Přihlášení

Zapomenuté heslo

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

13.10.12 Megakomora nevím po kolikáté aneb co je nového.

13.10.2012

13.10.12 Megakomora nevím po kolikáté aneb co je nového.

 

Ryba smrdí od hlavy aneb neschopní a všehoschopní nás chtějí ulapit ze zákona

 


Nedávno jsem na webu komory záchranářů informoval, že příprava jedné komory určené pro všechny nelékařské zdravotnické pracovníky stále pokračuje.


Já jsem samozřejmě stále proti vzniku molocha tohoto typu. Mnohokrát jsem napsal a popsal své důvody. Nicméně alespoň zopakuji dva hlavní, proč jsem jednoznačně PROTI:

Kde vidím hlavní problémy.

1) Problém nejzásadnější, pošlapání principů demokracie. Pokud ministerstvo připravuje právní normu, kterou na nějaký další subjekt(y) přenáší (chce přenést) nějaké zákonem dané pravomoci nebo kompetence, musí takový subjekt(y) existovat. Pokud neexistuje(í), musí samo realizovat vznik právní normy, která stanoví podmínky pro vznik takového(vých) subjektu(ů). Nemůže to ponechat náhodě a jakoby bezprizorně čekat, že nějaký(é) subjekt(y) během doby, než zákon delegující kompetence a povinnosti začne platit, vznikne. Jinými slovy. Pokud mají být zachovány demokratické principy a zásady, musí zákon o komorovém systému připravit ministerstvo (ve spolupráci s dalšími orgány státní správy) a ne s hlavou v písku a s tichou podporou přihlížet, jak se této iniciativy naprosto bez skrupulí chopilo jedno profesní sdružení, shodou okolností Česká asociace sester bývalé paní ministryně Juráskové, která tuto aktivitu prosazuje. Opravdu jsme za dvaadvacet let došli v budování demokracie zase ke komunistickým a socialistickým metodám a praktikám?

2) Na jednu komoru velké množství typů vzdělání, profesí a zájmů. Víme, že ze zákona 220/1991 Sb. jsou zřízeny tři komory, a sice lékařská, stomatologická a lékárnická. Ani tyto tři profese sdružující zdravotníky výhradně s doktorským a magisterským vzděláním nemají jen jednu profesní komoru, ale tři. Na druhé straně více jak 155 tisíc nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP) se současnými 41 rozličnými profesemi (27 profesí pro výkon profese bez odborného dohledu + 14 profesí s výkonem profese jen pod dohledem či vedením) a se škálou vzdělání od základního (např. sanitáři vzešlí z rekvalifikací přes úřad práce), přes střední, středoškolské úplné, vyšší až po vysokoškolské od Bc. až po Mgr. a Ph.D. a MBA., by mělo mít komoru jen jednu?! PROČ, když tam nejde o moc a peníze, jak je deklarováno?


Co se za poslední rok v přípravách změnilo

Minimálně se změnila suverenita, s jakou iniciátoři myšlenky akci začínali, s jakou na začátku vystupovali. První dvě jednání, kterých jsem se osobně účastnil (na absolvování dalších jsem už neměl žaludek), se z mého pohledu nesla v duchu kolektivizace vesnic z padesátých let. Bylo slyšet: „Profese všech nelékařů, spojme se!“ “Kdo nejde s námi, jde proti nám!“ “V jednotě je síla.“ My si vaše profese uzurpujeme, ať budete nebo nebude chtít.“ A další. Myslím, že je to dáno hlavně faktem, že pomalu ale jistě ztrácí půdu pod nohama.

Na venek to může vypadat, že se nic neděje a že dokonce přípravy postoupily dál, protože vzniklo prezentované zájmové sdružení, byla vypracována zakladatelská smlouva, stanovy a skupiny povolání, z nichž bylo na první členské schůzi konané 19. září zvoleno představenstvo přípravného výboru.

Na druhou stranu pozorný čtenář a pozorný posluchač vidí, slyší a pozoruje jiné věci. Už jen minimálně o více jak rok byl dle jejich vyjádření posunut vznik megakomory. Už se upustilo od termínu začátek roku 2013, ale mluví se až o počátku roku 2014. A kdo ví, jestli. Co v tu dobu bude, že? Už oficiálně veřejně změnili rétoriku. Dříve psali a proklamovali, jak zastávají všechny profese a dnes už v tiskové zprávě uvádí, že sdružení založilo 17 profesních organizací (ne 26, jako dříve) a že sdružení má mandát vystupovat a jednat za profesní organizace v něm sdružené. Ne za profese v něm sdružené, ale za profesní organizace v něm sdružené. Buď si to sami špatně napsali, nebo je to dobrá zpráva pro nás ostatní. Za nelékaře ze ZZS tam tak naštěstí velmi aktivně vystupuje jen naše “konkurenční“ organizace UNP. Jejich širokou členskou základnu a činnost můžete posoudit sami, pokud jste ji ovšem někdy vůbec zaregistrovali. Například jejich aktuální web, zvláště v záložce legislativa o jejich aktuálnosti a činnosti napoví zcela jistě hodně. Asi pro ně skutečně bude lepší, když je někdo uchopí, povede a ujařmí.

Také jsem si při čtení návrhu zákona o nelékařských povoláních všiml, že v § 63 (uvedu níže) se má zřídit nová funkce hlavní sestry České republiky, kterou by měla zastávat výhradně všeobecná sestra. Nemá se zřídit hlavní nelékař ČR, Ale hlavní sestra, kterou může být jen všeobecná sestra, která ovšem bude řídit všechny profese NLZP v zemi. Že by zadní vrátka v podobě jiné trafiky a uchopení moci pro případ neúspěchu megakomory? Dost možná! Pozor ovšem! Na druhou stranu, kdyby vyšlo obé, Pánbůh s námi!!!

Co napsat závěrem? Použiji slova klasika Karla Kryla, která v tuto chvíli platí jak pro příznivce megakomory, tak pro jejich odpůrce.

“…však jistota ta tam a vládnou pochyby...“

Sigmund

 

 

 

 

§ 63

Řízení ošetřovatelství a ostatních zdravotnických povolání

 


(1) V ministerstvu se zřizuje funkce hlavní sestry České republiky. Hlavní sestru České republiky jmenuje a odvolává ministr.

(2) Hlavní sestrou může být jmenována všeobecná sestra, která

a) je státním občanem České republiky a zaměstnancem Ministerstva zdravotnictví,
b) je způsobilá k výkonu povolání podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) tohoto zákona,
c) má ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání a nejméně 10 let praxe v oboru ošetřovatelství,
d) absolvovala vzdělání v oblasti managementu nebo organizaci a řízení ve zdravotnictví formou specializačního nebo vysokoškolského vzdělání a
e) splňuje další předpoklady pro výkon požadovaných činnost zaměstnance ve veřejné správě stanovené jiným právním předpisem39).

(3) Hlavní sestra České republiky v okruhu působnosti ministerstva podle jiného právního předpisu40) zejména
a) navrhuje celostátní politiku a koncepci ošetřovatelství, porodní asistence a ostatních zdravotnických povolání,
b) reprezentuje a zastupuje Českou republiku v oblasti mezinárodní spolupráce v ošetřovatelství, porodní asistenci a ostatních zdravotnických povolání,
c) zabezpečuje metodické vedení v oboru ošetřovatelství, porodní asistence a ostatních zdravotnických povolání u poskytovatelů zdravotních služeb,
d) vyjadřuje se ke všem zásadním koncepčním, odborným, organizačním, ekonomickým a legislativním opatřením, která se týkají ošetřovatelství a práce ošetřovatelského personálu v oblasti zdravotní a zdravotně sociální péče,
e) podílí se na kontrolní činnosti v oblasti výkonu povolání a vzdělávání zdravotnických povolání,
f) navrhuje zřízení poradních pracovních skupin a komisí, navrhuje jejich složení za účelem řešení rozvoje zdravotnických povolání, kvality poskytované zdravotní a sociální péče, vědy a výzkumu a koordinuje jejich činnost,
g) spolupracuje s lékaři, zubními lékaři, farmaceuty, odbornými společnostmi, profesními sdruženími, pověřenými organizacemi, vzdělávacími institucemi, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími resorty.

 

 

 

 

 

Komentáře k článku

Buďte první kdo přidá příspěvek k této aktualitě.

Copyright © Komora Záchranářů. Všechna práva vyhrazena.