdéle jsem se zdrželi při projednávání bodu osm, který by se dal i přesto, že spolu velmi úzce souvisí, rozdělit na dva podbody:

a) příprava VII. Sněmu KZ ZZS ČR se IV. odbornou konferencí

b) volby nového vedení za situace, kdy současný a doposud jediný prezident komory Bc. Drahomír Sigmund a člen RKK Ing. David Machálek letos na sněmu oznámili, že příští rok už do orgánů komory kandidovat nehodlají.

V prvním podbodu panovala shoda, že VII. Sněm KZ ZZS ČR by měl být opět dvoudenní a opět mám najít vhodné zařízení v Olomouci a okolí, kde bychom jej uspořádali. Shoda byla dále na tom, že právě z důvodu potřeby zvolení nového vedení bude akce letos probíhat na rozdíl od let minulých v opačném gardu než jsme zvyklí, a sice tak, že první den bude vyhrazen pro jednání sněmu a volby orgánů komory a až druhý den, kam se může dle předpokladu přehoupnout i část jednání sněmu, bude vyhrazen pro odbornou konferenci s pouze vyžádanými přednáškami. Téměř jednohlasně jsme se také shodli, že právě z výše popsaných důvodů nebudeme tentokrát zvát žádné hosty.

V druhém podbodu jsem vlastně k ničemu hmatatelnému nedošli. Konstatovali jsem, že z roku, který jsme měli na vytipování vhodných nástupců členů vedení a vygenerování nového prezidenta komory uběhla polovina a nestalo se nic. Z roku tak máme do začátku konání VII. Sněmu KZ ZZS ČR jen půlrok. Proto je potřeba se této problematice začít daleko intenzivněji věnovat.
Ani současné vedení komory zatím nepřišlo s žádným návrhem na vhodného kandidáta na post prezidenta, který by byl zároveň i ochoten tuto funkci se všemi povinnostmi a odpovědnostmi vykonávat. Proto vedení komory vyzývá členskou základnu k intenzivnímu hledání vhodných kandidátů a k otevření diskuze na toto téma na webu komory. Jako možný návod by k tomu mohl posloužit dopis, který současný prezident odeslal emailem všem členům komory dne 8.6.2011. (pokud jej někdo ztratil, napište mi na herrsigmund@seznam.cz a já jej pošlu znovu).

Přece není a nemůže být v našem zájmu, aby se jednání našeho sněmu a nové volby do orgánů komory zvrhly v takovou frašku, jakou byla volba nového předsedy fotbalového svazu konaná tento týden 15.9.2011.

V bodě 9 byla na řadě diskuze ohledně připravované velké novely zákona aktualitě. Naše postoje k jednotlivým bodům se nijak nezměnily. K dalšímu jednání o možnostech zřízení/nezřízení jedné velké povinné komory nelékařských pracovníků pojedou do Prahy dne 29.9.2011 Bc. Drahomír Sigmund a Bc. Radek Benda.
V anketě na webu komory jste se k této problematice vyjádřili takto. 93% respondentů bylo PROTI zřízení jedné povinné komory NLZP, 5% bylo PRO a 2% respondentů nevědělo jak se rozhodnout.

K předchozímu bodu se vázal i projednávaný bod 10. Jednou z tezí velké novely zákona 96/2004 Sb. je i příprava nového kvalifikačního vzdělávání zdravotnických záchranářů. Protože se prezident komory Bc. Drahomír Sigmund stal členem komise, která se má na přípravě vzdělávání podílet a účastnil se v Praze 8.9.2011 prvního jednání na toto téma, mohl vedení informovat, že se chystá jen jeden typ vzdělávání, a to vzdělávání vysokoškolské s jednotnými osnovami. Prezident komory vysvětlil, že se bude snažit, aby se do osnov kvalifikačního vzdělávání dostala mimo jiné i co největší část specializačního studia záchranáře pro UM a hlavně jeho velká praktická část, známá jako logbook.

Chce, aby nové vzdělávání odpovídalo skutečným potřebám a aby již absolvent kvalifikačního vzdělávání mohl po úspěšném dokončení studia dosáhnout na kompetence uvedené v § 109 Vyhlášky 55/2011 Sb.

Dalším bodem došlo k ukončení členství celkem 19-ti členům komory. Z toho šest vzalo vedení pouze na vědomí, protože členové sami oznámili ukončení svého členství. Dalších 13 členů vedení komory vyloučilo pro neplnění povinností plynoucích ze stanov komory, protože ani po třech výzvách neuhradili členský příspěvek na rok 2011.

Ve všeobecné diskuzi se hovořilo hlavně o připravovaném zákoně o záchranné službě, o jeho některých ustanoveních, jak probíhal a probíhá jeho legislativní proces. Shodli jsme se, že s obsahem projednávaného zákona moc spokojeni nejsme. Nerozumíme ani příliš veřejnému příslibu ministra. Nerozumíme tomu, proč by měl pan ministr až v budoucnu složitě hledat možnost, jak dát i záchranářům sociální výhody (výsluhy a spol.). Proč to neudělá jednoduše TEĎ, když je ještě možnost to do zákona dát? Schválen ještě není!!![/url] Proto lze jen těžko věřit tomu, jak upřímně a vážně je veřejný příslib míněn.

Prezident komory také informoval, že ve spolupráci s předsedou A ZZS ČR MUDr. Markem Slabým se podařilo pozměňovacím návrhem ve zdravotním výboru PS PČR alespoň upravit ustanovení o používání slovního spojení “zdravotnická záchranná služba“, kde nám dle původního návrhu hrozilo, že by Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky musela toto spojení z názvu vyloučit. Museli bychom komoru přejmenovat se všemi důsledky a náklady s tím spojenými.

Po diskuzi následovala kontrola účetnictví předsedou Revizní a kontrolní komise. Kontrola neshledala žádnou nesrovnalost a žádné pochybení, což předsedkyně stvrdila jako vždy i svým podpisem.

Kolem 15, 30 hod. celé jednání skončilo a účastníci schůzky vedení se začali rozjíždět do svých domovů.

Sigmund
Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.